ความสัมพันธ์และความเกี่ยวข้องกับหน่วยปฏิบัติการวิจัย
ห้องวิจัยวิเคราะห์และสืบค้นความรู้จากฐานข้อมูลขนาดใหญ่
DAKDL
Show

Resource Information

ข้อมูลทรัพยากรวิจัย

ห้องวิจัยวิเคราะห์และสืบค้นความรู้จากฐานข้อมูลขนาดใหญ่

DAKDL

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

Results

ผลงานที่สมาชิกในหน่วยปฏิบัติการวิจัยมีส่วนร่วม

โครงการ

โครงการที่สมาชิกในหน่วยมีส่วนร่วม

ผลผลิต

ผลผลิตที่สมาชิกในหน่วยมีส่วนร่วม

รางวัล

รางวัลที่สมาชิกในหน่วยได้รับ

Head of Research Unit

หัวหน้าหน่วยปฏิบัติการวิจัย

รศ.กฤษณะ ไวยมัย

Email: fengknw@ku.ac.th

Phone Number: 0-29428555 ต่อ 1430

Internal Member

สมาชิกหน่วยปฏิบัติการวิจัยที่เป็นบุคคลากรภายในหรือเป็นนักศึกษาของ มก.

ผศ.ธนาวินท์ รักธรรมานนท์

Email: fengtwr@ku.ac.th

Phone Number: 02-7970999 ต่อ 1403

นางสาวิณี แสงสุริยันต์

Email: fsesns@csc.ku.ac.th

Phone Number:

ธนภัทร ฆังคะจิตร

 

 

กำธร พันธุมะผล