ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

10

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2022

9

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2022

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2022

11

Project

โครงการวิจัย ปี 2022

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2022

0

Award

รางวัล ปี 2022

Interest

AlgorithmsAndroidAndroid applicationApproximation AlgorithmArtificial IntelligenceAssociative ClassificationAUVBioinformaticscheck-inClassification (of information)cloud computingCNNComputer ArchitectureComputer Networking Computer NetworksCUDAData Miningdata standardizationDecision makingDeep learningDistributed ComputingEcosystemse-governmente-LearningEnterprise architectureFake Virus AlertFoursquareGPUgrid monitoringhealth tourismIEEE 802.11eInfluence maximizationInformation retrievalinterestInteroperabilityKnowledge engineeringKnowledge ManagementKnowledge serviceKnowledge ServicesLearning systemsLexicon construction toolLinguisticsmachine learningminingMobile Applicationmultimedianatural language processingNeural NetworksontologyOntology engineeringparallel computingParallel processingPattern AnalysisPattern RecognitionPerformanceQuery languagesQuery processingQuestion AnsweringRDFRFIDrobotRoboticsRule-based approachSearch EngineSecuritySemantic webSemi-automaticsemi-supervised learningSentiment analysisSentiment lexiconSNSsocial networksonarThai languageThreat AnalysistourTrade FacilitationtravelunderwaterWeb access monitoringweb applicationWeb CrawlerWeb SearchWeb SecurityWebViewWireless sensor networkswormการจัดการความรู้ขั้นตอนวิธีข้าวชีวสารสนเทศศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศเทคโนโลยีอาร์เอฟไอดีบัญชีรายการทรัพยากรชีวภาพปัญญาประดิษฐ์โปรตีนระบบการจัดเก็บข้อมูลระบบคุณวุฒิวิชาชีพเว็บไซต์เหมืองข้อมูล

Executives

หัวหน้าภาควิชา

หัวหน้าศูนย์

รองหัวหน้าภาควิชา


Persons (ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน)

Avata

ดร. มนต์ชัย โศภิษฐกมล, อาจารย์

E-Mail: fengmcs@ku.ac.th Tel.02-9428555 ต่อ 1432


Resource

นักวิจัยทั้งหมด 31 คน (รองศาสตราจารย์ 9 คน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 15 คน, อาจารย์ 6 คน, เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 1 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 147 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 5,265.60 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 86 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 56 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 14 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 29 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 3 โครงการ)
 • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 147 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 116 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 10 โครงการ, ผู้ประสานงาน 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 54 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 3 โครงการ)
 • ทุนนอก 155 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 115 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 9 โครงการ, ผู้ประสานงาน 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 53 โครงการ, อื่นๆ 1 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 830 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 241 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 589 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 9 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 7 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 1 เรื่อง, สิทธิบัตร 1 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 83 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 58 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 7 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 16 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 2 เรื่อง)

รางวัล

Award

 • 34 รางวัล (เกียรติบัตร 14 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 16 รางวัล, ประชุมวิชาการ 4 รางวัล)