ความสัมพันธ์และความเกี่ยวข้องกับหน่วยปฏิบัติการวิจัย
ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมซอฟต์แวร์ และสถาปัตยกรรม
SEAL
Show

Resource Information

ข้อมูลทรัพยากรวิจัย

ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมซอฟต์แวร์ และสถาปัตยกรรม

SEAL

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

Results

ผลงานที่สมาชิกในหน่วยปฏิบัติการวิจัยมีส่วนร่วม

โครงการ

โครงการที่สมาชิกในหน่วยมีส่วนร่วม

ผลผลิต

ผลผลิตที่สมาชิกในหน่วยมีส่วนร่วม

รางวัล

รางวัลที่สมาชิกในหน่วยได้รับ

Head of Research Unit

หัวหน้าหน่วยปฏิบัติการวิจัย

ผศ.สมนึก คีรีโต

Email: sk@ku.ac.th

Phone Number: 0-2942-8555

Internal Member

สมาชิกหน่วยปฏิบัติการวิจัยที่เป็นบุคคลากรภายในหรือเป็นนักศึกษาของ มก.

ศรายุทธ ฉายสุริยะ

 

 

External Member

สมาชิกหน่วยปฏิบัติการวิจัยที่เป็นบุคคลากรภายนอก มก.

ทิพย์ภาภรณ์ ทิพย์พญาชัย

 

 

สายสมร นาคลดา