ความสัมพันธ์และความเกี่ยวข้องกับหน่วยปฏิบัติการวิจัย
ห้องปฏิบัติการการจัดการความรู้และนวัตกรรม
LAB25
Show

Resource Information

ข้อมูลทรัพยากรวิจัย

ห้องปฏิบัติการการจัดการความรู้และนวัตกรรม

LAB25

ไม่ระบุ

shared lab

Results

ผลงานที่สมาชิกในหน่วยปฏิบัติการวิจัยมีส่วนร่วม

โครงการ

โครงการที่สมาชิกในหน่วยมีส่วนร่วม

ผลผลิต

ผลผลิตที่สมาชิกในหน่วยมีส่วนร่วม

รางวัล

รางวัลที่สมาชิกในหน่วยได้รับ

Head of Research Unit

หัวหน้าหน่วยปฏิบัติการวิจัย

ผศ.ปรีดา เลิศพงศ์วิภูษณะ

Email: plw@ku.ac.th

Phone Number: 0-2942-8555

Internal Member

สมาชิกหน่วยปฏิบัติการวิจัยที่เป็นบุคคลากรภายในหรือเป็นนักศึกษาของ มก.

รศ.สมชาย นำประเสริฐชัย

Email: snp@ku.ac.th

Phone Number: 0-2942-8555

ผศ.จเร เลิศสุดวิชัย

Email: jan@ku.ac.th

Phone Number: 027970999 ต่อ 1413

External Member

สมาชิกหน่วยปฏิบัติการวิจัยที่เป็นบุคคลากรภายนอก มก.

นางสาวกฤษรัก วังหาญ

 

 

นางสาวชนัญชิดา สีพนม

 

 

นางสาวพัชรากร โรจนาภรณ์

 

 

นางสาวพัชรี พรมฤทธิ์

 

 

นายมานะ แซ่ลิ้ม

 

 

นายเอกภัทร เฉยศิริ