Person Image

  Education

  • วศ.บ.(วิศวกรรมคอมพิวเตอร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ไทย
  • วศ.ม.(วิศวกรรมคอมพิวเตอร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ไทย
  • Ph.D.(Informatics), The Graduate University for Advanced Studies , JAPAN

  Expertise Cloud

  Agricultural BiodiversityAmount of informationBootstrapping approachClassroom managementCloud platformCollaborative modelCommunity-driven Data Governance ImplementationComputational resourcesContext Aware Service DesignContext-Aware ComputingCrop calendar generationData analyticsData miningData-Knowledge Driven Precision FarmingDynamic time warpinge- ServicesEcosystemsEducational data mininge-Knowledge BankExpert SystemForecastingGeneration techniquesInformation Extractioninformation retrievalInter-operability FrameworkKnowledge Acquisition ToolsKnowledge-based SystemLearning algorithmslegallexicon construction toolMachine learning techniqueMachine-aided-TranslationMarket PlanningMarket Price MonitoringMedical informationmultimediaMutual informationsNatural Language ProcessingNatural language processing systemsontologyPerformance prediction modelsPersonal computersPersonal health recordsPersonal music collectionPersonal music playerPersonal music playersPlaylist generationPrediction performanceProduction RulesRandom Forest classifiersRecommendation systemRemote SensingResearch studiesRice Cyber BrainRice OntologyRice variety suggestionRice Watch SystemSemi- supervised learningsemi-automaticSemi-automaticsSemi-supervisedSemi-supervised learningSentiment analysisSentiment lexiconSentiment lexiconsSentiment WordsSong similaritySound recordingstatutory sentenceStudent performanceStudent performance predictionStudentsSupervised learningThai languageThai legal termTraditional classroomTrustworthy Information Sharing PlatformUser satisfactionกรอบการกกริยาเรียงการจำแนกข้อมูลการตีความเชิงความหมายการประมวลผลความรู้แบบอิงบริบทการประมวลผลความรู้อิงสถานการณ์การประมวลผลคำถามและคำตอบการประมวลผลภาษาด้วยระบบคอมพิวเตอร์การแปลภาษาอัตโนมัติการเพาะปลูกข้าวการสกัดข้อมูลจากเว็บการสร้างกรอบมโนทัศน์การสืบค้นข้อมูลอิงออนโทโลยีข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมคลังความรู้ข้าวบนไซเบอร์เครื่องจักรการเรียนรู้เครื่องมือจัดหาและจัดการความรู้ทรัพยากรวิจัยเทคนิคการสกัดคำตอบธนาคารความรู้ข้าวอิเล็กทรอนิกส์นโยบายวิจัยนวัตกรรมบริการความรู้

  Interest

  Natural Language Processing, Text Muning

  Administrative Profile

  • ธ.ค. 2565 - ปัจจุบัน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีดิจิทัล คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • ต.ค. 2562 - ปัจจุบัน หัวหน้าศูนย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศูนย์ศึกษาการจัดการบำรุงรักษา

  Resource


  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 0 โครงการ
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 3 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)
  • ทุนนอก 6 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 5 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 11 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 1 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 10 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 1 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 1 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 0 เรื่อง (Unknown 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Student performance prediction model for early-identification of at-risk students in traditional classroom settingsChanlekha H., Niramitranon J.2018MEDES 2018 - 10th International Conference on Management of Digital EcoSystems
  ,pp. 239-245
  20
  2Structuring an event ontology for disease outbreak detectionKawazoe A., Chanlekha H., Shigematsu M., Collier N.2008BMC Bioinformatics
  9(SUPPL. 3)
  17
  3A framework for enhancing spatial and temporal granularity in report-based health surveillance systemsChanlekha H., Kawazoe A., Collier N., Collier N.2010BMC Medical Informatics and Decision Making
  10(1)
  16
  4Developing a disease outbreak event corpusConway M., Kawazoe A., Chanlekha H., Collier N.2010Journal of Medical Internet Research
  12(3)
  12
  5A methodology to enhance spatial understanding of disease outbreak events reported in news articlesChanlekha H., Collier N.2010International Journal of Medical Informatics
  79(4),pp. 284-296
  7
  6Development of an expert system for personalized crop planningKawtrakul A., Amorntarant R., Chanlekha H.20157th International ACM Conference on Management of Computational and CollEctive Intelligence in Digital EcoSystems, MEDES 2015
  ,pp. 250-257
  6
  7Analysis of syntactic and semantic features for fine-grained event-spatial understanding in outbreak news reportsChanlekha H., Collier N.2010Journal of Biomedical Semantics
  1
  5
  8Towards Data-and-Innovation Driven Sustainable and Productive Agriculture: BIO-AGRI-WATCH as a Use Case StudyKawtrakul A., Chanlekha H., Waiyamai K., Kangkachit T., D'Orazio L., Kotzinos D., Laurent D., Spyratos N.2021Proceedings - 2021 IEEE International Conference on Big Data, Big Data 2021
  ,pp. 3407-3415
  3
  9Thai legal term correction using random forests with outside-the-sentence featuresYamakoshi T., Satayamas V., Chanlekha H., Ogawa Y., Komamizu T., Kawtrakul A., Toyama K.2019Proceedings of the 33rd Pacific Asia Conference on Language, Information and Computation, PACLIC 2019
  ,pp. 279-287
  2
  10Improving disaster responsiveness using a mix of social media and e-governmentKawtrakul A., Kawtrakul A., Mulasastra I., Chanlekha H., Rajbhandari S., Prathumchai K., Nagai M., Khunthong V.2012KEOD 2012 - Proceedings of the International Conference on Knowledge Engineering and Ontology Development
  ,pp. 423-426
  1
  11Development of a rice watch system for strategic planning in rice markets and servicesKawtrakul A., Raksapatcharawong M., Chanlekha H., Khunthong V., Suktarachan M., Pinchongskuldit A., Puusittikul A., Ujjin S.2014Annual SRII Global Conference, SRII
  ,pp. 261-265
  1
  12The development of semi-automatic sentiment lexicon construction tool for Thai sentiment analysisChanlekha H., Damdoung W., Suktarachan M.2018Advances in Intelligent Systems and Computing
  684,pp. 97-111
  1
  13Cloud-based personal health information broker for emergency medical servicesKawtrakul A., Chanlekha H., Issariyakul T., Khunthong V.20179th International Conference on Management of Digital EcoSystems, MEDES 2017
  2017-January,pp. 188-193
  0
  14A study of playlist generation technique for moderate computational resource environmentGerdprasert T., Tanavongchinda P., Chanlekha H., Jetapai P.2018MEDES 2018 - 10th International Conference on Management of Digital EcoSystems
  ,pp. 227-232
  0