คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน วิทยาเขตบางเขน
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
Show

Summary

Equipment and Resource Research

Resources

#ProjectUniv. Grants
(Unit: Baht Million)
Ext. Grants
(Unit: Baht Million)
#Univ. Project#Ext. PRojectAmountAmount
96 226 25.625 657.983
322 683.608
Academic PositionEducation Background
Prof.Assoc. Prof.Asst. Prof.Lect.Res.Ph.D.M.B.
1 24 36 7 14 ---
82 -
#Research Unit
(Unit: ea)
#District
(Unit: m2)
#Equipment
(Unit: ea)
#Equip Amount
(Unit: Baht Million)
AmountAmountAmountAmount
17 787.69 0 0.000

Productions

JournalConferencePatent /
Petty Patent
Trademark /
Copyrights
Plant & Animal
Regis. And Cert. /
KU Invention
Practical
Research
Output
Graduate
Education
Int.Nat.Int.Nat.Int.Nat.Int.Nat.Int.Nat. Ph.D. & M.B.
198 23 384 176 1 2 0 9 0 0 37 1 3
830 4

Detail Report

Equipment and Resource Research

Resources

Research Unit#ProjectUniv. Grants
(Unit: Baht Million)
Ext. Grants
(Unit: Baht Million)
 #Univ. Project#Ext. ProjectAmountAmount
การประยุกต์วงจรดิจิตอลขั้นสูง (ADA)010.0001.200
ศุนย์วิจัยระบบคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง และเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (HPCNC)252910.30939.053
หน่วยปฏิบัติการวิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะการประมวลผลภาษาธรรมชาติและเทคโนโลยีสารสนเทศอัจฉริยะ (NAIST)345216.179260.641
ห้องปฏิบัติการการจัดการความรู้และนวัตกรรม (LAB25)1081.94026.605
ห้องปฏิบัติการวิจัยค้นคว้าความรู้และวิเคราะห์สื่อประสม (MADLAB)391316.96433.238
ห้องปฏิบัติการวิจัยเครือข่ายประยุกต์ (ANRES)2110.20013.040
ห้องปฏิบัติการวิจัยเชิงทฤษฎี (THEORY)741.0302.564
ห้องปฏิบัติการวิจัยฐานข้อมูลและเทคโนโลยีซอฟต์แวร์ (DSTRL)4170.600126.143
ห้องปฏิบัติการวิจัยระบบเครือข่ายบ้านอัจฉริยะและการขัดแย้งกันของเซอร์วิส (SHNS)12191.9201.210
ห้องปฏิบัติการวิจัยวิเคราะห์และค้นคว้าความรู้จากสื่อประสม (test) (MAD)391116.96425.759
ห้องปฏิบัติการวิจัยวิศวกรรมสารสนเทศและความรู้ขนาดใหญ่ (MIKE)370.0000.150
ห้องปฏิบัติการวิจัยหุ่นยนต์และจักรกลอัติโนมัติ (RIML)6131.56254.123
ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมซอฟต์แวร์ และสถาปัตยกรรม (SEAL)0120.00080.043
ห้องปฏิบัติการสมรรถนะความมั่นคงของระบบคอมพิวเตอร์ (PERF)120.0800.740
ห้องปฏิบัติงานการจัดการความรู้และนวัตกรรม (IKM)1081.94026.605
ห้องวิจัยวิเคราะห์และสืบค้นความรู้จากฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (DAKDL)461.0244.288
ไอวิง (IWING)24134.58013.803
Research UnitAcademic PositionEducation Background
 Prof.Assoc. Prof.Asst. Prof.Lect.Res.Ph.D.M.B.
การประยุกต์วงจรดิจิตอลขั้นสูง (ADA)01000---
ศุนย์วิจัยระบบคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง และเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (HPCNC)01100---
หน่วยปฏิบัติการวิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะการประมวลผลภาษาธรรมชาติและเทคโนโลยีสารสนเทศอัจฉริยะ (NAIST)01100---
ห้องปฏิบัติการการจัดการความรู้และนวัตกรรม (LAB25)01100---
ห้องปฏิบัติการวิจัยค้นคว้าความรู้และวิเคราะห์สื่อประสม (MADLAB)01101---
ห้องปฏิบัติการวิจัยเครือข่ายประยุกต์ (ANRES)01000---
ห้องปฏิบัติการวิจัยเชิงทฤษฎี (THEORY)00100---
ห้องปฏิบัติการวิจัยฐานข้อมูลและเทคโนโลยีซอฟต์แวร์ (DSTRL)01100---
ห้องปฏิบัติการวิจัยระบบเครือข่ายบ้านอัจฉริยะและการขัดแย้งกันของเซอร์วิส (SHNS)00100---
ห้องปฏิบัติการวิจัยวิเคราะห์และค้นคว้าความรู้จากสื่อประสม (test) (MAD)01100---
ห้องปฏิบัติการวิจัยวิศวกรรมสารสนเทศและความรู้ขนาดใหญ่ (MIKE)01100---
ห้องปฏิบัติการวิจัยหุ่นยนต์และจักรกลอัติโนมัติ (RIML)00100---
ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมซอฟต์แวร์ และสถาปัตยกรรม (SEAL)00100---
ห้องปฏิบัติการสมรรถนะความมั่นคงของระบบคอมพิวเตอร์ (PERF)00100---
ห้องปฏิบัติงานการจัดการความรู้และนวัตกรรม (IKM)01100---
ห้องวิจัยวิเคราะห์และสืบค้นความรู้จากฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (DAKDL)01110---
ไอวิง (IWING)01200---
Research Unit#District
(Unit: m2)
#Equipment
(Unit: ea)
#Equip Amount
(Unit: Baht Million)
 AmountAmountAmount
การประยุกต์วงจรดิจิตอลขั้นสูง (ADA)35.3500.00
ศุนย์วิจัยระบบคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง และเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (HPCNC)89.3900.00
หน่วยปฏิบัติการวิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะการประมวลผลภาษาธรรมชาติและเทคโนโลยีสารสนเทศอัจฉริยะ (NAIST)154.5600.00
ห้องปฏิบัติการการจัดการความรู้และนวัตกรรม (LAB25)-00.00
ห้องปฏิบัติการวิจัยค้นคว้าความรู้และวิเคราะห์สื่อประสม (MADLAB)40.0000.00
ห้องปฏิบัติการวิจัยเครือข่ายประยุกต์ (ANRES)-00.00
ห้องปฏิบัติการวิจัยเชิงทฤษฎี (THEORY)33.9500.00
ห้องปฏิบัติการวิจัยฐานข้อมูลและเทคโนโลยีซอฟต์แวร์ (DSTRL)52.9200.00
ห้องปฏิบัติการวิจัยระบบเครือข่ายบ้านอัจฉริยะและการขัดแย้งกันของเซอร์วิส (SHNS)27.7200.00
ห้องปฏิบัติการวิจัยวิเคราะห์และค้นคว้าความรู้จากสื่อประสม (test) (MAD)33.9500.00
ห้องปฏิบัติการวิจัยวิศวกรรมสารสนเทศและความรู้ขนาดใหญ่ (MIKE)49.7000.00
ห้องปฏิบัติการวิจัยหุ่นยนต์และจักรกลอัติโนมัติ (RIML)55.4400.00
ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมซอฟต์แวร์ และสถาปัตยกรรม (SEAL)50.0000.00
ห้องปฏิบัติการสมรรถนะความมั่นคงของระบบคอมพิวเตอร์ (PERF)27.7200.00
ห้องปฏิบัติงานการจัดการความรู้และนวัตกรรม (IKM)55.4400.00
ห้องวิจัยวิเคราะห์และสืบค้นความรู้จากฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (DAKDL)35.3500.00
ไอวิง (IWING)46.2000.00

Productions

Research UnitJournalConferencePatent /
Petty Patent
Trademark /
Copyrights
Plant &
Animal Regis.
And Cert. /
KU Invention
Practical
Research
Output
Graduate
Education
 Int.Nat.Int.Nat.Int.Nat.Int.Nat.Int.Nat. Ph.D. & M.B.
การประยุกต์วงจรดิจิตอลขั้นสูง (ADA)0022000000000
ศุนย์วิจัยระบบคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง และเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (HPCNC)3911515001100100
หน่วยปฏิบัติการวิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะการประมวลผลภาษาธรรมชาติและเทคโนโลยีสารสนเทศอัจฉริยะ (NAIST)22011224400400
ห้องปฏิบัติการการจัดการความรู้และนวัตกรรม (LAB25)572424000000300
ห้องปฏิบัติการวิจัยค้นคว้าความรู้และวิเคราะห์สื่อประสม (MADLAB)1531818110000802
ห้องปฏิบัติการวิจัยเครือข่ายประยุกต์ (ANRES)12099001100300
ห้องปฏิบัติการวิจัยเชิงทฤษฎี (THEORY)13033000000100
ห้องปฏิบัติการวิจัยฐานข้อมูลและเทคโนโลยีซอฟต์แวร์ (DSTRL)4100000000300
ห้องปฏิบัติการวิจัยระบบเครือข่ายบ้านอัจฉริยะและการขัดแย้งกันของเซอร์วิส (SHNS)7422000000000
ห้องปฏิบัติการวิจัยวิเคราะห์และค้นคว้าความรู้จากสื่อประสม (test) (MAD)1531616000000800
ห้องปฏิบัติการวิจัยวิศวกรรมสารสนเทศและความรู้ขนาดใหญ่ (MIKE)12033000000500
ห้องปฏิบัติการวิจัยหุ่นยนต์และจักรกลอัติโนมัติ (RIML)4022000000100
ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมซอฟต์แวร์ และสถาปัตยกรรม (SEAL)1244000000100
ห้องปฏิบัติการสมรรถนะความมั่นคงของระบบคอมพิวเตอร์ (PERF)3100000000000
ห้องปฏิบัติงานการจัดการความรู้และนวัตกรรม (IKM)572424000000300
ห้องวิจัยวิเคราะห์และสืบค้นความรู้จากฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (DAKDL)41233000000100
ไอวิง (IWING)241212212001100500

Research Unit

Research Unit and Equipment

Research Unit

Research UnitDistrict
(Unit: m2)
Head of
Research Unit
การประยุกต์วงจรดิจิตอลขั้นสูง35.35รศ.ประดนเดชนีละคุปต์
ศุนย์วิจัยระบบคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง และเครือข่ายคอมพิวเตอร์89.39ผศ.ภุชงค์อุทโยภาศ
หน่วยปฏิบัติการวิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะการประมวลผลภาษาธรรมชาติและเทคโนโลยีสารสนเทศอัจฉริยะ154.56รศ.อัศนีย์ก่อตระกูล
ห้องปฏิบัติการการจัดการความรู้และนวัตกรรม-รศ.สมชายนำประเสริฐชัย
ห้องปฏิบัติการวิจัยค้นคว้าความรู้และวิเคราะห์สื่อประสม40.00รศ.พันธุ์ปิติเปี่ยมสง่า
ห้องปฏิบัติการวิจัยเครือข่ายประยุกต์-รศ.สุรศักดิ์สงวนพงษ์
ห้องปฏิบัติการวิจัยเชิงทฤษฎี33.95ผศ.จิตร์ทัศน์ฝักเจริญผล
ห้องปฏิบัติการวิจัยฐานข้อมูลและเทคโนโลยีซอฟต์แวร์52.92รศ.ศิริพรอ่องรุ่งเรือง
ห้องปฏิบัติการวิจัยระบบเครือข่ายบ้านอัจฉริยะและการขัดแย้งกันของเซอร์วิส27.72ผศ.ภัทรลีลาพฤทธิ์
ห้องปฏิบัติการวิจัยวิเคราะห์และค้นคว้าความรู้จากสื่อประสม (test)33.95รศ.พันธุ์ปิติเปี่ยมสง่า
ห้องปฏิบัติการวิจัยวิศวกรรมสารสนเทศและความรู้ขนาดใหญ่49.70รศ.อานนท์รุ่งสว่าง
ห้องปฏิบัติการวิจัยหุ่นยนต์และจักรกลอัติโนมัติ55.44ผศ.ยอดเยี่ยมทิพย์สุวรรณ์
ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมซอฟต์แวร์ และสถาปัตยกรรม50.00ผศ.สมนึกคีรีโต
ห้องปฏิบัติการสมรรถนะความมั่นคงของระบบคอมพิวเตอร์27.72ผศ.ภารุจรัตนวรพันธุ์
ห้องปฏิบัติงานการจัดการความรู้และนวัตกรรม55.44รศ.สมชายนำประเสริฐชัย
ห้องวิจัยวิเคราะห์และสืบค้นความรู้จากฐานข้อมูลขนาดใหญ่35.35รศ.กฤษณะไวยมัย
ไอวิง46.20รศ.อนันต์ผลเพิ่ม

Equipment

Research UnitEquipmentEquip. Amount
(Unit: Baht)

No data

Person

Person in Organization

Head of Research Unit

ดร. อนันต์ ผลเพิ่ม, รองศาสตราจารย์
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
Email: fenganp@ku.ac.th
โทร. 0-2942-8555 ต่อ 1428
ไอวิง (IWING)
Member: 4 (Int: 3 Nisit: 1 Ext: 0)
นาย ประดนเดช นีละคุปต์, รองศาสตราจารย์
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
Email: pom@ku.ac.th
โทร. 0-2797-0999
การประยุกต์วงจรดิจิตอลขั้นสูง (ADA)
Member: 1 (Int: 1 Nisit: 0 Ext: 0)
ดร. ภารุจ รัตนวรพันธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
Email: fengprrb@ku.ac.th
โทร. 0-2642-8555
ห้องปฏิบัติการสมรรถนะความมั่นคงของระบบคอมพิวเตอร์ (PERF)
Member: 1 (Int: 1 Nisit: 0 Ext: 0)
ดร. กฤษณะ ไวยมัย, รองศาสตราจารย์
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
Email: fengknw@ku.ac.th
โทร. 0-29428555 ต่อ 1430
ห้องวิจัยวิเคราะห์และสืบค้นความรู้จากฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (DAKDL)
Member: 5 (Int: 3 Nisit: 2 Ext: 0)
ดร. ภัทร ลีลาพฤทธิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
Email: fengprl@ku.ac.th
โทร. 0-2942-8555 ต่อ 1403
ห้องปฏิบัติการวิจัยระบบเครือข่ายบ้านอัจฉริยะและการขัดแย้งกันของเซอร์วิส (SHNS)
Member: 1 (Int: 1 Nisit: 0 Ext: 0)
นาย สุรศักดิ์ สงวนพงษ์, รองศาสตราจารย์
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
Email: nguan@ku.ac.th
โทร. 0-2579-6245
ห้องปฏิบัติการวิจัยเครือข่ายประยุกต์ (ANRES)
Member: 3 (Int: 1 Nisit: 2 Ext: 0)
นาง ศิริพร อ่องรุ่งเรือง, รองศาสตราจารย์
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
Email: fengsrpo@ku.ac.th
โทร. 029428555
ห้องปฏิบัติการวิจัยฐานข้อมูลและเทคโนโลยีซอฟต์แวร์ (DSTRL)
Member: 2 (Int: 2 Nisit: 0 Ext: 0)
ดร. ภุชงค์ อุทโยภาศ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
Email: pu@ku.ac.th
โทร. 0-2942-8555 ต่อ 1423
ศุนย์วิจัยระบบคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง และเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (HPCNC)
Member: 2 (Int: 2 Nisit: 0 Ext: 0)
ดร. อานนท์ รุ่งสว่าง, รองศาสตราจารย์
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
Email: fenganr@ku.ac.th
โทร. 0-2942-8555 ต่อ 1429
ห้องปฏิบัติการวิจัยวิศวกรรมสารสนเทศและความรู้ขนาดใหญ่ (MIKE)
Member: 4 (Int: 2 Nisit: 2 Ext: 0)
ดร. อัศนีย์ ก่อตระกูล, รองศาสตราจารย์
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
Email: ak@ku.ac.th
โทร. 0-2942-8555 ต่อ 1408
หน่วยปฏิบัติการวิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะการประมวลผลภาษาธรรมชาติและเทคโนโลยีสารสนเทศอัจฉริยะ (NAIST)
Member: 3 (Int: 2 Nisit: 1 Ext: 0)
ดร. พันธุ์ปิติ เปี่ยมสง่า, รองศาสตราจารย์
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
Email: pp@ku.ac.th
โทร. 0-2942-8555 ต่อ 1419
ห้องปฏิบัติการวิจัยค้นคว้าความรู้และวิเคราะห์สื่อประสม (MADLAB)
Member: 12 (Int: 3 Nisit: 9 Ext: 0)
ห้องปฏิบัติการวิจัยวิเคราะห์และค้นคว้าความรู้จากสื่อประสม (test) (MAD)
Member: 3 (Int: 2 Nisit: 1 Ext: 0)
ดร. สมนึก คีรีโต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
Email: sk@ku.ac.th
โทร. 0-2942-8555
ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมซอฟต์แวร์ และสถาปัตยกรรม (SEAL)
Member: 2 (Int: 1 Nisit: 1 Ext: 0)
ดร. สมชาย นำประเสริฐชัย, รองศาสตราจารย์
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
Email: snp@ku.ac.th
โทร. 0-2942-8555
ห้องปฏิบัติการการจัดการความรู้และนวัตกรรม (LAB25)
Member: 2 (Int: 2 Nisit: 0 Ext: 0)
ห้องปฏิบัติงานการจัดการความรู้และนวัตกรรม (IKM)
Member: 2 (Int: 2 Nisit: 0 Ext: 0)
ดร. ยอดเยี่ยม ทิพย์สุวรรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
Email: yyt@ku.ac.th
โทร. 0-29428555 ต่อ 1442
ห้องปฏิบัติการวิจัยหุ่นยนต์และจักรกลอัติโนมัติ (RIML)
Member: 2 (Int: 1 Nisit: 1 Ext: 0)
ดร. จิตร์ทัศน์ ฝักเจริญผล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
Email: jtf@ku.ac.th
โทร. 0-2942-8555
ห้องปฏิบัติการวิจัยเชิงทฤษฎี (THEORY)
Member: 2 (Int: 1 Nisit: 1 Ext: 0)

Member Performance

นาย ยืน ภู่วรวรรณ, รองศาสตราจารย์
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
5
+ Univ. Project
0
- Leader
0
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Project
5
- Leader
4
- Co-
0
- Ads.
1
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
11.050
+ Univ. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
11.050
- Leader
3.250
- Co-
0.000
- Ads.
7.800
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
1
- International
1
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
1
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. อัศนีย์ ก่อตระกูล, รองศาสตราจารย์
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
สายสัมพันธ์:
หัวหน้าหน่วยปฏิบัติการวิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะการประมวลผลภาษาธรรมชาติและเทคโนโลยีสารสนเทศอัจฉริยะ2559 - ปัจจุบัน
Resources:
+ Project
78
+ Univ. Project
34
- Leader
16
- Co-
11
- Ads.
7
+ Ext. Project
44
- Leader
40
- Co-
4
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
241.973
+ Univ. Project
16.179
- Leader
5.468
- Co-
5.468
- Ads.
5.243
+ Ext. Project
225.794
- Leader
219.685
- Co-
6.109
- Ads.
0.000
+ Research Unit
1
- District (m2)
154.56
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
42
- International
42
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
8
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. สมนึก คีรีโต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
สายสัมพันธ์:
หัวหน้าห้องปฏิบัติการวิศวกรรมซอฟต์แวร์ และสถาปัตยกรรม2559 - ปัจจุบัน
Resources:
+ Project
12
+ Univ. Project
0
- Leader
0
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Project
12
- Leader
10
- Co-
2
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
80.043
+ Univ. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
80.043
- Leader
78.973
- Co-
1.069
- Ads.
0.000
+ Research Unit
1
- District (m2)
50.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
2
- International
2
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
2
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
นาย สุรศักดิ์ สงวนพงษ์, รองศาสตราจารย์
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
สายสัมพันธ์:
หัวหน้าห้องปฏิบัติการวิจัยเครือข่ายประยุกต์2559 - ปัจจุบัน
Resources:
+ Project
13
+ Univ. Project
2
- Leader
1
- Co-
1
- Ads.
0
+ Ext. Project
11
- Leader
8
- Co-
3
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
13.240
+ Univ. Project
0.200
- Leader
0.100
- Co-
0.100
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
13.040
- Leader
9.950
- Co-
3.090
- Ads.
0.000
+ Research Unit
1
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
24
- International
24
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
6
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
นาย นนทวัฒน์ จันทร์เจริญ, อาจารย์
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
29
+ Univ. Project
0
- Leader
0
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Project
29
- Leader
21
- Co-
2
- Ads.
6
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
165.686
+ Univ. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
165.686
- Leader
124.105
- Co-
8.731
- Ads.
32.850
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. สุภาพร เอื้อจงมานี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
4
+ Univ. Project
1
- Leader
1
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Project
3
- Leader
3
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
3.582
+ Univ. Project
0.140
- Leader
0.140
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
3.442
- Leader
3.442
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
2
- International
2
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
1
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. บัณฑิต มนัสเกษมศักดิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
สายสัมพันธ์:
สมาชิกห้องปฏิบัติการวิจัยวิศวกรรมสารสนเทศและความรู้ขนาดใหญ่2559 - ปัจจุบัน
Resources:
+ Project
0
+ Univ. Project
0
- Leader
0
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Project
0
- Leader
0
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
0.000
+ Univ. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
8
- International
8
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. จันทนา จันทราพรชัย, รองศาสตราจารย์
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
สายสัมพันธ์:
สมาชิกศุนย์วิจัยระบบคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง และเครือข่ายคอมพิวเตอร์2559 - ปัจจุบัน
Resources:
+ Project
27
+ Univ. Project
9
- Leader
4
- Co-
3
- Ads.
2
+ Ext. Project
18
- Leader
12
- Co-
6
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
32.869
+ Univ. Project
3.509
- Leader
1.469
- Co-
1.220
- Ads.
0.820
+ Ext. Project
29.360
- Leader
13.490
- Co-
15.870
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
52
- International
52
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. ปิยเมษฐ์ วิษณุเวช, อาจารย์
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
0
+ Univ. Project
0
- Leader
0
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Project
0
- Leader
0
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
0.000
+ Univ. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
3
- International
3
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. ภาณุชาติ บุณยเกียรติ, อาจารย์
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
1
+ Univ. Project
0
- Leader
0
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Project
1
- Leader
0
- Co-
1
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
2.599
+ Univ. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
2.599
- Leader
0.000
- Co-
2.599
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. ภัทร ลีลาพฤทธิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
สายสัมพันธ์:
หัวหน้าห้องปฏิบัติการวิจัยระบบเครือข่ายบ้านอัจฉริยะและการขัดแย้งกันของเซอร์วิส2559 - ปัจจุบัน
Resources:
+ Project
31
+ Univ. Project
12
- Leader
11
- Co-
1
- Ads.
0
+ Ext. Project
19
- Leader
18
- Co-
1
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
3.130
+ Univ. Project
1.920
- Leader
1.650
- Co-
0.270
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
1.210
- Leader
1.160
- Co-
0.050
- Ads.
0.000
+ Research Unit
1
- District (m2)
27.72
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
14
- International
14
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
นางสาว ศุภิสรา เกียรติสันติสุข, นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการ
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
สายสัมพันธ์:
สมาชิกห้องปฏิบัติการวิจัยค้นคว้าความรู้และวิเคราะห์สื่อประสม2551 - 2553
Resources:
+ Project
2
+ Univ. Project
0
- Leader
0
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Project
2
- Leader
0
- Co-
2
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
7.479
+ Univ. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
7.479
- Leader
0.000
- Co-
7.479
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
นาย จิตติ นิรมิตรานนท์, อาจารย์
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
2
+ Univ. Project
0
- Leader
0
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Project
2
- Leader
1
- Co-
1
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
2.400
+ Univ. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
2.400
- Leader
0.600
- Co-
1.800
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
6
- International
6
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. ภารุจ รัตนวรพันธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
สายสัมพันธ์:
หัวหน้าห้องปฏิบัติการสมรรถนะความมั่นคงของระบบคอมพิวเตอร์2559 - ปัจจุบัน
Resources:
+ Project
3
+ Univ. Project
1
- Leader
1
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Project
2
- Leader
1
- Co-
1
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
0.820
+ Univ. Project
0.080
- Leader
0.080
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
0.740
- Leader
0.240
- Co-
0.500
- Ads.
0.000
+ Research Unit
1
- District (m2)
27.72
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
6
- International
6
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. หัชทัย ชาญเลขา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
สายสัมพันธ์:
สมาชิกหน่วยปฏิบัติการวิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะการประมวลผลภาษาธรรมชาติและเทคโนโลยีสารสนเทศอัจฉริยะ2559 - ปัจจุบัน
Resources:
+ Project
8
+ Univ. Project
0
- Leader
0
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Project
8
- Leader
1
- Co-
7
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
34.847
+ Univ. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
34.847
- Leader
1.989
- Co-
32.858
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
2
- International
2
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. มนต์ชัย โศภิษฐกมล, อาจารย์
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
13
+ Univ. Project
1
- Leader
1
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Project
12
- Leader
12
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
1.044
+ Univ. Project
0.250
- Leader
0.250
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
0.794
- Leader
0.794
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
วีร์ (นิสิต ป.เอก) สัตยมาตย์, -
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
1
+ Univ. Project
0
- Leader
0
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Project
1
- Leader
0
- Co-
1
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
4.440
+ Univ. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
4.440
- Leader
0.000
- Co-
4.440
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. ชัยพร ใจแก้ว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
สายสัมพันธ์:
สมาชิกไอวิง2559 - ปัจจุบัน
Resources:
+ Project
12
+ Univ. Project
8
- Leader
4
- Co-
4
- Ads.
0
+ Ext. Project
4
- Leader
0
- Co-
4
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
6.437
+ Univ. Project
1.600
- Leader
0.800
- Co-
0.800
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
4.837
- Leader
0.000
- Co-
4.837
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
18
- International
18
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
2
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. ฐิติวรรณ ศรีนาค, ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
9
+ Univ. Project
8
- Leader
4
- Co-
4
- Ads.
0
+ Ext. Project
1
- Leader
1
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
1.080
+ Univ. Project
0.980
- Leader
0.490
- Co-
0.490
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
0.100
- Leader
0.100
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
4
- International
4
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
3
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
นางสาว ณัฐวรรณ รัตนากรกุล, นักวิจัย
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
0
+ Univ. Project
0
- Leader
0
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Project
0
- Leader
0
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
0.000
+ Univ. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
1
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. อนันต์ ผลเพิ่ม, รองศาสตราจารย์
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
สายสัมพันธ์:
หัวหน้าไอวิง2559 - ปัจจุบัน
Resources:
+ Project
20
+ Univ. Project
14
- Leader
7
- Co-
7
- Ads.
0
+ Ext. Project
6
- Leader
4
- Co-
2
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
8.809
+ Univ. Project
2.680
- Leader
1.340
- Co-
1.340
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
6.129
- Leader
4.049
- Co-
2.080
- Ads.
0.000
+ Research Unit
1
- District (m2)
46.20
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
18
- International
18
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
4
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
นาง สาวิณี แสงสุริยันต์, อาจารย์
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
สายสัมพันธ์:
สมาชิกห้องวิจัยวิเคราะห์และสืบค้นความรู้จากฐานข้อมูลขนาดใหญ่2559 - ปัจจุบัน
Resources:
+ Project
1
+ Univ. Project
0
- Leader
0
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Project
1
- Leader
0
- Co-
1
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
0.050
+ Univ. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
0.050
- Leader
0.000
- Co-
0.050
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
2
- International
2
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. อภิรักษ์ จันทร์สร้าง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
สายสัมพันธ์:
สมาชิกไอวิง2559 - ปัจจุบัน
Resources:
+ Project
5
+ Univ. Project
2
- Leader
1
- Co-
1
- Ads.
0
+ Ext. Project
3
- Leader
0
- Co-
3
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
3.137
+ Univ. Project
0.300
- Leader
0.150
- Co-
0.150
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
2.837
- Leader
0.000
- Co-
2.837
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
12
- International
12
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
4
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. ธนาวินท์ รักธรรมานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
สายสัมพันธ์:
สมาชิกห้องวิจัยวิเคราะห์และสืบค้นความรู้จากฐานข้อมูลขนาดใหญ่2559 - ปัจจุบัน
Resources:
+ Project
4
+ Univ. Project
0
- Leader
0
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Project
4
- Leader
3
- Co-
1
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
4.188
+ Univ. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
4.188
- Leader
2.527
- Co-
1.661
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
44
- International
44
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
นาย ธนพัฒน์ สุกแสงศรี, -
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
1
+ Univ. Project
0
- Leader
0
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Project
1
- Leader
0
- Co-
1
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
4.440
+ Univ. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
4.440
- Leader
0.000
- Co-
4.440
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. อานนท์ รุ่งสว่าง, รองศาสตราจารย์
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
สายสัมพันธ์:
หัวหน้าห้องปฏิบัติการวิจัยวิศวกรรมสารสนเทศและความรู้ขนาดใหญ่2559 - ปัจจุบัน
Resources:
+ Project
10
+ Univ. Project
3
- Leader
3
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Project
7
- Leader
5
- Co-
2
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
0.150
+ Univ. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
0.150
- Leader
0.000
- Co-
0.150
- Ads.
0.000
+ Research Unit
1
- District (m2)
49.70
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
16
- International
16
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
10
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. กฤษณะ ไวยมัย, รองศาสตราจารย์
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
สายสัมพันธ์:
หัวหน้าห้องวิจัยวิเคราะห์และสืบค้นความรู้จากฐานข้อมูลขนาดใหญ่2559 - ปัจจุบัน
Resources:
+ Project
5
+ Univ. Project
4
- Leader
2
- Co-
2
- Ads.
0
+ Ext. Project
1
- Leader
0
- Co-
0
- Ads.
1
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
1.074
+ Univ. Project
1.024
- Leader
0.512
- Co-
0.512
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
0.050
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.050
+ Research Unit
1
- District (m2)
35.35
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
34
- International
34
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
2
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
นาย ปรีดา เลิศพงศ์วิภูษณะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
7
+ Univ. Project
2
- Leader
1
- Co-
1
- Ads.
0
+ Ext. Project
5
- Leader
0
- Co-
5
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
15.336
+ Univ. Project
0.800
- Leader
0.400
- Co-
0.400
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
14.536
- Leader
0.000
- Co-
14.536
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. อินทิราภรณ์ มูลศาสตร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
สายสัมพันธ์:
สมาชิกห้องปฏิบัติการวิจัยฐานข้อมูลและเทคโนโลยีซอฟต์แวร์2559 - ปัจจุบัน
Resources:
+ Project
10
+ Univ. Project
0
- Leader
0
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Project
10
- Leader
7
- Co-
3
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
33.597
+ Univ. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
33.597
- Leader
2.350
- Co-
31.247
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
8
- International
8
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
6
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
นาง มรกต ตันติเจริญ, -
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
0
+ Univ. Project
0
- Leader
0
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Project
0
- Leader
0
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
0.000
+ Univ. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
1
- International
1
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
1
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. พันธุ์ปิติ เปี่ยมสง่า, รองศาสตราจารย์
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
สายสัมพันธ์:
หัวหน้าห้องปฏิบัติการวิจัยค้นคว้าความรู้และวิเคราะห์สื่อประสม2559 - ปัจจุบัน
หัวหน้าห้องปฏิบัติการวิจัยวิเคราะห์และค้นคว้าความรู้จากสื่อประสม (test)2559 - ปัจจุบัน
Resources:
+ Project
45
+ Univ. Project
34
- Leader
18
- Co-
11
- Ads.
5
+ Ext. Project
11
- Leader
4
- Co-
7
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
41.449
+ Univ. Project
15.690
- Leader
7.902
- Co-
5.310
- Ads.
2.478
+ Ext. Project
25.759
- Leader
9.179
- Co-
16.579
- Ads.
0.000
+ Research Unit
2
- District (m2)
73.95
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
45
- International
45
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
24
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. สมชาย นำประเสริฐชัย, รองศาสตราจารย์
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
สายสัมพันธ์:
หัวหน้าห้องปฏิบัติการการจัดการความรู้และนวัตกรรม2559 - ปัจจุบัน
หัวหน้าห้องปฏิบัติงานการจัดการความรู้และนวัตกรรม2559 - ปัจจุบัน
Resources:
+ Project
13
+ Univ. Project
8
- Leader
4
- Co-
4
- Ads.
0
+ Ext. Project
5
- Leader
0
- Co-
5
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
21.735
+ Univ. Project
1.400
- Leader
0.700
- Co-
0.700
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
20.335
- Leader
0.000
- Co-
20.335
- Ads.
0.000
+ Research Unit
2
- District (m2)
55.44
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
15
- International
15
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
9
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. อัครพงศ์ พัชรรุ่งเรือง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
2
+ Univ. Project
0
- Leader
0
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Project
2
- Leader
2
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
0.055
+ Univ. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
0.055
- Leader
0.055
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
1
- International
1
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. จิตร์ทัศน์ ฝักเจริญผล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
สายสัมพันธ์:
หัวหน้าห้องปฏิบัติการวิจัยเชิงทฤษฎี2559 - ปัจจุบัน
Resources:
+ Project
11
+ Univ. Project
7
- Leader
6
- Co-
1
- Ads.
0
+ Ext. Project
4
- Leader
3
- Co-
0
- Ads.
1
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
3.594
+ Univ. Project
1.030
- Leader
0.940
- Co-
0.090
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
2.564
- Leader
2.164
- Co-
0.000
- Ads.
0.400
+ Research Unit
1
- District (m2)
33.95
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
26
- International
26
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
2
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. ยอดเยี่ยม ทิพย์สุวรรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
สายสัมพันธ์:
หัวหน้าห้องปฏิบัติการวิจัยหุ่นยนต์และจักรกลอัติโนมัติ2559 - ปัจจุบัน
Resources:
+ Project
19
+ Univ. Project
6
- Leader
5
- Co-
1
- Ads.
0
+ Ext. Project
13
- Leader
13
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
55.685
+ Univ. Project
1.562
- Leader
1.302
- Co-
0.260
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
54.123
- Leader
54.123
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Research Unit
1
- District (m2)
55.44
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
8
- International
8
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
2
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
นาย ประดนเดช นีละคุปต์, รองศาสตราจารย์
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
สายสัมพันธ์:
หัวหน้าการประยุกต์วงจรดิจิตอลขั้นสูง2559 - ปัจจุบัน
Resources:
+ Project
1
+ Univ. Project
0
- Leader
0
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Project
1
- Leader
1
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
1.200
+ Univ. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
1.200
- Leader
1.200
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Research Unit
1
- District (m2)
35.35
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. พีรวัฒน์ วัฒนพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
สายสัมพันธ์:
สมาชิกห้องปฏิบัติการวิจัยค้นคว้าความรู้และวิเคราะห์สื่อประสม2559 - ปัจจุบัน
สมาชิกห้องปฏิบัติการวิจัยวิเคราะห์และค้นคว้าความรู้จากสื่อประสม (test)2559 - ปัจจุบัน
Resources:
+ Project
5
+ Univ. Project
5
- Leader
2
- Co-
2
- Ads.
1
+ Ext. Project
0
- Leader
0
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
1.274
+ Univ. Project
1.274
- Leader
0.512
- Co-
0.512
- Ads.
0.250
+ Ext. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. ภุชงค์ อุทโยภาศ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
สายสัมพันธ์:
หัวหน้าศุนย์วิจัยระบบคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง และเครือข่ายคอมพิวเตอร์2559 - ปัจจุบัน
Resources:
+ Project
27
+ Univ. Project
16
- Leader
12
- Co-
4
- Ads.
0
+ Ext. Project
11
- Leader
8
- Co-
2
- Ads.
1
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
16.493
+ Univ. Project
6.800
- Leader
3.400
- Co-
3.400
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
9.693
- Leader
7.583
- Co-
0.050
- Ads.
2.060
+ Research Unit
1
- District (m2)
89.39
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
26
- International
26
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
2
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. เขมะฑัต วิภาตะวนิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
2
+ Univ. Project
0
- Leader
0
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Project
2
- Leader
0
- Co-
2
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
9.493
+ Univ. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
9.493
- Leader
0.000
- Co-
9.493
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. จเร เลิศสุดวิชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
สายสัมพันธ์:
สมาชิกห้องปฏิบัติการการจัดการความรู้และนวัตกรรม2559 - ปัจจุบัน
สมาชิกห้องปฏิบัติงานการจัดการความรู้และนวัตกรรม2559 - ปัจจุบัน
Resources:
+ Project
5
+ Univ. Project
2
- Leader
1
- Co-
1
- Ads.
0
+ Ext. Project
3
- Leader
0
- Co-
2
- Ads.
1
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
6.810
+ Univ. Project
0.540
- Leader
0.270
- Co-
0.270
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
6.270
- Leader
0.000
- Co-
4.270
- Ads.
2.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0