Person Image

  Education

  • วท.ด.(เกษตรเขตร้อน), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ไทย, 2549
  • วท.บ.(โรคพืช), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2543

  Expertise Cloud

  Arachis hypogaeabacterial citrus cankerBacterial wilt diseaseBiofumigationbiological controlBrassica speciescassavacost-benefit analysiscut flowerdata acquisitionDendrobium orchiddisease and insectenvironmentenvironmental controlling greenhousefloweringFumigationgrowth and developmentHeterosishybrid ricemarker assisted selectionMASMAS)net shading greenhousepeanutphysiology plant productionPhytophthoraphytoplasmaPiperaceous plantsPlant disease managementPlant Diseases AssessmentPlant Diseases Epidemicplant-parasitic nematodespolymerase chain reactionpostharvest physiology and technologyprecision farmingPregnancyproduct developmentpure compoundPythium aphanidermatumR lineraising the level of heterosisrelative humidityRhizophora spp.riceRice Cyber Brainrice qualityRice Watch Systemroot rotroot yieldroot-knot diseaseroot-knot nematodesecondary metabolitesemi-open greenhouseSustainable productionTainan 9TanninTGMS lineThai A lineTobaccoกล้วยไม้สกุลหวายการเจริญเติบโตและพัฒนาการใช้เครื่องหมายดีเอ็นเอช่วยในการคัดเลืการใช้เครื่องหมายดีเอ็นเอช่วยในการคัดเลือก (marker assisted selectionการได้มาของข้อมูลการทดสอบผลผลิตในไร่นาเกษตรกรการปรับปรุงพันธุ์ (breeding)การแปรรูปเชิงอุตสาหกรรม (industrial processing)การผลิตท่อนพันธุ์อ้อยการวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนการหมุนเวียนของอากาศการออกดอกข้าวลูกผสมข้าวลูกผสม (hybrid rice)ความชื้นสัมพัทธ์ความดีเด่นเหนือพ่อแม่ของลูกผสมคุณภาพข้าวคุณภาพข้าว (rice quality)เชื้อไฟโตพลาสมาดินเสื่อมโทรมถั่วลิสงเทคโนโลยีการผลิตธนาคารความรู้ข้าวอิเล็กทรอนิกส์ปลอดโรคใบขาวผลผลิตต่อพื้นที่ (yield per area)มันสำปะหลังไม้ตัดดอกโรคยอดไหม้โรคและแมลงศัตรูโรงเรือนควบคุมสภาพแวดล้อมโรงเรือนตาข่ายพรางแสงลักษณะดีเด่นเหนือพ่อแม่ (heterosis)สภาพแวดล้อมสมรรถนะการผสม (combining ability)สรีรวิทยาและเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวสายพันธุ์แก้ความเป็นหมันของเพศผู้สายพันธุ์ดีเด่นสายพันธุ์ที่มีเพศผู้เป็นหมันเนื่องจากการสารอินทรีย์อ้อยอะมิโลส (amylose)

  Interest

  โรคพืชที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย, การควบคุมโรคพืชโดยชีววิธี, โรคของมันสำปะหลัง และข้าว

  Administrative Profile


  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 7 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 5 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 10 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 7 โครงการ)
  • ทุนนอก 35 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 7 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 28 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 27 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 7 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 20 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 1 เรื่อง (อนุสิทธิบัตร 1 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 1 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 1 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 1 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 1 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 4 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 1 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 3 เรื่อง)