ความสัมพันธ์และความเกี่ยวข้องกับหน่วยปฏิบัติการวิจัย
หน่วยปฏิบัติการวิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะการประมวลผลภาษาธรรมชาติและเทคโนโลยีสารสนเทศอัจฉริยะ
NAIST
Show

Resource Information

ข้อมูลทรัพยากรวิจัย

หน่วยปฏิบัติการวิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะการประมวลผลภาษาธรรมชาติและเทคโนโลยีสารสนเทศอัจฉริยะ

NAIST

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

Results

ผลงานที่สมาชิกในหน่วยปฏิบัติการวิจัยมีส่วนร่วม

โครงการ

โครงการที่สมาชิกในหน่วยมีส่วนร่วม

ผลผลิต

ผลผลิตที่สมาชิกในหน่วยมีส่วนร่วม

รางวัล

รางวัลที่สมาชิกในหน่วยได้รับ

Head of Research Unit

หัวหน้าหน่วยปฏิบัติการวิจัย

ผศ.หัชทัย ชาญเลขา

Email: fenghtc@ku.ac.th

Phone Number: 0-2579-0358

Internal Member

สมาชิกหน่วยปฏิบัติการวิจัยที่เป็นบุคคลากรภายในหรือเป็นนักศึกษาของ มก.

รศ.อัศนีย์ ก่อตระกูล

Email: ak@ku.ac.th

Phone Number: 0-2942-8555 ต่อ 1408

วีร์ สัตยมาศ

 

 

External Member

สมาชิกหน่วยปฏิบัติการวิจัยที่เป็นบุคคลากรภายนอก มก.

เซษฐุ์สุดา เลนะนันท์

 

 

ทัดดาว กลีบพิกุล

 

 

วสุเทพ ขุนทอง

 

 

วีรภัทร แก้วรากมุข

 

 

สมจินตนา เปรมปราชญ์

 

 

อารีรัตน์ ทองใบ