Search Result of "Protection"

About 850 results
Img
Img
Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Detached breakwaters: Communities’ preferences for sustainable coastal protection

ผู้แต่ง:ImgDr.Cherdvong Saengsupavanich, Associate Professor,

วารสาร:

Img Img Img Img Img

Img

การประชุมวิชาการ

Ontology construction from Thailand labor protection act

ผู้แต่ง:ImgMrs.MUKDA SUKTARACHAN, Lecturer, ImgJukhamsri, P.,

การประชุมวิชาการ:

Img

Img

การประชุมวิชาการ

Flavor protection through starch inclusion complexes

ผู้แต่ง:ImgDr.Siree Chaiseri, Associate Professor, ImgDr.Onanong Tapanapunnitikul, Lecturer,

การประชุมวิชาการ:

Img Img

Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

การเติมทรายชายหาดเพื่อป้องกันชายฝั่งทะเล (2014)

ผู้แต่ง:ImgDr.Sompratana Ritphring, Assistant Professor,

วารสาร:

Img
Img

งานวิจัย

โครงการออกแบบและศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม เขื่อนป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเล (ระยะที่ 4) (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เชิดวงศ์ แสงศุภวานิช, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายสุพิทย์ อำนวย, อาจารย์

แหล่งทุน:บริษัท เอส ที เอส เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด และ บริษัท แมคโครคอนซัลแตนท์ จำกัด

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img

งานวิจัย

หน่วยปฏิบัติการทดสอบอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุรชัย รดาการ (ระตะนะอาพร), รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สถาบันวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img

งานวิจัย

การประยุกต์ใช้คอนกรีตพรุนสำหรับงานป้องกันลาดดิน (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ศุภกิจ นนทนานันท์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายยุทธนา บุญสินชัย

แหล่งทุน:คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Img
Img

งานวิจัย

โครงการศึกษาออกแบบโครงสร้างป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เชิดวงศ์ แสงศุภวานิช, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:บริษัท เอส ที เอส เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด

Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การป้องกันเนื้อไม้สักอย่างยั่งยืนในสวนป่าสักวังชิ้น อ.วังชิ้น จ.แพร่ (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เดชา วิวัฒน์วิทยา, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางอภิญญา พุ่มพวง, Imgดร.วียะวัฒน์ ใจครง

แหล่งทุน:สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

Img

งานวิจัย

การป้องกันเนื้อไม้สักอย่างยั่งยืนในสวนป่าสัก (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เดชา วิวัฒน์วิทยา, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

12345678910...