Person Image

  Education

  • วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ไทย
  • M.S. (Electrical Eng.), Syracuse University , U.S.A.
  • Ph.D. (Electrical Eng.), Syracuse University , U.S.A.

  Expertise Cloud

  Active contour modelAerial imageAerial imagesAgricultureAntennasAUVbinary sensorCalculationsClassification (of information)Classification algorithmsCloud contaminationCloudsConformal mappingData communication systemsdata fusionDecision treesDeep LearningElectric power transmissionEmbedded systemsExtended Kalman Filter (EKF)GPS receiverHidden Markov ModelHigh-voltage transmission towersHyperspectral ImagesImage ClassificationImage FusionImage processingImage resolutionImage segmentationInterpolationjoint land cover mapping and registrationland cover mappingLevel setLevel set methodMarkov Random field modelMarkov random fieldsModerate Resolution Imaging Spectroradiometer (MODIS)MODISnatural colorNDVINitrogen estimationNumerical methodsObject detectionObject-based image classificationpipelinePower transmissionPower transmission towerpower transmission tower detectionprecision agricultureproximity sensorsquality metricRandom forestReceiver operating characteristic curvesremote sensingremote sensing imagesrobotRotational flowSARsegmentationSet theorysugarcanesupport vector machineSynthetic aperture RadarunderwaterUrban mappingVideo recordingViterbi AlgorithmViterbi Algorithm Water LevelWater Pressurewavelet frame based image inpaintingweighted random forest algorithmWii Remotewirelesswireless commnunicationWireless Networkwireless sensor networkWireless Sensor Network (WSN)Wireless Sensor NetworksWireless Local Area Network (WLAN)wirelss sensor networkWLANโทรคมนาคมแบบจำลองธุรกิจปัญหาเมฆในภาพถ่ายแปลงขนาดใหญ่แปลงไผ่แผนที่จำแนกชนิดฟิลสุ่มแบบมาร์คอฟภาพถ่ายดาวเทียมภาพถ่ายดาวระยะไกลระบบขนส่งมวลชนอัจฉริยะระบบจัดการแปลงระบบนิเวศระบบสมองกลฝังตัวสมองกลฝังตัวหมู่บ้านดิจิทัลหุ่นยนต์ปัญญาประดิษฐ์อิเล็กทรอนิกส์ีpipeline

  Interest

  Remote Sensing, Wireless Sensor Networks, Image Analysis, Spatial Image Analysis, Image Classification

  Administrative Profile

  • ก.พ. 2562 - ก.ค. 2565 รองหัวหน้าภาควิชา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้องศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ ชั้น 1 อาคารศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์
   • ห้องห้องอาจารย์2 ชั้น 3 อาคาร1

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 2 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 1 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 13 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 11 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)
  • ทุนนอก 12 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 7 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 5 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 78 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 11 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 67 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 36 เรื่อง (เชิงวิชาการ 34 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 1 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 1 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 2 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 1 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 1 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก

  Person Relation

  Show All (151)

  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Channel aware decision fusion in wireless sensor networksChen B., Jiang R., Kasetkasem T., Varshney P.2004IEEE Transactions on Signal Processing
  52(12),pp. 3454-3458
  353
  2Super-resolution land cover mapping using a Markov random field based approachKasetkasem T., Arora M., Varshney P.2005Remote Sensing of Environment
  96(3-4),pp. 302-314
  234
  3An image change detection algorithm based on Markov random field modelsKasetkasem T., Varshney P., Varshney P.2002IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing
  40(8),pp. 1815-1823
  178
  4Automatic rice crop height measurement using a field server and digital image processingSritarapipat T., Rakwatin P., Kasetkasem T.2014Sensors (Switzerland)
  14(1),pp. 900-926
  47
  5Communication structure planning for multisensor detection systemsKasetkasem T., Varshney P.2001IEE Proceedings: Radar, Sonar and Navigation
  148(1),pp. 2-8
  40
  6Fusion of decisions transmitted over fading channels in wireless sensor networksChen B., Jiang R., Kasetkasem T., Varshney P.2002Conference Record of the Asilomar Conference on Signals, Systems and Computers
  2,pp. 1184-1188
  36
  7Estimation of fuzzy error matrix accuracy measures under stratified random samplingStehman S.V., Arora M.K., Kasetkasem T., Varshney P.K.2007Photogrammetric Engineering and Remote Sensing
  73(2),pp. 165-173
  24
  8Statistical characterization of clutter scenes based on a Markov random field modelKasetkasem T., Varshney P.2003IEEE Transactions on Aerospace and Electronic Systems
  39(3),pp. 1035-1050
  16
  9Estimated rice cultivation date using an extended Kalman filter on MODIS NDVI time-series dataChumkesornkulkit K., Kasetkasem T., Rakwatin P., Eiumnoh A., Kumazawa I., Buddhaboon C.20132013 10th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology, ECTI-CON 2013
  14
  10High Voltage Transmission Tower Detection and Tracking in Aerial Video Sequence using Object-Based Image ClassificationTragulnuch P., Chanvimaluang T., Kasetkasem T., Ingprasert S., Isshiki T.20182018 International Conference on Embedded Systems and Intelligent Technology and International Conference on Information and Communication Technology for Embedded Systems, ICESIT-ICICTES 2018
  9
  11A moving object tracking algorithm using support vector machines in binary sensor networksApicharttrisorn D., Apicharttrisorn K., Kasetkasem T.201313th International Symposium on Communications and Information Technologies: Communication and Information Technology for New Life Style Beyond the Cloud, ISCIT 2013
  ,pp. 529-534
  8
  12Unsupervised segmentation of synthetic aperture radar inundation imagery using the level set methodPhuhinkong P., Kasetkasem T., Kumazawa I., Rakwatin P., Chanwimaluang T.20142014 11th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology, ECTI-CON 2014
  8
  13Rice cultivation and harvest date identification based on a hidden Markov modelSuwannachatkul S., Kasetkasem T., Chumkesornkulkit K., Rakwatin P., Chanwimaluang T., Kumazawa I.20142014 11th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology, ECTI-CON 2014
  7
  14Identification of inpainted satellite images using evalutionary artificial neural network (EANN) and k-nearest neighbor(KNN) algorithmAli L., Kasetkasem T., Khan F.G., Chanwimaluang T., Nakahara H.20172017 8th International Conference on Information and Communication Technology for Embedded Systems, IC-ICTES 2017 - Proceedings
  7
  15Fusion and registration of THEOS multispectral and panchromatic imagesSritarapipat T., Kasetkasem T., Rakwatin P.2014International Journal of Remote Sensing
  35(13),pp. 5120-5147
  6
  16An optimum land cover mapping algorithm in the presence of shadowsKasetkasem T., Varshney P.2011IEEE Journal on Selected Topics in Signal Processing
  5(3),pp. 592-605
  6
  17A joint land cover mapping and image registration algorithm based on a Markov random field modelKasetkasem T., Rakwatin P., Sirisommai R., Eiumnoh A.2013Remote Sensing
  5(10),pp. 5089-5121
  5
  18The Random forest approach for land cover mappingAonpong P., Kasetkasem T., Rakwatin P., Kumazawa I., Chanwimaluang T.20167th International Conference on Information Communication Technology for Embedded Systems 2016, IC-ICTES 2016
  ,pp. 1-6
  5
  19A level-based method for urban mapping using NPP-VIIRS nighttime light dataJaturapitpornchai R., Kasetkasem T., Kumazawa I., Rakwatin P., Chanwimaluang T.20152015 6th International Conference on Information and Communication Technology for Embedded Systems, IC-ICTES 2015
  4
  20A Cloud-Contamination Removal Algorithm by Combining Image Segmentation and Level-set-based Approaches for Remote Sensing ImagesTedlek D., Khoomboon S., Kasetkasem T., Chanwimaluang T., Kumazawa I.20182018 International Conference on Embedded Systems and Intelligent Technology and International Conference on Information and Communication Technology for Embedded Systems, ICESIT-ICICTES 2018
  4
  21On the use of class activation map for land cover mappingCharuchinda P., Kasetkasem T., Kumazawa I., Chanwimaluang T.2019Proceedings of the 16th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology, ECTI-CON 2019
  ,pp. 653-656
  4
  22Increase a standalone GPS positioning accuracy by using a proximity sensorKhoomboon S., Kasetkasem T., Keinprasit R., Sugino N.2010ECTI-CON 2010 - The 2010 ECTI International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology
  ,pp. 584-587
  4
  23Improving subpixel classification by incorporating prior information in linear mixture modelsKasetkasem T., Arora M., Varshney P., Areekul V.2011IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing
  49(3),pp. 1001-1013
  3
  24Combining technical indicators and deep learning by using LSTM stock price predictorPiravechsakul P., Kasetkasem T., Marukatat S., Kumazawa I.2021ECTI-CON 2021 - 2021 18th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology: Smart Electrical System and Technology, Proceedings
  ,pp. 1155-1158
  3
  25Super-resolution land cover mapping based on deep learning and level set methodBupphawat W., Kasetkasem T., Kumazawa I., Rakwatin P., Chanwimaluang T.2017ECTI-CON 2017 - 2017 14th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology
  ,pp. 557-560
  3
  26A pipeline extraction on forward-looking sonar images using the self-organizing mapTulsook S., Kasetkasem T., Tipsuwan Y., Sugino N., Chanwimaluang T., Hoonsuwan P.2019ECTI-CON 2018 - 15th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology
  ,pp. 584-587
  3
  27A multi-temporal convolutional autoencoder neural network for cloud removal in remote sensing imagesSintarasirikulchai W., Kasetkasem T., Isshiki T., Chanwimaluang T., Rakwatin P.2019ECTI-CON 2018 - 15th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology
  ,pp. 360-363
  3
  28A Pipeline Extraction Algorithm for Forward-Looking Sonar Images Using the Self-Organizing MapKasetkasem T., Tipsuwan Y., Tulsook S., Muangkasem A., Leangaramkul A., Hoonsuwan P.2021IEEE Journal of Oceanic Engineering
  46(1),pp. 206-220
  3
  29Non-destructive measurement of rice leaf dimension in 3D point cloudRattanasuwan P., Kumazawa I., Kasetkasem T.2021IOP Conference Series: Earth and Environmental Science
  633(1)
  3
  30Improvement of the tracking accuracy through the use of the support vector machineMeetit D., Kasetkasem T.2010ECTI-CON 2010 - The 2010 ECTI International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology
  ,pp. 784-788
  3
  31Sub-pixel Land Cover Mapping Based on Markov Random Field ModelsKasetkasem T., Arora M., Varshney P.2003International Geoscience and Remote Sensing Symposium (IGARSS)
  6,pp. 3456-3458
  3
  32Performance evaluation of different inpainting algorithms for remotely sensed imagesAli L., Kasetkasem T., Khan W., Chanwimaluang T., Nakahara H.2017Proceedings - ACDT 2017: 3rd Asian Conference on Defence Technology: Advance Research Collaboration on Defence Technology
  ,pp. 43-48
  3
  33Combining a random forest algorithm and a level set method for land cover mappingAonpong P., Kasetkasem T., Rakwatin P., Kumazawa I., Chanwimaluang T.20162016 13th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology, ECTI-CON 2016
  3
  34Rice cultivation planning using a deep learning neural networkMhudchuay T., Kasetkasem T., Attavanich W., Kumazawa I., Chanwimaluang T.2019Proceedings of the 16th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology, ECTI-CON 2019
  ,pp. 822-825
  3
  35The texture classification using the fusion of decisions from different texture classifiersPharsook S., Kasetkasem T., Larmsrichan P., Siddhichai S., Chanwimaluang T., Isshiki T.2011ECTI-CON 2011 - 8th Electrical Engineering/ Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology (ECTI) Association of Thailand - Conference 2011
  ,pp. 1003-1006
  3
  36A super-resolution mapping algorithm based on the level set methodSriwilai S., Kasetkasem T., Chanwimaluang T., Srinark T., Isshiki T.20132013 10th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology, ECTI-CON 2013
  2
  37Rice phenology estimation based on statistical models for time-series SAR dataCota N., Kasetkasem T., Rakwatin P., Chanwimaluang T., Kumazawa I.2015ECTI-CON 2015 - 2015 12th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology
  2
  38Rice phenology estimation using SAR time-series dataCota N., Kasetkasem T., Rakwatin P., Chanwimaluang T., Kumazawa I.20152015 6th International Conference on Information and Communication Technology for Embedded Systems, IC-ICTES 2015
  2
  39High voltage transmission tower identification in an aerial video sequence using object-based image classification with geometry informationTragulnuch P., Chanvimaluang T., Kasetkasem T., Ingprasert S., Isshiki T.2019ECTI-CON 2018 - 15th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology
  ,pp. 473-476
  2
  40A simple switched beam antenna system for a beacon node localization in wireless sensor NetworksWorasawate D., Kasetkasem T., Kesornpatumanun V., Noymai A., Klongpramong P., Ampungart A.20085th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology, ECTI-CON 2008
  1,pp. 217-220
  2
  41Automatic rice plant disease evaluation method based on anomaly detection and deep learningTosawadi T., Kasetkasem T., Laungnarutai W., Phatrapomnant T., Kumazawa I.2021ECTI-CON 2021 - 2021 18th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology: Smart Electrical System and Technology, Proceedings
  ,pp. 900-903
  2
  42An SAR image speckle removal algorithm via image segmentationRattanasuwan P., Kasetkasem T., Rakwatin P., Kumazawa I., Chanwimaluang T.20152015 6th International Conference on Information and Communication Technology for Embedded Systems, IC-ICTES 2015
  2
  43A pinger localization algorithm using sparse representation for autonomous underwater vehiclesKasetkasem T., Worasawate D., Tipsuwan Y., Thiennviboon P., Hoonsuwan P.2017ECTI-CON 2017 - 2017 14th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology
  ,pp. 533-536
  1
  44Pipeline direction extraction algorithm using level set methodLeangaramkul A., Kasetkasem T., Tipsuwan Y., Isshiki T., Chanwimaluang T., Hoonsuwan P.2019Proceedings of the 16th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology, ECTI-CON 2019
  ,pp. 617-620
  1
  45A real-time pipeline tracking using a forward-looking sonarTipsuwan Y., Kasetkasem T., Hoonsuwan P., Leangaramkul A.2019International Petroleum Technology Conference 2019, IPTC 2019
  1
  46On the Use of Attention Map for Land Cover MappingWilainuch S., Kasetkasem T., Sugino N., Phatrapornnant T., Marukatat S.202017th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology, ECTI-CON 2020
  ,pp. 478-481
  1
  47Empowered PG in Forex TradingSuchaimanacharoen A., Kasetkasem T., Marukatat S., Kumazawa I., Chavalit P.202017th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology, ECTI-CON 2020
  ,pp. 316-319
  1
  48On Building Detection Using the Class Activation Map: Case Study on a Landsat8 ImageCharuchinda P., Kasetkasem T., Kumazawa I., Chanwimaluang T.201910th International Conference on Information and Communication Technology for Embedded Systems, IC-ICTES 2019 - Proceedings
  1
  49A Cloud Removal Algorithm Based on a Level-Set Method: Case Study Multitemporal Landsat 8 Oli ImagesTedlek D., Kasetkasem T., Khocmboonn S., Kumazawa I., Chanvimaluang T.20182018 IEEE International WIE Conference on Electrical and Computer Engineering, WIECON-ECE 2018
  ,pp. 160-163
  1
  50A Super-Resolution Mapping Using a Convolutional Neural NetworkKasetkasem T.2019International Geoscience and Remote Sensing Symposium (IGARSS)
  ,pp. 3077-3080
  1
  51On the use of switched-beam antennas for a beacon node localization in wireless sensor networksKasetkasem T., Kesornpatumanun V., Werasowate D.20085th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology, ECTI-CON 2008
  1,pp. 285-288
  1
  52SAR multitemporal speckle filtering based on image segmentationRattanasuwan P., Kasetkasem T., Rakwatin P., Kumazawa I., Chanwimaluang T.2015ECTI-CON 2015 - 2015 12th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology
  1
  53Land cover mapping classification based on multi Restricted Boltzmann machines and Support Vector MachinesLekfuangfu A., Kasetkasem T., Rakwatin P., Tanarat S., Kumazawa I., Chanwimaluang T.20162016 13th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology, ECTI-CON 2016
  1
  54A super-resolution land cover mapping based on a random forest and Markov random field modelSanpayao M., Kasetkasem T., Isshiki T., Rakwatin P., Chanwimaluang T.2017ECTI-CON 2017 - 2017 14th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology
  ,pp. 553-556
  1
  55A flood mapping algorithm from cloud contaminated MODIS time-series data using a Markov random field modelKasetkasem T., Phuhinkong P., Rakwatin P., Chanwimaluang T., Kumazawa I.2014International Geoscience and Remote Sensing Symposium (IGARSS)
  ,pp. 2507-2510
  1
  56Naturalness color enhancement for THEOS imagesPunmanee W., Kasetkasem T., Chanwimaluang T., Nishihara A.201313th International Symposium on Communications and Information Technologies: Communication and Information Technology for New Life Style Beyond the Cloud, ISCIT 2013
  ,pp. 523-528
  0
  57A land cover mapping algorithm based on a level set methodKasetkasem T., Sriwilai S., Chanwimaluang T., Isshiki T.2013Kasetsart Journal - Natural Science
  47(6),pp. 953-966
  0
  58Urban expansion monitoring using MODIS NDVI time seriesSritarapipat T., Rakwatin P., Kasetkasem T., Hewson A.201334th Asian Conference on Remote Sensing 2013, ACRS 2013
  1,pp. 674-681
  0
  59Non-Rigid Registration under Articulated Deformation for Incomplete Point Clouds Targeting 3D Human Body Reconstruction with OcclusionKhongma A., Ruchanurucks M., Kasetkasem T.20182018 IEEE International WIE Conference on Electrical and Computer Engineering, WIECON-ECE 2018
  ,pp. 95-98
  0
  60An optimum Markov random field-based localization algorithm wireless sensor networksPunviset R., Kasetkasem T., Kovavisaruch L., Isshiki T.20122012 9th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology, ECTI-CON 2012
  0
  61A probabilistic approach for an active contour-based background subtractionBuachan S., Kasetkasem T., Marukatat S., Kunieda H.20122012 9th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology, ECTI-CON 2012
  0
  62A MRF-Based approach for a multisensor land cover mapping of mis-resgistered imagesKasetkasem T., Rakwatin P., Sirisommai R., Eiumnoh A., Isshiki T.2012International Geoscience and Remote Sensing Symposium (IGARSS)
  ,pp. 5414-5417
  0
  63A face tracking method using dominant orientation templates and pose estimationKeerekaew P., Kasetkasem T., Bunnun P., Nishihara A.20172017 8th International Conference on Information and Communication Technology for Embedded Systems, IC-ICTES 2017 - Proceedings
  0
  64A level-based method for urban mapping using multitemporal SAR dataJaturapitpornchai R., Kasetkasem T., Rakwatin P., Kumazawa I., Chanwimaluang T.2015ECTI-CON 2015 - 2015 12th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology
  0
  65A Robust and Energy-efficient Object Tracking Algorithm for a Wireless Sensor NetworkCota N., Kasetkasem T., Kovavisaruch L., Yamaoka K.2016Procedia Computer Science
  86,pp. 425-428
  0
  66A novel land cover mapping algorithm based on random forest and Markov random field modelsKasetkasem T., Aonpong P., Rakwatin P., Chanwimaluang T., Kumazawa I.2016International Geoscience and Remote Sensing Symposium (IGARSS)
  2016-November,pp. 5118-5121
  0
  67THAICHOTE level 1A production using SIPRO procedureTanarat S., Popattanachai P., Kasetkasem T.20162016 13th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology, ECTI-CON 2016
  0
  68Fusion of segmented image using level set method and Chair-Varshney fusion ruleThammathiwat S., Kasetkasem T.20162016 13th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology, ECTI-CON 2016
  0
  69A robust moving object trackingCota N., Kasetkasem T., Kovavisaruch L., Yamaoka K.20152015 6th International Conference on Information and Communication Technology for Embedded Systems, IC-ICTES 2015
  0
  70An MRF based approach for simultanous land cover mapping and cast shadow removalKasetkasem T., Eiumnoh A., Arora M., Varshney P.2006International Geoscience and Remote Sensing Symposium (IGARSS)
  ,pp. 2133-2136
  0
  71Clutter patch identification based on Markov random field modelsKasetkasem T., Varshney P.2002IEEE National Radar Conference - Proceedings
  ,pp. 464-470
  0
  72Pipeline Segmentation using Level-Set MethodLeangaramkul A., Kasetkasem T., Tipsuwan Y., Isshiki T., Chanwimaluang T., Hoonsuwan P.2019International Geoscience and Remote Sensing Symposium (IGARSS)
  ,pp. 3880-3883
  0
  73An elevation mapping algorithm based on a markov random field model for underwater explorationPrasatthong N., Kasetkasem T., Tipsuwan Y., Isshiki T., Chanwimaluang T., Hoonsuwan P.2019Proceedings of the 16th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology, ECTI-CON 2019
  ,pp. 621-624
  0
  74On communication structure planning for multisensor detection systemsKasetkasem T., Varshney P.1998Conference Record of the Asilomar Conference on Signals, Systems and Computers
  1,pp. 598-602
  0
  75An optimum land cover mapping algorithm for cloud-contaminated remote sensing imagesKasetkasem T., Khoomboon S., Rakwatin P.2018International Geoscience and Remote Sensing Symposium (IGARSS)
  2018-July,pp. 6975-6978
  0
  76Performance evaluation of SIPROs level 2A products for different digital elevation models and interpolation methodsPuangjaktha P., Iam-Ong T., Popattanachai P., Kasetkasem T.2019ECTI-CON 2018 - 15th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology
  ,pp. 728-731
  0
  77ATTENTION MECHANISM FOR LAND COVER MAPPING WITH IMAGE-LEVEL LABELSKasetkasem T., Wilainuch S., Chadavadh Y., Pitakpornkasem K., Phatrapornnant T., Marukatat S.2021International Geoscience and Remote Sensing Symposium (IGARSS)
  2021-July,pp. 4972-4975
  0
  78Message from General ChairsKamolphiwong S., Kasetkasem T., Teerakawanich N.202219th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology, ECTI-CON 2022
  0
  79Determination Lactone Composition in Andrographis paniculata(burm.f.) Wall, ex Nees using hyperspectral imagingKingwattanakul P., Phatrapornnant T., Theerawitaya C., Kasetkasem T., Yamagushi M.202219th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology, ECTI-CON 2022
  0
  80On the Use of Class Activation Map on Rice Blast Disease Identification and LocalizationTosawadi T., Kasetkasem T., Laungnarutai W., Phatrapornnant T., Kumazawa I.202219th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology, ECTI-CON 2022
  0
  81A Unhealthy Plant Identification System Using a Generative Adversarial NetworkSookpong S., Kasetkasem T., Phatrapornnant T., Yu J.202219th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology, ECTI-CON 2022
  0
  82A land cover mapping algorithm for thin to medium cloud-covered remote sensing images using a level set methodKhoomboon S., Kasetkasem T., Rakwatin P.2022International Journal of Remote Sensing
  43(10),pp. 3803-3842
  0
  83A sensor utilization scheme for the coverage guarantee criteria in a wireless sensor networkPhunseantaveekul N., Kasetkasem T.2011International Conference on Advanced Communication Technology, ICACT
  ,pp. 208-211
  0