Person Image

Administration

Education

  • วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ไทย
  • M.S. (Electrical Eng.), Syracuse University , U.S.A.
  • Ph.D. (Electrical Eng.), Syracuse University , U.S.A.

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ของธีรสิทธิ์

Academic

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการของธีรสิทธิ์ 5 ปีล่าสุด

Year Academic 34
2007 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การพัฒนาขั้นตอนวิธีจำแนกชนิดและแก้ไขภาพสำหรับภ่าพถ่ายระยะไกล แหล่งทุน :สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา และสำนักงานกองทุนสนับสนุนกา,1 ก.ค. 2007 - 30 มิ.ย. 2009
2007 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 205596 ชื่อวิชา Selected Topics in Electrical Engineering,1 มิ.ย. 2007 - 13 ก.ย. 2007
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ของนางสาวนิรมล พันธ์แสนทวีกุล แหล่งทุน :สถาบันวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมโทรคมนาคม,1 มิ.ย. 2009 - 31 มึ.ค. 2011
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ของนางสาวนิรมล พันธ์แสนทวีกุล แหล่งทุน :TRIDI,1 มิ.ย. 2009 - 24 มึ.ค. 2011
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ของนางสาวนิรมล พันธ์แสนทวีกุล แหล่งทุน :TRIDI,1 มิ.ย. 2009 - 31 มึ.ค. 2011
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01205549 ชื่อวิชา Remote Sensing & Interpretation,7 มิ.ย. 2010 - 24 ก.ย. 2010
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01227599 ชื่อวิชา Thesis,7 มิ.ย. 2010 - 30 ก.ย. 2010
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01227599 ชื่อวิชา Thesis,7 มิ.ย. 2010 - 29 ก.ย. 2010
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01227599 ชื่อวิชา Thesis,7 มิ.ย. 2010 - 29 ก.ย. 2010
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01205523 ชื่อวิชา Wireless Sensor Networks,1 พ.ย. 2010 - 25 ก.พ. 2011
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :ขั้นตอนวิธีในการระบุตำแหน่งในเครือข่ายตัวรับรู้ไร้สาย แหล่งทุน :สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,1 ต.ค. 2010 - 30 ก.ย. 2011
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01205599 ชื่อวิชา Thesis,1 มิ.ย. 2010 - 31 พ.ค. 2011
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01205523 ชื่อวิชา Wireless Sensor Networks,1 พ.ย. 2010 - 28 ก.พ. 2011
2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การปรับปรุงภาพถ่ายระยะไกล และการสร้างแผนที่จำแนกชนิดจากภาพที่มีเมฆปกคลุม ด้วยการรวมภาพจากหลายรูปแบบ แหล่งทุน :สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย,15 ก.ค. 2011 - 14 ก.ค. 2013
2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การปรับปรุงภาพถ่ายระยะไกล และการสร้างแผนที่จำแนกชนิดจากภาพที่มีเมฆปกคลุม ด้วยการรวมภาพจากหลายรูปแบบ แหล่งทุน :สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย,15 ก.ค. 2011 - 14 ก.ค. 2013
2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :U De Bourgogne ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :อบรมนักศึกษาฝึกงานจากประเทศฝรั่งเศส,18 เม.ย. 2011 - 18 เม.ย. 2011
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01205491 ชื่อวิชา Electrical Engineering Project I,4 มิ.ย. 2012 - 5 ต.ค. 2012
2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :ขั้นตอนวิธีในการระบุตำแหน่งโดยอาศัยโมเดลสนามสุ่มมาร์คอฟในเครือข่ายตัวรับรู้ไร้สาย แหล่งทุน :สถานบันวิจัยและประมวลผล มก.,1 ม.ค. 2013 - 31 ธ.ค. 2013
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01205491 ชื่อวิชา Electrical Engineering Project I,4 มิ.ย. 2012 - 5 ต.ค. 2012
2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :ขั้นตอนวิธีในการระบุตำแหน่งโดยอาศัยโมเดลสนามสุ่มมาร์คอฟในเครือข่ายตัวรับรู้ไร้สาย แหล่งทุน :สถาบันวิจยั มก.,2 ม.ค. 2013 - 1 ม.ค. 2014
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01205549 ชื่อวิชา Remote Sensing & Interpretation,4 มิ.ย. 2012 - 8 ต.ค. 2012
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การปรับปรุงภาพถ่ายระยะไกล และการสร้างแผนที่จำแนกชนิดจากภาพที่มีเมฆปกคลุม ด้วยการรวมภาพจากหลายรูปแบบแ แหล่งทุน :สกว,23 ก.ค. 2012 - 13 พ.ย. 2012
2014 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :ระบบต้นแบบสำหรับการตรวจสอบคุณภาพทางราบและเพิ่มคุณภาพเชิงสีของภาพถ่ายดาวเทียมไทยโชตที่ใช้คอมพิวเตอร์ แหล่งทุน :สทอภ.,22 พ.ค. 2014 - 16 ม.ค. 2015
2014 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :กระบวนการทำแผนที่จำแนกชนิดจากข้อมูลรูปร่างพื้นที่ แหล่งทุน :สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,1 ต.ค. 2014 - 30 ก.ย. 2015
2014 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :พัฒนาระบบต้นแบบสำหรับการตรวจสอบคุณภาพทางราบและเพิ่มคุณภาพเชิงสีของภาพถ่ายดาวเทียมไทยโชตที่ใช้คอมพิวเ แหล่งทุน :สทอภ.,22 พ.ค. 2014 - 16 ม.ค. 2015
2007 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การพัฒนาขั้นตอนวิธีจำแนกชนิดและแก้ไขภาพสำหรับภ่าพถ่ายระยะไกล แหล่งทุน :สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา และสำนักงานกองทุนสนับสนุนกา,1 ก.ค. 2007 - 30 มิ.ย. 2009
2007 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 205596 ชื่อวิชา Selected Topics in Electrical Engineering,1 มิ.ย. 2007 - 30 ก.ย. 2007
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ของนางสาวนิรมล พันธ์แสนทวีกุล แหล่งทุน :สถาบันวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมโทรคมนาคม,1 มิ.ย. 2009 - 31 มึ.ค. 2011
2007 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การพัฒนาขั้นตอนวิธีจำแนกชนิดและแก้ไขภาพสำหรับภ่าพถ่ายระยะไกล แหล่งทุน :สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ,1 ก.ค. 2007 - 30 มิ.ย. 2009
2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การปรับปรุงภาพถ่ายระยะไกล และการสร้างแผนที่จำแนกชนิดจากภาพที่มีเมฆปกคลุม ด้วยการรวมภาพจากหลายรูปแบบ แหล่งทุน :สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย,15 ก.ค. 2011 - 14 ก.ค. 2013
2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การปรับปรุงภาพถ่ายระยะไกล และการสร้างแผนที่จำแนกชนิดจากภาพที่มีเมฆปกคลุม ด้วยการรวมภาพจากหลายรูปแบบ แหล่งทุน :สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย,15 ก.ค. 2011 - 14 ก.ค. 2013
2014 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01205517 ชื่อวิชา Remote Sensing & Interpretation,13 ส.ค. 2014 - 5 ธ.ค. 2014
2014 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :กระบวนการทำแผนที่จำแนกชนิดจากข้อมูลรูปร่างพื้นที่ แหล่งทุน :สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,1 ต.ค. 2014 - 30 ก.ย. 2015
2014 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01205517 ชื่อวิชา Remote Sensing & Interpretation,13 ส.ค. 2014 - 4 ธ.ค. 2014