ความสัมพันธ์และความเกี่ยวข้องกับหน่วยปฏิบัติการวิจัย
ห้องปฏิบัติการสมรรถนะความมั่นคงของระบบคอมพิวเตอร์
PERF
Show

Resource Information

ข้อมูลทรัพยากรวิจัย

ห้องปฏิบัติการสมรรถนะความมั่นคงของระบบคอมพิวเตอร์

PERF

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

Results

ผลงานที่สมาชิกในหน่วยปฏิบัติการวิจัยมีส่วนร่วม

โครงการ

โครงการที่สมาชิกในหน่วยมีส่วนร่วม

ผลผลิต

ผลผลิตที่สมาชิกในหน่วยมีส่วนร่วม

รางวัล

รางวัลที่สมาชิกในหน่วยได้รับ

Head of Research Unit

หัวหน้าหน่วยปฏิบัติการวิจัย

ผศ.ภารุจ รัตนวรพันธุ์

Email: fengprrb@ku.ac.th

Phone Number: 0-2642-8555

Internal Member

สมาชิกหน่วยปฏิบัติการวิจัยที่เป็นบุคคลากรภายในหรือเป็นนักศึกษาของ มก.