Person Image

  Education

  • วศ.บ.(วิศวกรรมไฟฟ้า), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2523
  • วศ.ม.(วิศวกรรมไฟฟ้า), Asian Institute of Technology , ไทย, 2528
  • M.Eng.(Computer Applications), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ไทย, 2529
  • Ph.D.(Computer Science) Fulbright Scholarship, University of Southwestern Louisiana, สหรัฐอเมริกา, 2535

  Expertise Cloud

  human factor project managementaccountabilityagriculture information systemsAnalysisandragogical educationArmy LogisticsAttack HopsBiological DatabaseCapability Maturity ModelCapability Maturity ModelsCollaborationcollaborative egovernmentCollaborative e-GovernmentCritical InfrastructureDatasetDefense in DepthDevelopment of inter-governmental information systemsDigital Governmentdigital signatureDigital TransformationDNA and Protein Sequencese-Freighte-Governmente-Government Interoperabilityelectronic document management systemselectronic documentselectronic messageselectronic Single Windowelectronic transaction acte-LogisticsEnterprise ArchitectureEnterprise Architecture.e-Participation IndexEvaluationhuman factor related processesImaged Cheque Clearing and Archiving System (ICAS)implementation frameworkInformation Exchange Architecture Object-Ovionted Design and ProgrammingInformation SecurityInformation SystemsInformation technologyInteragency CollaborationInter-agency cooperationInteroperabilityinterorganization development methodologyInter-organization information systemsInter-organizational collaborationinter-organizational information systemsLeadershiplegalizationL-TimerMasterMeasuringNational IT Policy FrameworkNational Single WindowNested Zonesnon-linear systemsnon-repudiationOnline Service Indexpaper digitizationPKIPort Community SystemsProcess Improvement with CMMIproject manager soft skillsproject successRisk Managementsense making intelligenceSingle WindowSoftware Engineeringsoftware project managementsystemic and holistic problem solving educationThai World Wide WebTOGAFTrade FacilitationTransport FacilitationUnited Nationsกรมวิชาการเกษตรกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์การจัดการโครงการการจัดตารางสอนการจัดสรรทรัพยากรการใช้ยาการตรวจสอบตัวสะกดการประยุกต์ใช้การรักษาโรคการสร้างปัญญาประดิษฐ์โปรแกรมตรวจสอบตัวสะกดแผนความรอบรู้แผนแม่บทระบบข้อมูลทางชีวภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศระบบผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ลำดับเบสของดีเอ็นเอและโปรตีนวิศวกรรมซอฟต์แวร์เศรษฐกิจดิจิตัลสถาปัตยกรรมองค์กรอาชญากรรม

  Interest

  Software Engineering, Process Improvement with CMMI, Information Exchange Architecture Object-Ovionted Design and Programming

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 1 หน่วย (หัวหน้าหน่วย 1 หน่วย, สมาชิก 0 หน่วย) ดังนี้คือ
  • จำนวนพื้นที่วิจัย 50.00 ตารางเมตร
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้อง - ชั้น 6 อาคารภาควิชาวิศวกรรมศาสตร์คอมพิวเตอร์
   • ห้อง 409 ชั้น 4 อาคาร 15

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 0 โครงการ
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 2 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ)
  • ทุนนอก 12 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 8 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 4 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 20 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 3 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 17 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 1 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 1 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Reasoning about networks of temporal relations and its applications to problem solvingKeretho S., Loganantharaj R.1993Applied Intelligence
  3(1),pp. 47-70
  8
  2Analyzing national e-Government interoperability frameworks: A case of ThailandSuchaiya S., Keretho S.20142014 9th International Conference on Digital Information Management, ICDIM 2014
  ,pp. 51-56
  7
  3Process based identification of software project manager soft skillsPinkowska M., Lent B., Keretho S.2011Proceedings of the 2011 8th International Joint Conference on Computer Science and Software Engineering, JCSSE 2011
  ,pp. 343-348
  7
  4Bio-Mirror project for public bio-data distributionGilbert D., Ugawa Y., Buchhorn M., Wee T.T., Mizushima A., Kim H., Chon K., Weon S., Ma J., Ichiyanagi Y., Liou D.M., Keretho S., Napis S.2004Bioinformatics
  20(17),pp. 3238-3240
  7
  5Implementation framework for e-solutions for trade facilitationVan Stijn E., Phuaphanthong T., Keretho S., Pikart M., Hofman W., Tan Y., Tan Y.2011Accelerating Global Supply Chains with IT-Innovation: ITAIDE Tools and Methods
  ,pp. 285-317
  5
  6Harnessing interagency collaboration in interorganizational systems development: Lessons learned from an e-Government project for trade and transport facilitationPhuaphanthong T., Bui T., Keretho S.2010International Journal of Electronic Government Research
  6(3),pp. 42-56
  5
  7Establishing interagency collaboration in large-scale systems development: Lessons learned from an e-government project for trade and transport facilitationPhuaphanthong T., Bui T., Keretho S.200915th Americas Conference on Information Systems 2009, AMCIS 2009
  9,pp. 5932-5940
  3
  8Accountability in single window systems using an internal certificate authority - A case study on Thailand's national single window systemPruksasri P., Van Den Berg J., Keretho S.2011Proceedings of the IADIS International Conference e-Commerce 2011, Part of the IADIS Multi Conference on Computer Science and Information Systems 2011, MCCSIS 2011
  ,pp. 129-136
  3
  9Qualitative and quantitative Time Interval constraint networksKeretho S., Loganantharaj R.1991CSC 1991 - Proceedings of the 19th Annual Conference on Computer Science
  ,pp. 239-246
  2
  10Agriculture-related disaster relief information management and interoperabilityKeretho S., Wonggate J.20142014 9th International Conference on Digital Information Management, ICDIM 2014
  ,pp. 63-67
  2
  11A Security Architecture Framework for Critical Infrastructure with Ring-based Nested Network ZonesChaisuriya S., Keretho S., Sanguanpong S., Praneetpolgrang P.20182018 10th International Conference on Knowledge and Smart Technology: Cybernetics in the Next Decades, KST 2018
  ,pp. 248-253
  1
  12Parallel path-consistency algorithms for constraint satisfactionKeretho S., Loganantharaj R., Gudivada V.1992[No source information available]
  ,pp. 516-517
  1
  13Challenges in selecting COTS component guidelinesRomsaiyud W., Kereto S.2007Proceedings - International Computer Software and Applications Conference
  1,pp. 661-663
  0
  14Message from the ICOIN 2022 General Co-ChairsChoe J.W., Lee S., Keretho S., Yoshihisa T., Huang N.F., Fujii T., Tantatsanawong P.2022International Conference on Information Networking
  2022-January,pp. 9
  0
  15Message from the ICOIN 2023 General Co-ChairsShin Y., Kim S.C., Keretho S., Yoshihisa T., Huang N.F.F., Fujii T., Tantatsanawong P., Ohsaki H., Morabito G., Kamolphiwong S.2023International Conference on Information Networking
  2023-January
  0