Search Result of "Interpolation"

About 45 results
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Areal rainfall estimation using spatial interpolation techniques

ผู้แต่ง:ImgDr.WISUWAT TAESOMBAT, Assistant Professor, ImgDr.Nutchanart Sriwongsitanon, Professor,

วารสาร:

Img Img

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Non-Stationary Spatial Interpolation Method for Urban Model Development

ผู้แต่ง:ImgDr.Varameth Vichiensan, Associate Professor, ImgAntonio P?ez,

วารสาร:

Img

Img
Img
Img

การประชุมวิชาการ

Optimal subcarrier allocation for 2-user downlink multiantenna OFDMA channels with beamforming interpolation

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img Img

Img
Img
Img
Img

การประชุมวิชาการ

Comparison of the Spatial Rainfall in Khun Dan Prakan Chon Reservoir by Spatial Interpolation Techniques

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img Img

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การเปรียบเทียบวิธีการแทรกค่าข้อมูลเชิงพื้นที่ด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ของสมบัติดิน ด้านความหนาแน่นรวมของดิน และสัมประสิทธิ์การนำน้ำของดินอิ่มตัวบริเวณลุ่มน้ำห้วยคอกม้า จังหวัดเชียงใหม่

ผู้เขียน:Imgเกศรินทร์ เยาว์ธานี

ประธานกรรมการ:Imgวันชัย อรุณประภารัตน์

กรรมการวิชาเอก:Imgนายชัชชัย ตันตสิรินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgจงรัก วัชรินทร์รัตน์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาเอก (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย มก. และสำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การประยุกต์ใช้การประมาณค่าในช่วงของเมทริกซ์โคแวเรียนต์

ผู้เขียน:Imgนายณัฐพล ศิริสว่าง, อาจารย์

ประธานกรรมการ:Imgดร.พีรยุทธ์ ชาญเศรษฐิกุล, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:ImgThanu Chouychai, Imgดร.ประไพศรี สุทัศน์ ณ อยุธยา, รองศาสตราจารย์, Imgเพียงใจ พานิชกุล

กรรมการวิชารอง:Imgศานติ วิริยะวิทย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 4 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

หัวเรื่อง:การประมาณค่าเชิงพื้นที่ของข้อมูลปริมาณน้ำฝนรายวัน โดยวิธี Thin Plate Smoothing Spline สำหรับลุ่มน้ำปิงตอนบน

Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา วิทยาศาสตร์

หัวเรื่อง:ไม่มีชื่อไทย (ชื่ออังกฤษ : Power and Bit Allocation for Wireless OFDM Channels with Finite-Rate Feedback and Subcarrier Clustering)

ผู้เขียน:Imgดร.วิรุณศักดิ์ สันติเพ็ชร์, รองศาสตราจารย์, Imgกฤษฎา มามาตร, Imgเอก ตันศิริสิทธิกุล, ImgKaemmatat Jiravanstit

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

The study investigated the allocation of transmission power and bits for a point-to-point orthogonal frequency-division multiplexing channel assuming perfect channel information at the receiver, but imperfect channel information at the transmitter. Channel information was quantized at the receiver and was sent back to the transmitter via a finite-rate feedback channel. Based on limited feedback from the receiver, the corresponding transmitter adapted the power level and/or modulation across subcarriers. To reduce the amount of feedback, subcarriers were partitioned into different clusters and an on/off threshold-based power allocation was applied to subcarrier clusters. In addition, two options were proposed to interpolate a channel frequency response from a set of quantized channel gains and apply the optimal water-filling allocation or a greedy bit allocation based on channel interpolation. Proposed schemes with finite feedback rates were shown to perform close to the optimal allocation without a feedback-rate constraint. In the numerical example, channel capacity decreased about 6% from the optimum when one bit of feedback per subcarrier was used.

Article Info
Agriculture and Natural Resources -- formerly Kasetsart Journal (Natural Science), Volume 047, Issue 6, Nov 13 - Dec 13, Page 898 - 908 |  PDF |  Page 

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ฐานข้อมูลชั้นดินทางวิศวกรรมบริเวณที่ราบภาคกลางตอนล่างของประเทศไทย

ผู้เขียน:Imgเชิดพันธุ์ อมรกุล

ประธานกรรมการ:Imgนายวรากร ไม้เรียง, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:ImgSuttisak Soralump

กรรมการวิชารอง:Imgดร.สุวิมล สัจจวาณิชย์, ศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การประมาณค่าเมตริกซ์ความแปรปรวนร่วมสำหรับสมการลาปลาสที่ค่าขอบมีความสัมพันธ์ร่วม

ผู้เขียน:ImgNattapong MOONPLUCK

ประธานกรรมการ:Imgดร.พีรยุทธ์ ชาญเศรษฐิกุล, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.จุฑา พิชิตลำเค็ญ, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การกระจายตัวเชิงพื้นที่ของตะกั่ว และปรอทในดินชั้นบน บริเวณจังหวัดระยอง

ผู้เขียน:Imgนภัสวัณณ์ น้อยวงศ์

ประธานกรรมการ:Imgดร.ตุลวิทย์ สถาปนจารุ, รองศาสตราจารย์, Imgตุลวิทย์ สถาปนจารุ

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา วิทยาศาสตร์

หัวเรื่อง:ไม่มีชื่อไทย (ชื่ออังกฤษ : Estimation of Spatial and Temporal Reference Evapotranspiration in the Chao Phraya River Basin)

ผู้เขียน:Imgนางสาวปรียาพร โกษา, อาจารย์, Imgดร.กอบเกียรติ ผ่องพุฒิ, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

In the hydrological cycle and water use, evapotranspiration is one of the most important components because it represents a loss of usable water from the hydrologic supply. The purposes of this research are to calculate spatial and temporal reference evapotranspiration using FAO Penman- Monteith and Kriging methods and to determine the relationship between mean monthly temperature and monthly reference evapotranspiration. To achieve the first purpose, daily reference evapotranspiration from 1971 to 2002 was computed for each weather station using the FAO Penman-Monteith method. The average of monthly reference evapotranspiration in each weather station was figured. Thereafter, monthly reference evapotranspiration, that is point reference evapotranspiration, was interpolated using the Kriging interpolation. The result of this calculation is spatial reference evapotranspiration or reference evapotranspiration map from January to December (temporal). After spatial and temporal reference evapotranspiration was calculated, the relationship between mean monthly temperature and mean monthly reference evapotranspiration was figured. The result shows that linear regression and polynomial analysis can be used to explain this relationship.

Article Info
Agriculture and Natural Resources -- formerly Kasetsart Journal (Natural Science), Volume 040, Issue 4, Oct 06 - Dec 06, Page 1010 - 1019 |  PDF |  Page 

Img
Img

การประชุมวิชาการ

THAICHOTE level 1A production using SIPRO procedure

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img Img

Img
123