วิทยาเขตบางเขน
คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน
Show

Summary

Equipment and Resource Research

Resources

#ProjectUniv. Grants
(Unit: Baht Million)
Ext. Grants
(Unit: Baht Million)
#Univ. Project#Ext. PRojectAmountAmount
860 2,374 409.950 5,670.455
3,234 6,080.405
Academic PositionEducation Background
Prof.Assoc. Prof.Asst. Prof.Lect.Res.Ph.D.M.B.
9 156 141 83 46 ---
435 -
#Research Unit
(Unit: ea)
#District
(Unit: m2)
#Equipment
(Unit: ea)
#Equip Amount
(Unit: Baht Million)
AmountAmountAmountAmount
29 10,899.41 81 24.796

Productions

JournalConferencePatent /
Petty Patent
Trademark /
Copyrights
Plant & Animal
Regis. And Cert. /
KU Invention
Practical
Research
Output
Graduate
Education
Int.Nat.Int.Nat.Int.Nat.Int.Nat.Int.Nat. Ph.D. & M.B.
2,231 688 2,431 2,257 31 52 0 27 0 0 702 1 3
8,419 4

Detail Report

Equipment and Resource Research

Resources

Department#ProjectUniv. Grants
(Unit: Baht Million)
Ext. Grants
(Unit: Baht Million)
 #Univ. Project#Ext. ProjectAmountAmount
ภาควิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ3612711.400233.573
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์18225558.308835.114
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี497513178.2541,075.101
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล13949940.5521,386.108
ภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน010.0005.000
ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ9017242.3881,005.627
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า116404161.4591,383.472
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต000.0000.000
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา11749842.0521,907.112
ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ17922367.661245.590
ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม10935737.6301,016.409
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ7019533.604490.180
วิทยาลัยการชลประทาน000.0000.000
ศูนย์เทคโนโลยีนวัตกรรมองค์รวมและปัญญาประดิษฐ์000.0000.000
ศูนย์ปฏิบัติการวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม000.0000.000
ศูนย์วิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการด้านการบริหารจัดการภัยพิบัติ000.0000.000
ศูนย์วิจัยและบริการเทคโนโลยีระบบคอมพิวเตอร์000.0000.000
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรม การจัดการทรัพยากรและระบบภูมิสารสนเทศ000.0000.000
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตทางอุตสาหกรรม000.0000.000
สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ000.0000.000
สำนักงานเลขานุการ030.0005.897
ห้องปฏิบัติการที่ขึ้นต่อคณะ040.00014.959
DepartmentAcademic PositionEducation Background
 Prof.Assoc. Prof.Asst. Prof.Lect.Res.Ph.D.M.B.
ห้องปฏิบัติการที่ขึ้นต่อคณะ00002---
สำนักงานเลขานุการ00006---
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล02423106---
ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ311940---
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า12422152---
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา3321940---
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ11413100---
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์01220714---
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี1151147---
ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม091131---
ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ0117113---
ศูนย์ปฏิบัติการวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม00000---
ศูนย์วิจัยและบริการเทคโนโลยีระบบคอมพิวเตอร์00000---
ภาควิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ046142---
ภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน00012---
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรม การจัดการทรัพยากรและระบบภูมิสารสนเทศ00000---
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตทางอุตสาหกรรม00001---
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต00000---
สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ00000---
ศูนย์วิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการด้านการบริหารจัดการภัยพิบัติ00000---
วิทยาลัยการชลประทาน00000---
ศูนย์เทคโนโลยีนวัตกรรมองค์รวมและปัญญาประดิษฐ์00000---
Department#Research Unit
(Unit: ea)
#District
(Unit: m2)
#Equipment
(Unit: ea)
#Equip Amount
(Unit: Baht Million)
 AmountAmountAmountAmount
ภาควิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ10.0000.00
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์17787.6900.00
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี10.0000.00
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล10.0000.00
ภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน10.0000.00
ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ10.0000.00
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า10.0000.00
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต10.0000.00
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา2107.7200.00
ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ50.006712,571,767.00
ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม20.0036,200,000.00
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ28,000.0096,023,900.00
วิทยาลัยการชลประทาน10.0000.00
ศูนย์เทคโนโลยีนวัตกรรมองค์รวมและปัญญาประดิษฐ์10.0000.00
ศูนย์ปฏิบัติการวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม10.0000.00
ศูนย์วิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการด้านการบริหารจัดการภัยพิบัติ10.0000.00
ศูนย์วิจัยและบริการเทคโนโลยีระบบคอมพิวเตอร์10.0000.00
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรม การจัดการทรัพยากรและระบบภูมิสารสนเทศ10.0000.00
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตทางอุตสาหกรรม10.0000.00
สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ10.0000.00
สำนักงานเลขานุการ10.0000.00
ห้องปฏิบัติการที่ขึ้นต่อคณะ12,004.0023.00

Productions

DepartmentJournalConferencePatent /
Petty Patent
Trademark /
Copyrights
Plant &
Animal Regis.
And Cert. /
KU Invention
Practical
Research
Output
Graduate
Education
 Int.Nat.Int.Nat.Int.Nat.Int.Nat.Int.Nat. Ph.D. & M.B.
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ271714574570044001100
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี8151274254251313000030200
สำนักงานเลขานุการ0033000000000
วิทยาลัยการชลประทาน0000000000000
สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ0000000000000
ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ57255116116151500008200
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต0000000000000
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรม การจัดการทรัพยากรและระบบภูมิสารสนเทศ0000000000000
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา1881144624623300003700
ห้องปฏิบัติการที่ขึ้นต่อคณะ0055110000011
ภาควิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ2516464220000200
ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม2936720620688000011800
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล17719132132111111313004200
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์210273023023399003702
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า2031052872879900006100
ศูนย์วิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการด้านการบริหารจัดการภัยพิบัติ0000000000000
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตทางอุตสาหกรรม0022000000000
ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ97643173170011003200
ศูนย์เทคโนโลยีนวัตกรรมองค์รวมและปัญญาประดิษฐ์0000000000000
ศูนย์วิจัยและบริการเทคโนโลยีระบบคอมพิวเตอร์0000000000000
ศูนย์ปฏิบัติการวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม0000000000000
ภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน0000000000000

Research Unit

Research Unit and Equipment

Research Unit

DepartmentResearch UnitDistrict
(Unit: m2)
Head of
Research Unit
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์การประยุกต์วงจรดิจิตอลขั้นสูง35.35รศ.ประดนเดชนีละคุปต์
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ศุนย์วิจัยระบบคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง และเครือข่ายคอมพิวเตอร์89.39ผศ.ภุชงค์อุทโยภาศ
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์หน่วยปฏิบัติการวิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะการประมวลผลภาษาธรรมชาติและเทคโนโลยีสารสนเทศอัจฉริยะ154.56รศ.อัศนีย์ก่อตระกูล
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ห้องปฏิบัติการการจัดการความรู้และนวัตกรรม-รศ.สมชายนำประเสริฐชัย
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ห้องปฏิบัติการวิจัยค้นคว้าความรู้และวิเคราะห์สื่อประสม40.00รศ.พันธุ์ปิติเปี่ยมสง่า
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ห้องปฏิบัติการวิจัยเครือข่ายประยุกต์-รศ.สุรศักดิ์สงวนพงษ์
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ห้องปฏิบัติการวิจัยเชิงทฤษฎี33.95ผศ.จิตร์ทัศน์ฝักเจริญผล
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ห้องปฏิบัติการวิจัยฐานข้อมูลและเทคโนโลยีซอฟต์แวร์52.92รศ.ศิริพรอ่องรุ่งเรือง
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ห้องปฏิบัติการวิจัยระบบเครือข่ายบ้านอัจฉริยะและการขัดแย้งกันของเซอร์วิส27.72ผศ.ภัทรลีลาพฤทธิ์
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ห้องปฏิบัติการวิจัยวิเคราะห์และค้นคว้าความรู้จากสื่อประสม33.95รศ.พันธุ์ปิติเปี่ยมสง่า
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ห้องปฏิบัติการวิจัยวิศวกรรมสารสนเทศและความรู้ขนาดใหญ่49.70รศ.อานนท์รุ่งสว่าง
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ห้องปฏิบัติการวิจัยหุ่นยนต์และจักรกลอัติโนมัติ55.44ผศ.ยอดเยี่ยมทิพย์สุวรรณ์
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมซอฟต์แวร์ และสถาปัตยกรรม50.00ผศ.สมนึกคีรีโต
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ห้องปฏิบัติการสมรรถนะความมั่นคงของระบบคอมพิวเตอร์27.72ผศ.ภารุจรัตนวรพันธุ์
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ห้องปฏิบัติงานการจัดการความรู้และนวัตกรรม55.44รศ.สมชายนำประเสริฐชัย
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ห้องวิจัยวิเคราะห์และสืบค้นความรู้จากฐานข้อมูลขนาดใหญ่35.35รศ.กฤษณะไวยมัย
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ไอวิง46.20รศ.อนันต์ผลเพิ่ม
ภาควิชาวิศวกรรมโยธาหน่วยวิจัยนวัตกรรมทางวิศวกรรมปฐพี82.72รศ.อภินิติโชติสังกาศ
ภาควิชาวิศวกรรมโยธาหน่วยวิจัยวิศวกรรมปฐพี25.00ผศ.บารเมศวรรธนะภูติ
ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ--รศ.ดวงฤดีฉายสุวรรณ
ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุABC02-รศ.สุรีรัตน์ผลศิลป์
ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุหน่วยปฏิบัติการการสังเคราะห์และขึ้นรูปพอลิเมอร์ชีวภาพขั้นสูง-ผศ.อมรรัตน์เลิศวรสิริกุล
ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุหน่วยวิจัยเทคโนโลยีวัสดุสำหรับการแปลงผันและเก็บเกี่ยวพลังงาน-รศ.ราชธีร์เตชไพศาลเจริญกิจ
ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุหน่วยวิจัยวัสดุเฉพาะทางขั้นสูง-รศ.อภิรัตน์เลาห์บุตรี
ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมกลุ่มวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเยื่อกรองสำหรับปรับปรุงคุณภาพน้ำบำบัดน้ำเสีย และการนำน้ำกลับมาใช้ใหม่-รศ.ชาติเจียมไชยศรี
ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมกลุ่มวิจัยศูนย์ที่ปรึกษาแบบจำลองทางด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม-รศ.สัญญาสิริวิทยาปกรณ์
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการกระบวนการผลิตและระบบการผลิต8,000.00ผศ.ชนะรักษ์ศิริ
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการการวิเคราะห์การตัดสินใจ-รศ.พันธุ์ปิติเปี่ยมสง่า
ห้องปฏิบัติการที่ขึ้นต่อคณะTest2,004.00นางสาวศุภิสราเกียรติสันติสุข

Equipment

DepartmentResearch UnitEquipmentEquip. Amount
(Unit: Baht)
ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุABC02CT Compression148,000.00
ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุABC02Hold drill (Residual Stress)-
ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุABC02Ultrasonic 1-
ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุABC02Ultrasonic 2-
ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุABC02Universal Testing Mechin (Instron)-
ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุABC02XRD (Residual Stress)-
ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุABC02กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบกราดวิเคราะห์-
ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุABC02เครื่อง EPMA-
ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุABC02เครื่อง extrusion-
ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุABC02เครื่อง extrusion ( scientific tech; LIE 12-36)-
ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุABC02เครื่อง Potentionstst-
ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุABC02เครื่อง TGA-
ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุABC02เครื่อง UV-VIS Spectrophotometer-
ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุABC02เครื่อง X-Ray Driffraction, Philips-
ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุABC02เครื่องกด Hydrolic-
ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุABC02เครื่องกลึง C8C, Model ZMM297,000.00
ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุABC02เครื่องกัด (Milling)-
ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุABC02เครื่องกำเนิดกระแสไฟฟ้า 10A (TecNv)249,900.00
ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุABC02เครื่องขัดจานเดี่ยว Imptech-
ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุABC02เครื่องขึ้นรูปเซรามิกส์(จานหมุน)-
ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุABC02เครื่องขึ้นรูปแบบถ้วยดิน-
ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุABC02เครื่องขึ้นรูปพลาสติกด้วยความร้อน-
ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุABC02เครื่องฉีดพลาสติก Arburg 320c-
ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุABC02เครื่องตัดความเร็วต่ำ-
ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุABC02เครื่องทดสอบความแข็งแบบ Micro Vicker hardness Innovatest-
ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุABC02เครื่องทดสอบความแข็งแบบ Micro Vicker hardness Mittutoyo-
ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุABC02เครื่องทดสอบความแข็งแบบ Rockwell IDENTECH-
ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุABC02เครื่องทดสอบความล้า-
ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุABC02เครื่องทดสอบความสึกหรอ-
ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุABC02เครื่องทดสอบอเนกประสงค์-
ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุABC02เครื่องทดสอบอเนกประสงค์-
ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุABC02เครื่องบดดินแบบความเร็วสูง-
ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุABC02เครื่องบดพลาสติก (Retsch; SM100)499,904.00
ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุABC02เครื่องเป่าขึ้นรูปพลาสติก300,000.00
ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุABC02เครื่องผสมดินทางด้านเซรามิกส์-
ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุABC02เครื่องวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงพลังงานความร้อนของสารพร้อมอุปกรณ์ (DSC)1,800,000.00
ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุABC02เครื่องวิเคราะห์ทางความร้อน DTA1,749,878.00
ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุABC02เครื่องสเปกโทรมิเตอร์แบบกระจายพลังงาน (EDS)1,975,000.00
ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุABC02เครื่องอัดขึ้นรูปดิน-
ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุABC02เครื่องอัดขึ้นรูปโพลิเมอร์ (Gotech; GT-7014)-
ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุABC02เครื่องอัดขึ้นรูปโพลีเมอร์ [Compression molding]-
ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุABC02ชุด Electroplating-
ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุABC02ชุด Image Analyser-
ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุABC02ชุดกล้องจุลทรรศน์ชนิดโพลาไรซ์700,000.00
ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุABC02ชุดเครื่อง Induction Coil-
ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุABC02ชุดเครื่องเชื่อม Ar(TIG, Miller)-
ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุABC02ชุดเครื่องเชื่อม MIG-
ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุABC02ชุดเครื่องเชื่อมแก็ส-
ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุABC02ชุดเครื่องทดสอบการเร่งสภาวะอากาศ (QUV)-
ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุABC02ชุดเครื่องทดสอบมุมสัมผัส-
ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุABC02ชุดเครื่องทดสอบแรงตึงผิว574,900.00
ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุABC02ชุดเครื่องวิเคราะห์ฟูรีย์ทรานฟอร์มสเป็คโตรโฟรโทรมิเตอร์-
ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุABC02ชุดเคลือบทอง494,875.00
ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุABC02ชุดทดสอบงานหล่อโลหะ2,998,000.00
ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุABC02ชุดวิเคราห์องค์ประกอบธาตุ Holiba ;XGT : 5200-
ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุABC02ตู้ควบคุมอุณหภูมิและความชื้น299,600.00
ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุABC02เตาท่ออุณหภูมิสูง Tube Furnance 1150C (Vecster,)141,240.00
ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุABC02เตาท่ออุณหภูมิสูง Tube Furnance 1200 (Chavachote 1,)-
ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุABC02เตาท่ออุณหภูมิสูง Tube Furnance 1200 (Chavachote 2,)-
ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุABC02เตาเผาจิวเวอร์รี่-
ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุABC02เตาเผาอุณหภูมิสูง Muffle feunac 1200C (Linn,)-
ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุABC02เตาเผาอุณหภูมิสูง Muffle feunac 1200C (Model temp,)-
ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุABC02เตาเผาอุณหภูมิสูง Muffle feunac 1400C-
ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุABC02เตาเผาอุณหภูมิสูง Muffle feunace 1750C-
ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุABC02เตาเผาอุณหภูมิสูง Muffle feunace 1800C-
ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุABC02เตาเหนี่ยวนำไฟฟ้า343,470.00
ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุABC02เตาอบอุณหภูมิ 200C-
ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมกลุ่มวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเยื่อกรองสำหรับปรับปรุงคุณภาพน้ำบำบัดน้ำเสีย และการนำน้ำกลับมาใช้ใหม่ชุดถังปฏิกรณ์ชีวภาพเยื่อกรองเมมเบรนสำหรับบำบัดน้ำเสียระดับทดลอง (Pilot scale)4,000,000.00
ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมกลุ่มวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเยื่อกรองสำหรับปรับปรุงคุณภาพน้ำบำบัดน้ำเสีย และการนำน้ำกลับมาใช้ใหม่ถังปฏิกรณ์ชีวภาพเยื่อกรองเมมเบรนแบบสองขั้นสำหรับบำบัดน้ำเสียระดับทดลอง (pilot scale)2,000,000.00
ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมกลุ่มวิจัยศูนย์ที่ปรึกษาแบบจำลองทางด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมServer คอมพิวเตอร์200,000.00
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการกระบวนการผลิตและระบบการผลิตเครื่องกลึงขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 360x100 มม. ยี่ห่อบุลกาเรีย รุ่น C11MT365,000.00
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการกระบวนการผลิตและระบบการผลิตเครื่องกัดแนวดิ่ง520,000.00
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการกระบวนการผลิตและระบบการผลิตเครื่องขึ้นรูปต้นแบบอย่างรวดเร็ว (Rapid Prototyping M/C)890,000.00
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการกระบวนการผลิตและระบบการผลิตเครื่องเจียรไนแนวราบ448,900.00
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการกระบวนการผลิตและระบบการผลิตเครื่องฉีดพลาสติกระบบเซอร์โวไฟฟ้า ขนาด 50 ตัน1,498,000.00
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการกระบวนการผลิตและระบบการผลิตชุดเครื่องขึ้นรูปพลาสติกด้วยระบบสูญญากาศ600,000.00
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการกระบวนการผลิตและระบบการผลิตชุดปฏิบัติการระบบจัดการโลจิสติกส์ด้วย RFID475,000.00
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการกระบวนการผลิตและระบบการผลิตชุดฝึกอบรมพิกัดความคลาดเคลื่อนทางด้านขนาดและรูปร่าง247,000.00
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการกระบวนการผลิตและระบบการผลิตหุ่นยนต์เคลื่อนที่ 6 แกน (Six Joint Robot) พร้อมอุปกรณ์การเชื่อม CO2 Welding980,000.00
ห้องปฏิบัติการที่ขึ้นต่อคณะTest11.00
ห้องปฏิบัติการที่ขึ้นต่อคณะTest22.00

Person

Person in Organization

Head of Research Unit

ดร. อัศนีย์ ก่อตระกูล, รองศาสตราจารย์
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
Email: ak@ku.ac.th
โทร. 0-2942-8555 ต่อ 1408
หน่วยปฏิบัติการวิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะการประมวลผลภาษาธรรมชาติและเทคโนโลยีสารสนเทศอัจฉริยะ (NAIST)
Member: 3 (Int: 2 Nisit: 1 Ext: 0)
ดร. สมนึก คีรีโต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
Email: sk@ku.ac.th
โทร. 0-2942-8555
ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมซอฟต์แวร์ และสถาปัตยกรรม (SEAL)
Member: 2 (Int: 1 Nisit: 1 Ext: 0)
นาย สุรศักดิ์ สงวนพงษ์, รองศาสตราจารย์
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
Email: nguan@ku.ac.th
โทร. 0-2579-6245
ห้องปฏิบัติการวิจัยเครือข่ายประยุกต์ (ANRES)
Member: 3 (Int: 1 Nisit: 2 Ext: 0)
นาย ประดนเดช นีละคุปต์, รองศาสตราจารย์
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
Email: pom@ku.ac.th
โทร. 0-2797-0999
การประยุกต์วงจรดิจิตอลขั้นสูง (ADA)
Member: 1 (Int: 1 Nisit: 0 Ext: 0)
ดร. ภุชงค์ อุทโยภาศ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
Email: pu@ku.ac.th
โทร. 0-2942-8555 ต่อ 1423
ศุนย์วิจัยระบบคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง และเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (HPCNC)
Member: 2 (Int: 2 Nisit: 0 Ext: 0)
นาง ศิริพร อ่องรุ่งเรือง, รองศาสตราจารย์
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
Email: fengsrpo@ku.ac.th
โทร. 029428555
ห้องปฏิบัติการวิจัยฐานข้อมูลและเทคโนโลยีซอฟต์แวร์ (DSTRL)
Member: 2 (Int: 2 Nisit: 0 Ext: 0)
ดร. พันธุ์ปิติ เปี่ยมสง่า, รองศาสตราจารย์
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
Email: pp@ku.ac.th
โทร. 0-2942-8555 ต่อ 1419
ห้องปฏิบัติการวิจัยค้นคว้าความรู้และวิเคราะห์สื่อประสม (MADLAB)
Member: 12 (Int: 3 Nisit: 9 Ext: 0)
การวิเคราะห์การตัดสินใจ (decision)
Member: 4 (Int: 3 Nisit: 1 Ext: 0)
ห้องปฏิบัติการวิจัยวิเคราะห์และค้นคว้าความรู้จากสื่อประสม (MAD)
Member: 3 (Int: 2 Nisit: 1 Ext: 0)
ดร. สมชาย นำประเสริฐชัย, รองศาสตราจารย์
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
Email: snp@ku.ac.th
โทร. 0-2942-8555
ห้องปฏิบัติการการจัดการความรู้และนวัตกรรม (LAB25)
Member: 2 (Int: 2 Nisit: 0 Ext: 0)
ห้องปฏิบัติงานการจัดการความรู้และนวัตกรรม (IKM)
Member: 2 (Int: 2 Nisit: 0 Ext: 0)
ดร. จิตร์ทัศน์ ฝักเจริญผล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
Email: jtf@ku.ac.th
โทร. 0-2942-8555
ห้องปฏิบัติการวิจัยเชิงทฤษฎี (THEORY)
Member: 2 (Int: 1 Nisit: 1 Ext: 0)
ดร. ยอดเยี่ยม ทิพย์สุวรรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
Email: yyt@ku.ac.th
โทร. 0-29428555 ต่อ 1442
ห้องปฏิบัติการวิจัยหุ่นยนต์และจักรกลอัติโนมัติ (RIML)
Member: 2 (Int: 1 Nisit: 1 Ext: 0)
ดร. ชาติ เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์
ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
Email: fengccc@ku.ac.th
โทร. 0-2942-8555 ต่อ 1010
กลุ่มวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเยื่อกรองสำหรับปรับปรุงคุณภาพน้ำบำบัดน้ำเสีย และการนำน้ำกลับมาใช้ใหม่ (RDM)
Member: 8 (Int: 4 Nisit: 4 Ext: 0)
ดร. อานนท์ รุ่งสว่าง, รองศาสตราจารย์
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
Email: fenganr@ku.ac.th
โทร. 0-2942-8555 ต่อ 1429
ห้องปฏิบัติการวิจัยวิศวกรรมสารสนเทศและความรู้ขนาดใหญ่ (MIKE)
Member: 4 (Int: 2 Nisit: 2 Ext: 0)
ดร. กฤษณะ ไวยมัย, รองศาสตราจารย์
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
Email: fengknw@ku.ac.th
โทร. 0-29428555 ต่อ 1430
ห้องวิจัยวิเคราะห์และสืบค้นความรู้จากฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (DAKDL)
Member: 5 (Int: 3 Nisit: 2 Ext: 0)
ดร. สัญญา สิริวิทยาปกรณ์, รองศาสตราจารย์
ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
Email: fengsys@ku.ac.th
โทร. 0-2942-8555 ต่อ 1003
กลุ่มวิจัยศูนย์ที่ปรึกษาแบบจำลองทางด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (ABC01)
Member: 4 (Int: 4 Nisit: 0 Ext: 0)
ดร. อนันต์ ผลเพิ่ม, รองศาสตราจารย์
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
Email: fenganp@ku.ac.th
โทร. 0-2942-8555 ต่อ 1428
ไอวิง (IWING)
Member: 4 (Int: 3 Nisit: 1 Ext: 0)
นาง ดวงฤดี ฉายสุวรรณ, รองศาสตราจารย์
ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ
Email: fengddc@ku.ac.th
โทร. 029428555 ค่อ 2107
- (GGG)
Member: 10 (Int: 3 Nisit: 7 Ext: 0)
ดร. อภิรัตน์ เลาห์บุตรี, รองศาสตราจารย์
ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ
Email: fengapl@ku.ac.th
โทร. 0-2979-0999 ต่อ 2132
หน่วยวิจัยวัสดุเฉพาะทางขั้นสูง (AFM)
Member: 14 (Int: 3 Nisit: 11 Ext: 0)
ดร. อภินิติ โชติสังกาศ, รองศาสตราจารย์
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
Email: fengatj@ku.ac.th
โทร. 029428555:1367
หน่วยวิจัยนวัตกรรมทางวิศวกรรมปฐพี (GIL)
Member: 6 (Int: 1 Nisit: 5 Ext: 0)
ดร. ชนะ รักษ์ศิริ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
Email: fengcnr@ku.ac.th
โทร. 0-2942-8555
กระบวนการผลิตและระบบการผลิต (MPMS)
Member: 9 (Int: 5 Nisit: 4 Ext: 0)
ดร. ภัทร ลีลาพฤทธิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
Email: fengprl@ku.ac.th
โทร. 0-2942-8555 ต่อ 1403
ห้องปฏิบัติการวิจัยระบบเครือข่ายบ้านอัจฉริยะและการขัดแย้งกันของเซอร์วิส (SHNS)
Member: 1 (Int: 1 Nisit: 0 Ext: 0)
ดร. อมรรัตน์ เลิศวรสิริกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ
Email: fengarl@ku.ac.th
โทร. 02-797-0999 ต่อ2128
หน่วยปฏิบัติการการสังเคราะห์และขึ้นรูปพอลิเมอร์ชีวภาพขั้นสูง (SPA)
Member: 5 (Int: 2 Nisit: 3 Ext: 0)
ดร. บารเมศ วรรธนะภูติ, รองศาสตราจารย์
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
Email: fengbmv@ku.ac.th
โทร. 02-942-8555 ext 1336
หน่วยวิจัยวิศวกรรมปฐพี (GRU)
Member: 4 (Int: 2 Nisit: 2 Ext: 0)
ดร. ราชธีร์ เตชไพศาลเจริญกิจ, รองศาสตราจารย์
ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ
Email: fengrct@ku.ac.th
โทร. 0-2942-8555ต่อ2116
หน่วยวิจัยเทคโนโลยีวัสดุสำหรับการแปลงผันและเก็บเกี่ยวพลังงาน (MEH)
Member: 19 (Int: 7 Nisit: 12 Ext: 0)
ดร. สุรีรัตน์ ผลศิลป์, รองศาสตราจารย์
ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ
Email: fengsrsn@ku.ac.th
โทร. 029428555ต่อ2108
ABC02 (ABC02)
Member: 21 (Int: 20 Nisit: 1 Ext: 0)
นางสาว ศุภิสรา เกียรติสันติสุข, นักวิจัย
ฝ่ายสารสนเทศงานวิจัย
Email: rdisrk@ku.ac.th
โทร. 025614640
Test (DLAB)
Member: 4 (Int: 3 Nisit: 1 Ext: 0)
ดร. ภารุจ รัตนวรพันธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
Email: fengprrb@ku.ac.th
โทร. 0-2642-8555
ห้องปฏิบัติการสมรรถนะความมั่นคงของระบบคอมพิวเตอร์ (PERF)
Member: 1 (Int: 1 Nisit: 0 Ext: 0)

สำหรับ Resource

ภาควิชาชื่อ-สกุลProjectGrants#Research
Unit
#District
(m2)
#Equip#Equip Price
  Univ. ProjectExt. ProjectUniv. GrantsExt. Grants    
ภาควิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศกฤษฏา เสียงแจ้ว000.00000.0000.00
ภาควิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศกีรติ แสงแจ่ม711,500,000.0070,00000.0000.00
ภาควิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศชนินทร์ ตรงจิตภักดี36470,000.002,872,50000.0000.00
ภาควิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศชินภัทร ทิพโยภาส10135,790,000.0020,688,00000.0000.00
ภาควิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศไชยวัฒน์ กล่ำพล0140.0091,369,04000.0000.00
ภาควิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศฐิติวัฒน์ สืบสุวงศ์22400,000.0085,00000.0000.00
ภาควิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศธนพัฒน์ เกิดสุข25500,000.00592,00000.0000.00
ภาควิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศนวทัศน์ ก้องสมุทร11580,000.0035,059,45000.0000.00
ภาควิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศนัญพร อินทรเทพ030.00650,00000.0000.00
ภาควิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศปรีชา วรรณภูมิ000.00000.0000.00
ภาควิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศปวเรศ ชมเดช010.0070,00000.0000.00
ภาควิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศปองวิทย์ ศิริโพธิ์0210.0032,607,32200.0000.00
ภาควิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศพัชราภรณ์ บุณยวานิชกุล4131,040,000.006,726,59700.0000.00
ภาควิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศภาณุมาศ อรุณเดชาวัฒน์020.00638,00000.0000.00
ภาควิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศมนต์ชัย สุระรัตน์ชัย040.007,032,39000.0000.00
ภาควิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศรัฐศิรินทร์ วังกานนท์000.00000.0000.00
ภาควิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศวิศว์ ศรีพวาทกุล040.005,388,00000.0000.00
ภาควิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศเวชพงศ์ ชุติชูเดช711,620,000.00100,00000.0000.00
ภาควิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศศานติ วิริยะวิทย์010.00536,00000.0000.00
ภาควิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศศิริพงศ์ อติพันธ์040.001,932,74000.0000.00
ภาควิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศศิริพงษ์ อติพันธ์000.00000.0000.00
ภาควิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศสมรภูมิ ขันธชัย000.00000.0000.00
ภาควิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศสรรเพชญ คำนวณทิพย์000.00000.0000.00
ภาควิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศอนุรักษ์ อรรถสิษฐ์020.00406,74000.0000.00
ภาควิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศอวยชัย จีระชน010.00536,00000.0000.00
ภาควิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศอารยา ศักดิ์บูรณาเพชร0140.0026,213,67200.0000.00
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์กฤษณะ ไวยมัย411,024,000.0050,000135.3500.00
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ขจรศักดิ์ จุฬาวิทยานุกูล000.00000.0000.00
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์เขมะฑัต วิภาตะวนิช010.00800,00000.0000.00
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์คุณาวุฒิ สืบเสน000.00000.0000.00
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์จเร เลิศสุดวิชัย23540,000.006,269,88000.0000.00
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์จันทนา จันทราพรชัย9153,509,000.0017,746,14000.0000.00
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์จิตติ นิรมิตรานนท์020.002,400,00000.0000.00
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์จิตร์ทัศน์ ฝักเจริญผล63780,000.002,164,000133.9500.00
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์เฉลิมศักดิ์ ฉัตรดอกไม้ไพร000.00000.0000.00
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ชัยพร ใจแก้ว841,600,000.004,836,95000.0000.00
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ชัยยงค์ วงศ์ชัยสุวัฒน์000.00000.0000.00
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ชาคร จันทอุไร (นิสิต)000.00000.0000.00
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ฐิติวรรณ ศรีนาค81980,000.00100,00000.0000.00
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ณัฐวรรณ รัตนากรกุล000.00000.0000.00
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ตวงทอง วัตรุจีกฤต000.00000.0000.00
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ธนพัฒน์ สุกแสงศรี010.004,440,40000.0000.00
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ธนาวินท์ รักธรรมานนท์040.004,187,79100.0000.00
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ธีระพงษ์ สนธยามาลย์000.00000.0000.00
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์นนทวัฒน์ จันทร์เจริญ0290.00165,686,26600.0000.00
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์บัณฑิต มนัสเกษมศักดิ์000.00000.0000.00
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ประดนเดช นีละคุปต์010.001,200,000135.3500.00
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ปรีดา เลิศพงศ์วิภูษณะ25800,000.0014,536,12600.0000.00
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ปิยเมษฐ์ วิษณุเวช000.00000.0000.00
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์พันธุ์ปิติ เปี่ยมสง่า681831,380,000.0044,358,600373.9500.00
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์พิทักษ์ นาคทรงแก้ว000.00000.0000.00
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์พีรวัฒน์ วัฒนพงศ์501,274,000.00000.0000.00
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ภัทร ลีลาพฤทธิ์12131,920,000.00960,000127.7200.00
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ภาณุชาติ บุณยเกียรติ010.002,599,00000.0000.00
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ภารุจ รัตนวรพันธุ์1280,000.00740,000127.7200.00
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ภุชงค์ อุทโยภาศ16116,800,000.009,693,000189.3900.00
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์มนต์ชัย โศภิษฐกมล112250,000.00794,00200.0000.00
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์มรกต ตันติเจริญ000.00000.0000.00
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ยอดเยี่ยม ทิพย์สุวรรณ์6121,562,000.0046,690,750155.4400.00
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ยืน ภู่วรวรรณ050.0011,050,00000.0000.00
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์วีร์ (นิสิต ป.เอก) สัตยมาตย์010.004,440,40000.0000.00
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ศิริพร อ่องรุ่งเรือง47600,000.0092,545,905152.9200.00
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ศุภิสรา เกียรติสันติสุข040.0014,958,60012,004.0024,008.00
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์สมเกียรติ สีสนอง000.00000.0000.00
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์สมชาย นำประเสริฐชัย851,400,000.0020,335,140255.4400.00
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์สมนึก คีรีโต0120.0080,042,560150.0000.00
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์สาวิณี แสงสุริยันต์010.0050,00000.0000.00
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์สิทธิชัย ศรีอ่อน000.00000.0000.00
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์สุภาพร เอื้อจงมานี13140,000.003,441,98600.0000.00
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์สุภารัตน์ แก้วนุ้ย000.00000.0000.00
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์สุรเชษฐ์ เลนะนันท์ (นิสิต)000.00000.0000.00
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์สุรศักดิ์ สงวนพงษ์211200,000.0013,039,51810.0000.00
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์หัชทัย ชาญเลขา070.0026,153,59200.0000.00
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์อนันต์ ผลเพิ่ม1462,680,000.006,128,900146.2000.00
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์อภิรักษ์ จันทร์สร้าง23300,000.002,836,95000.0000.00
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์อัครพงศ์ พัชรรุ่งเรือง020.0055,00000.0000.00
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์อัศนีย์ ก่อตระกูล344416,179,000.00225,794,1511154.5600.00
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์อานนท์ รุ่งสว่าง360.0050,002149.7000.00
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์อินทิราภรณ์ มูลศาสตร์0100.0033,597,00000.0000.00
ภาควิชาวิศวกรรมเคมีกฤตยา ปิตรชาต000.00000.0000.00
ภาควิชาวิศวกรรมเคมีกานดิส สุดสาคร16112,760,000.0032,556,00000.0000.00
ภาควิชาวิศวกรรมเคมีชนาธิป อุทัย000.00000.0000.00
ภาควิชาวิศวกรรมเคมีชนินทร์ ปัญจพรผล15164,610,000.0049,483,00000.0000.00
ภาควิชาวิศวกรรมเคมีชลิดา เนียมนุ้ย2263,420,000.0020,566,61600.0000.00
ภาควิชาวิศวกรรมเคมีณัฐชญา สิทธิการ000.00000.0000.00
ภาควิชาวิศวกรรมเคมีเทอดไทย วัฒนธรรม10172,100,000.0028,105,55200.0000.00
ภาควิชาวิศวกรรมเคมีธงไชย โรหิตะดิษฐ ศรีนพคุณ26199,314,000.0058,096,12000.0000.00
ภาควิชาวิศวกรรมเคมีธงไทย วิฑูรย์27153,460,000.0019,696,09300.0000.00
ภาควิชาวิศวกรรมเคมีธำรงรัตน์ มุ่งเจริญ16417,580,000.00144,824,66300.0000.00
ภาควิชาวิศวกรรมเคมีนงลักษณ์ ภัศระ000.00000.0000.00
ภาควิชาวิศวกรรมเคมีนันทิยา หาญศุภลักษณ์21353,900,000.0059,395,90700.0000.00
ภาควิชาวิศวกรรมเคมีบุญธรรม ปวีณ์วรรณ10135,000.00000.0000.00
ภาควิชาวิศวกรรมเคมีปริญญา บุญทัน020.004,605,00000.0000.00
ภาควิชาวิศวกรรมเคมีปวีนา ประไพนัยนา1662,870,000.0045,979,00000.0000.00
ภาควิชาวิศวกรรมเคมีผึ่งผาย พรรณวดี614400,000.0013,114,90000.0000.00
ภาควิชาวิศวกรรมเคมีพรรณทิศา ลิ้มแลมทอง010.0023,799,00000.0000.00
ภาควิชาวิศวกรรมเคมีเพ็ญจิตร ศรีนพคุณ357323,557,000.00191,439,53500.0000.00
ภาควิชาวิศวกรรมเคมีไพศาล คงคาฉุยฉาย292310,360,000.0051,178,32700.0000.00
ภาควิชาวิศวกรรมเคมีภีรพรรณ ดิษฐเนตร1452,230,000.0029,451,00000.0000.00
ภาควิชาวิศวกรรมเคมีมนตรี สว่างพฤกษ์1291,810,000.009,894,85300.0000.00
ภาควิชาวิศวกรรมเคมีมานพ เจริญไชยตระกูล18104,790,000.0012,957,00000.0000.00
ภาควิชาวิศวกรรมเคมีเมตตา เจริญพานิช375030,784,400.0080,154,24300.0000.00
ภาควิชาวิศวกรรมเคมีเมธี สายศรีหยุด261115,840,000.006,406,40000.0000.00
ภาควิชาวิศวกรรมเคมียงยุทธ อินนุรักษ์020.004,605,00000.0000.00
ภาควิชาวิศวกรรมเคมีวลีพร ดอนไพร22300,000.003,600,00000.0000.00
ภาควิชาวิศวกรรมเคมีวิกานดา วราห์บัณฑูรวิทย์0150.0039,635,00000.0000.00
ภาควิชาวิศวกรรมเคมีศิริกัลยา สุวจิตตานนท์7151,560,000.0012,700,00000.0000.00
ภาควิชาวิศวกรรมเคมีศุภพัชรี รอดเดชา1161,390,000.0026,890,00000.0000.00
ภาควิชาวิศวกรรมเคมีสมพงษ์ พวงดอกไม้020.004,605,00000.0000.00
ภาควิชาวิศวกรรมเคมีสิริพล อนันตวรสกุล624650,000.0016,455,20000.0000.00
ภาควิชาวิศวกรรมเคมีสุนันท์ ลิ้มตระกูล472423,100,000.0022,158,17600.0000.00
ภาควิชาวิศวกรรมเคมีอนุสรณ์ สืบสาย2199,490,000.006,707,00000.0000.00
ภาควิชาวิศวกรรมเคมีอนุสิษฐ์ ธนะพิมพ์เมธา37117,884,000.0014,551,70000.0000.00
ภาควิชาวิศวกรรมเคมีอภิญญา ดวงจันทร์9202,290,000.0018,713,23200.0000.00
ภาควิชาวิศวกรรมเคมีอรชุมา ดีศรีแก้ว000.00000.0000.00
ภาควิชาวิศวกรรมเคมีอรรณพ ลิ่มไพบูลย์020.001,431,00000.0000.00
ภาควิชาวิศวกรรมเคมีอรรถศักดิ์ จารีย์10171,670,000.0021,346,40000.0000.00
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลกรรมมันต์ ชูประเสริฐ060.003,037,03700.0000.00
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลกฤช เกษตระชนม์000.00000.0000.00
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลเกรียงไกร อัศวมาศบันลือ9103,860,000.00128,857,03000.0000.00
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลเกียรติไกร อายุวัฒน์0780.00370,530,76000.0000.00
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลขวัญชัย สุวรรณสัมฤทธิ์000.00000.0000.00
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลคเณศ คัจฉสุวรรณมณี000.00000.0000.00
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลคุณยุต เอี่ยมสอาด6312,050,000.0011,471,88000.0000.00
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลจิระชัย มิ่งบรรเจิดสุข000.00000.0000.00
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลเจตวีย์ ภัครัชพันธุ์571,650,000.0034,539,28000.0000.00
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลเฉลิมพล เปล่งสะอาด010.0026,339,28000.0000.00
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลชมาพร เจียรบุตร261,000,000.007,258,40000.0000.00
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลชวลิต กิตติชัยการ1284,070,000.005,220,69100.0000.00
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลชัชพล ชังชู1394,270,000.0018,400,02800.0000.00
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลชัยยากร จันทร์สุวรรณ์111100,000.0021,625,00000.0000.00
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลชาคริต สุวรรณจำรัส010.00100,00000.0000.00
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลชาญเวช ศีลพิพัฒน์030.0080,00000.0000.00
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลชินธันย์ อารีประเสริฐ6111,985,000.008,912,55300.0000.00
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลณัฐศักดิ์ บุญมี27500,000.00630,00000.0000.00
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลทวีเดช ศิริธนาพิพัฒน์1092,671,500.0010,405,13700.0000.00
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลธงชัย หฤทัยสดใส000.00000.0000.00
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลธเนศ อรุณศรีโสภณ0100.008,320,00000.0000.00
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลธัญญะ เกียรติวัฒน์0220.00135,440,96500.0000.00
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลธานินทร์ กังวาลพงศ์พันธุ์000.00000.0000.00
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลธำรงค์ พุทธาพิทักษ์ผล0100.004,098,03700.0000.00
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลธีระยุทธ สุวรรณประทีป000.00000.0000.00
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลนงลักษณ์ งามเจริญ000.00000.0000.00
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลนัยสันต์ อภิวัฒนลังการ10133,430,000.001,977,70000.0000.00
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลประกอบ สุรวัฒนาวรรณ143200,000.0099,057,09600.0000.00
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลประพจน์ ขุนทอง43800,000.007,168,22100.0000.00
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลพงศ์ธร พรหมบุตร412460,000.0034,325,28000.0000.00
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลพิชัย กฤชไมตรี261,200,000.0012,945,00000.0000.00
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลพิพล บุญจันต๊ะ060.0024,200,00000.0000.00
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลพีรพล เวชสุวรรณมณี000.00000.0000.00
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลภูมเรศ แสงราม000.00000.0000.00
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลภูวนาถ ปรมาพจน์030.00686,00000.0000.00
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลมนตรี ธำรงพิรุณ000.00000.0000.00
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลมนตรี พิรุณเกษตร060.00550,00000.0000.00
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลมยุรี เทศผล000.00000.0000.00
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลรุ่ง เรืองผล010.00500,00000.0000.00
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลวรพงษ์ สว่างศรี26300,000.005,663,75000.0000.00
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลวรางค์รัตน์ จันทสาโร12102,670,000.0023,210,00000.0000.00
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลวโรดม ตู้จินดา020.003,011,00600.0000.00
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลวัชระ เครือรัฐติกาล050.00120,00000.0000.00
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลวิชัย ศิวะโกศิษฐ229550,000.00113,116,10600.0000.00
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลวิทิต ฉัตรรัตนกุลชัย13134,800,000.0036,011,95000.0000.00
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลวีรชัย ชัยวรพฤกษ์1281,785,000.0017,936,09600.0000.00
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลวีระศักดิ์ กรัยวิเชียร000.00000.0000.00
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลวุฒิชัย กปิลกาญจน์020.0010,260,60000.0000.00
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลศุภสิทธิ์ รอดขวัญ5481,100,000.00105,445,74200.0000.00
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลสมพงษ์ พิเชฐภิญโญ020.0027,679,13200.0000.00
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลสมสุข เตชสมบูรณ์สุข10200,000.00000.0000.00
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลสราวุธ วรสุมันต์000.00000.0000.00
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลสั่งสิทธิ์ ตรีสุวรรณ000.00000.0000.00
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลสัจจาทิพย์ ทัศนียพันธุ์040.00676,50000.0000.00
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลสันติ ลักษิตานนท์050.0017,549,85300.0000.00
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลสุรชัย รดาการ (ระตะนะอาพร)060.001,450,00000.0000.00
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลสุรพล พฤกษพานิช000.00000.0000.00
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลหลาบ รับศิริ000.00000.0000.00
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลอภิชาต แจ้งบำรุง22400,000.00300,00000.0000.00
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลอรรถพร วิเศษสินธุ์060.0032,146,28000.0000.00
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลอัญชนา วงษ์โต31500,000.00650,00000.0000.00
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลอานันตยา นาชัยเวียง000.00000.0000.00
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลเอกไท วิโรจน์สกุลชัย0170.0014,206,00000.0000.00
ภาควิชาวิศวกรรมชลประทานชัยยะ พึ่งโพธิ์สภ010.005,000,00000.0000.00
ภาควิชาวิศวกรรมชลประทานญาณี กาชัย000.00000.0000.00
ภาควิชาวิศวกรรมชลประทานวิบูลย์ บุญยธโรกุล000.00000.0000.00
ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำกรรณิการ์ ปุรณะพรรค์000.00000.0000.00
ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำกอบเกียรติ ผ่องพุฒิ3281,500,000.00132,850,77000.0000.00
ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำจิระวัฒน์ กณะสุต0150.00130,548,92500.0000.00
ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำฉลอง เกิดพิทักษ์000.00000.0000.00
ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำชัยวัฒน์ ขยันการนาวี0130.0066,931,96000.0000.00
ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำชูเกียรติ ทรัพย์ไพศาล040.0030,304,72300.0000.00
ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำณัฐ มาแจ้ง0240.00248,893,58400.0000.00
ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำดนย์ปภพ มะณี000.00000.0000.00
ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำทีฆวุฒิ พุทธภิรมย์331,380,000.0010,525,00000.0000.00
ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำนภาพร เปี่ยมสง่า0100.0019,100,00000.0000.00
ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำนุชนารถ ศรีวงศิตานนท์65632,250,000.0035,957,30000.0000.00
ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำเปรม รังสิวณิชพงศ์000.00000.0000.00
ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำพงษ์ศักดิ์ เสริมสาธนสวัสดิ์000.00000.0000.00
ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำพรรณพิมพ์ พุทธรักษา มะเปี่ยม050.006,730,24500.0000.00
ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำไพโรจน์ เกรียงศิริ000.00000.0000.00
ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำมนตรี ค้ำชู020.001,712,00000.0000.00
ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำยุทธนา ตาละลักษมณ์350.006,598,85500.0000.00
ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำวรรณดี ไทยสยาม050.0018,943,36600.0000.00
ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำวีระพล แต้สมบัติ000.00000.0000.00
ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำสมปรารถนา ฤทธิ์พริ้ง27534,000.002,579,40000.0000.00
ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำสมฤทัย ทะสดวก16300,000.0013,147,00000.0000.00
ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำสิตางศุ์ พิลัยหล้า11300,000.009,110,00000.0000.00
ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำสุรชัย ลิปิวัฒนาการ461,900,000.0022,284,20000.0000.00
ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำสุวัฒนา จิตตลดากร341,450,000.0013,608,00000.0000.00
ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำไสว พงศ์สุวรรณ000.00000.0000.00
ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำหรรษา วัฒนานุกิจ2232,000,000.00222,636,81600.0000.00
ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำอดิชัย พรพรหมินทร์35774,000.0013,164,86000.0000.00
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้ากรกฏ วัฒนวิเชียร020.003,000,00000.0000.00
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้ากาญจนพันธุ์ สุขวิชชัย030.001,070,00000.0000.00
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้ากุลภวา จามรมาน1050,000.00000.0000.00
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าเกียรติยุทธ กวีญาณ0280.008,512,40000.0000.00
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าเขื่อน อินทรสุวรรณ030.008,180,00000.0000.00
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าคมสันต์ หงษ์สมบัติ0100.0070,502,78000.0000.00
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าจันทนี รุ่งเรืองพิทยากุล000.00000.0000.00
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าชัยวัฒน์ ชัยกุล080.0025,458,52500.0000.00
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าชำนาญ ห่อเกียรติ000.00000.0000.00
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าชูเกียรติ การะเกตุ020.00450,00000.0000.00
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าเชาวลิต มิตรสันติสุข23160,000.00625,00000.0000.00
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าณัฏฐกา หอมทรัพย์1394,124,400.0037,521,46300.0000.00
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าณัฐพล อุ่นศรี000.00000.0000.00
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าณัฐวุฒิ ขวัญแก้ว363,400,000.0021,448,76800.0000.00
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าณัฐวุฒิ ชินธเนศ050.001,320,00000.0000.00
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าดุลย์พิเชษฐ์ ฤกษ์ปรีดาพงศ์0120.0058,278,18900.0000.00
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าดุสิต ธนเพทาย1130.00272,957,40200.0000.00
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าเด่นชัย วรเศวต060.0018,232,60000.0000.00
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าตฤณ แสงสุวรรณ15120,000.001,165,00000.0000.00
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าถิระภัทร จริยะนรวิชช์000.00000.0000.00
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าธนากร ฆ้องเดช010.0010,00000.0000.00
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าธัญญา พิณพาทย์000.00000.0000.00
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าธีรสิทธิ์ เกษตรเกษม11112,900,000.0030,446,00000.0000.00
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้านันทชัย ภู่บัวเผื่อน000.00000.0000.00
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้านิธิพัฒน์ ทีรฆวณิช020.001,522,00000.0000.00
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าบุศรา พิริยะอนนท์010.00200,00000.0000.00
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าปฐมาภรณ์ ศรีผดุงธรรม30720,000.00000.0000.00
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าปราโมทย์ ศรีสุขสันต์000.00000.0000.00
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าปัญญา เหล่าอนันต์ธนา88131,962,300.0026,373,08000.0000.00
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าปานจิต ดำรงกุลกำจร050.0011,775,00000.0000.00
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าปิยเทพ วิริยะเขตต์000.00000.0000.00
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าเปรื่องบุญ จักกะพาก000.00000.0000.00
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าพันธ์ศักดิ์ ศิริรัชตพงษ์000.00000.0000.00
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าพันธุ์เทพ เลาหชัย000.00000.0000.00
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าพันศักดิ์ เทียนวิบูลย์070.005,700,00000.0000.00
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าพิสุทธิ์ รพีศักดิ์080.0045,599,38900.0000.00
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าพีระยศ แสนโภชน์691,400,000.007,102,00000.0000.00
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าพูนลาภ ลามศรีจันทร์14120,000.00590,00000.0000.00
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้ามงคล รักษาพัชรวงศ์3532,352,000.00198,979,60300.0000.00
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้ามิติ รุจานุรักษ์214340,000.005,301,35000.0000.00
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้ายศวีร์ วีระกำแหง010.001,700,00000.0000.00
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้ายุทธศักดิ์ อุราธรรมกุล040.00800,00000.0000.00
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าลัคน์ จันทนภาพ000.00000.0000.00
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าวชิระ จงบุรี741,740,000.0010,024,19500.0000.00
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าวรฐ คูหิรัญ31630,000.001,00000.0000.00
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าวรดร วัฒนพานิช54990,000.002,330,00000.0000.00
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าวรวรรณ ศรีฉัตราภิมุข000.00000.0000.00
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าวัชรี วีรคเชนทร์5451,480,000.00176,935,24300.0000.00
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าวิชัย สุระพัฒน์214400,000.0085,972,64500.0000.00
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าวินัย พฤกษะวัน070.0023,649,38900.0000.00
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าวิรุณศักดิ์ สันติเพ็ชร์971,430,000.0010,220,00000.0000.00
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าวีรวุฒิ กนกบรรณกร060.0034,413,88900.0000.00
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าวุฒิพงศ์ อารีกุล0130.0026,551,96600.0000.00
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าศรีจิตรา เจริญลาภนพรัตน์ (มหาประคุณชัย)761,550,000.0017,293,50000.0000.00
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าศิริโรจน์ ศิริสุขประเสริฐ16140,000.0042,798,90000.0000.00
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าศิวพล ศรีสนพันธุ์591,350,000.004,500,00000.0000.00
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าสมหญิง ไทยนิมิต115100,000.007,256,00200.0000.00
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าสัญชัย เดชานุภาพฤทธา27240,000.0055,650,00000.0000.00
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าสันติ อัศวศรีพงศ์ธร000.00000.0000.00
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าสิริพงศ์ สิทธิไชยนันท์000.00000.0000.00
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าสุเนตร พรานนท์สถิตย์36530,000.0016,825,00000.0000.00
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าอัจฉรา พิเชฐจำเริญ000.00000.0000.00
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าอุศนา ตัณฑุลเวศม์973,070,000.00960,00000.0000.00
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าเอกชัย ไพศาลกิตติสกุล24160,000.003,270,00000.0000.00
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา- -020.001,392,00000.0000.00
ภาควิชาวิศวกรรมโยธาก่อโชค จันทวรางกูร0130.0037,955,95600.0000.00
ภาควิชาวิศวกรรมโยธากิจพัฒน์ ภู่วรวรรณ230240,000.009,170,60000.0000.00
ภาควิชาวิศวกรรมโยธาโกเมท หงษ์ภักดี000.00000.0000.00
ภาควิชาวิศวกรรมโยธาฆนิศา รุ่งแจ้ง070.0032,168,00000.0000.00
ภาควิชาวิศวกรรมโยธาจักรพันธ์ เทือกต๊ะ31458,666.00416,00000.0000.00
ภาควิชาวิศวกรรมโยธาจิรพัฒน์ โชติกไกร050.0060,232,95200.0000.00
ภาควิชาวิศวกรรมโยธาชวเลข วณิชเวทิน0210.00150,344,99400.0000.00
ภาควิชาวิศวกรรมโยธาดีบุญ เมธากุลชาติ323282,000.0093,903,08600.0000.00
ภาควิชาวิศวกรรมโยธาตระกูล อร่ามรักษ์010.004,950,00000.0000.00
ภาควิชาวิศวกรรมโยธาต่อกุล กาญจนาลัย030.001,440,00000.0000.00
ภาควิชาวิศวกรรมโยธาทรงพล จารุวิศิษฏ์412630,000.001,178,00000.0000.00
ภาควิชาวิศวกรรมโยธาทรงวุฒิ เฮงพระธานี020.0059,982,04100.0000.00
ภาควิชาวิศวกรรมโยธาทวีศักดิ์ ปิติคุณพงศ์สุข030.001,065,00000.0000.00
ภาควิชาวิศวกรรมโยธาธนัช สุขวิมลเสรี0260.0060,770,17200.0000.00
ภาควิชาวิศวกรรมโยธาธิดารัตน์ จิระวัฒนาสมกุล34500,000.001,000,00000.0000.00
ภาควิชาวิศวกรรมโยธาธีรพงศ์ จันทร์เพ็ง000.00000.0000.00
ภาควิชาวิศวกรรมโยธาธีรพงศ์ ม่วงเพ็ง000.00000.0000.00
ภาควิชาวิศวกรรมโยธาธีระ ชัยชนะวงศ์000.00000.0000.00
ภาควิชาวิศวกรรมโยธาบารเมศ วรรธนะภูติ620690,000.0062,624,800125.0000.00
ภาควิชาวิศวกรรมโยธาเบญจพล เวทย์วิวรณ์24400,000.00430,00000.0000.00
ภาควิชาวิศวกรรมโยธาประทีป ดวงเดือน0100.00118,915,04100.0000.00
ภาควิชาวิศวกรรมโยธาประเสริฐ สุวรรณวิทยา6101,860,000.0016,212,15000.0000.00
ภาควิชาวิศวกรรมโยธาปิยนุช เวทย์วิวรณ์39590,000.003,301,00000.0000.00
ภาควิชาวิศวกรรมโยธาปิยะ โชติกไกร8111,045,000.0026,440,99500.0000.00
ภาควิชาวิศวกรรมโยธาพงษ์ศักดิ์ สุริยวนากุล030.006,465,00000.0000.00
ภาควิชาวิศวกรรมโยธาพรศักดิ์ พุทธพงษ์ศิริพร000.00000.0000.00
ภาควิชาวิศวกรรมโยธาพิพัฒน์ สอนวงษ์020.006,617,15000.0000.00
ภาควิชาวิศวกรรมโยธาใยอนงค์ ทิมสุวรรณ000.00000.0000.00
ภาควิชาวิศวกรรมโยธารังสรรค์ วงศ์จีรภัทร12130,000.00546,39000.0000.00
ภาควิชาวิศวกรรมโยธาวรพงศ์ ศรีโสฬส24160,000.00170,00000.0000.00
ภาควิชาวิศวกรรมโยธาวราเมศวร์ วิเชียรแสน0320.00165,450,16100.0000.00
ภาควิชาวิศวกรรมโยธาวัชรินทร์ วิทยกุล111200,000.0023,534,52000.0000.00
ภาควิชาวิศวกรรมโยธาวันชัย ยอดสุดใจ5111,130,000.0027,305,30900.0000.00
ภาควิชาวิศวกรรมโยธาวิชัย ฤกษ์ภูริทัต000.00000.0000.00
ภาควิชาวิศวกรรมโยธาวิชาญ ภู่พัฒน์060.003,564,00000.0000.00
ภาควิชาวิศวกรรมโยธาวิโรจน์ รุโจปการ020.00622,00000.0000.00
ภาควิชาวิศวกรรมโยธาวีระเกษตร สวนผกา4340.0074,812,21900.0000.00
ภาควิชาวิศวกรรมโยธาศุภกิจ นนทนานันท์311600,000.005,697,65600.0000.00
ภาควิชาวิศวกรรมโยธาศุภวุฒิ มาลัยกฤษณะชลี3252,600,000.00379,151,31000.0000.00
ภาควิชาวิศวกรรมโยธาสมโพธิ์ วิวิธเกยูรวงศ์000.00000.0000.00
ภาควิชาวิศวกรรมโยธาสมศักดิ์ โชติชนาทวีวงศ์060.0092,306,56100.0000.00
ภาควิชาวิศวกรรมโยธาสรวิศ สุภเวชย์010.005,499,80000.0000.00
ภาควิชาวิศวกรรมโยธาสโรช บุญศิริพันธ์210160,000.0033,409,76100.0000.00
ภาควิชาวิศวกรรมโยธาสัญชัย มิตรเอม010.00480,00000.0000.00
ภาควิชาวิศวกรรมโยธาสันติ ชินานุวัติวงศ์040.008,149,00000.0000.00
ภาควิชาวิศวกรรมโยธาสุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์6501,680,000.00180,524,29800.0000.00
ภาควิชาวิศวกรรมโยธาสุธาริน สถาปิตานนท์000.00000.0000.00
ภาควิชาวิศวกรรมโยธาสุนีรัตน์ กุศลาศัย57830,000.005,958,68000.0000.00
ภาควิชาวิศวกรรมโยธาสุริยน เปรมปราโมทย์020.00600,00000.0000.00
ภาควิชาวิศวกรรมโยธาสุวิมล สัจจวาณิชย์563636,500,000.0038,470,95500.0000.00
ภาควิชาวิศวกรรมโยธาสุสิทธิ์ ฉายประกายแก้ว040.0022,147,46500.0000.00
ภาควิชาวิศวกรรมโยธาเหมือนมาศ วิเชียรสินธุ์21160,000.00480,00000.0000.00
ภาควิชาวิศวกรรมโยธาอนุเผ่า อบแพทย์23450,000.0011,840,60000.0000.00
ภาควิชาวิศวกรรมโยธาอภินิติ โชติสังกาศ11138,720,000.0037,603,302182.7200.00
ภาควิชาวิศวกรรมโยธาอมร พิมานมาศ010.003,429,60000.0000.00
ภาควิชาวิศวกรรมโยธาอารย์ นวลอินทร์000.00000.0000.00
ภาควิชาวิศวกรรมโยธาเอกชัย ศิริกิจพาณิชย์กูล217286,000.0047,619,35000.0000.00
ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุกฤษฎา สุรวัฒนวิเศษ010.00400,00000.0000.00
ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุกษิดิศ พนมสุวรรณ21300,000.00600,00000.0000.00
ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุดวงฤดี ฉายสุวรรณ32512,100,000.002,252,00010.0000.00
ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุต่อตระกูล นิศาวัฒนานันท์000.00000.0000.00
ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุธนดล สัตตบงกช000.00000.0000.00
ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุธนวรรธก์ มีศักดิ์020.003,674,43800.0000.00
ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุธเนศ ณ วิเชียร030.004,300,16000.0000.00
ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุนเร ผิวนิ่ม000.00000.0000.00
ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุนัทธมน คูณแสง2859,040,000.006,794,00000.0000.00
ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุนุชนภา (ยกเลิกซ้ำ) ตั้งบริบูรณ์000.00000.0000.00
ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุนุชนภา ตั้งบริบูรณ์417870,000.0011,393,29000.0000.00
ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุปฏิภาณ จุ้ยเจิม34780,000.001,311,00000.0000.00
ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุปริญญา ฉกาจนโรดม0130.008,821,00000.0000.00
ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุพงศกร จันทรัตน์12197,211,200.0020,859,10800.0000.00
ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุพยูร เสนทองแก้ว020.00100,00000.0000.00
ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุพรทิพย์ เล็กพิทยา020.00120,00000.0000.00
ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุพีระพงศ์ ตริยเจริญ060.009,277,00000.0000.00
ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุยุรนันท์ หาญลำยวง34580,000.002,611,17600.0000.00
ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุรติพร มั่นพรหม46300,000.005,570,00000.0000.00
ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุราชธีร์ เตชไพศาลเจริญกิจ8142,620,000.009,737,76110.0000.00
ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุวรวัชร วัฒนฐานะ010.00000.0000.00
ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุวิศิษฎ์ โล้เจริญรัตน์060.0010,900,00000.0000.00
ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุศศิวิมล พุทธิรานนท์010.00250,00000.0000.00
ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุสมเจตน์ พัชรพันธ์13192,500,000.0022,907,75500.0000.00
ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุสุภัตรา ทิพพิลา010.001,724,80000.0000.00
ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุสุรีรัตน์ ผลศิลป์090.004,014,00010.00670.00
ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุสุวิมล สัจจวาณิชย์563636,500,000.0038,470,95500.0000.00
ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุอภิชาติ โรจนโรวรรณ552,090,000.004,056,00000.0000.00
ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุอภิรัตน์ เลาห์บุตรี24307,640,000.0045,833,18910.0000.00
ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุอมรรัตน์ เลิศวรสิริกุล6192,200,000.0044,258,66410.0000.00
ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุอรทัย จงประทีป751,180,000.002,739,00000.0000.00
ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุอัมพิกา บันสิทธิ์050.001,850,00000.0000.00
ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมกชกร สุรเนาวรัตน์040.004,095,00000.0000.00
ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมจีมา ศรลัมพ์411790,000.0013,988,42200.0000.00
ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมฉัตรดนัย จิระเดชะ0600.00603,716,64500.0000.00
ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมชาติ เจียมไชยศรี16384,870,000.0099,281,90010.0020.00
ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมนฤมล วงศ์ธนาสุนทร0130.005,351,90400.0000.00
ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมพงศ์ศักดิ์ หนูพันธ์251014,500,000.0012,817,02400.0000.00
ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมพัชราพร ฤกษ์หร่าย0120.002,845,24400.0000.00
ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมพิชญ์นรี ลลิตาภรณ์43585,000.00240,00000.0000.00
ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมพิพัฒน์ ภูริปัญญาคุณ020.001,413,00000.0000.00
ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมพีรกานติ์ บรรเจิดกิจ680.007,328,62000.0000.00
ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมภัชราภรณ์ สุวรรณวิทยา5271,050,000.0013,627,57000.0000.00
ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมมงคล ดำรงค์ศรี44820,000.001,300,00000.0000.00
ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมมณฑล ฐานุตตมวงศ์0100.002,135,00000.0000.00
ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมวรินทร์พร อโศกบุญรัตน์35675,000.004,401,30600.0000.00
ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมวิจารณ์ อินทรกำแหง000.00000.0000.00
ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมวิทรัช ยุทธวงศ์22450,000.00000.0000.00
ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมวินัย เลียงเจริญสิทธิ์684,100,000.008,558,24400.0000.00
ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมวิลาสินี อยู่ชัชวาล010.00000.0000.00
ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมวิไล เจียมไชยศรี20197,880,000.0043,698,96000.0000.00
ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมสัญญา สิริวิทยาปกรณ์847900,000.00101,792,49010.0010.00
ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมสุชาติ เหลืองประเสริฐ6431,010,000.0071,310,25900.0000.00
ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมสุชีลา พลเรือง0160.008,917,90600.0000.00
ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมสุเทพ สิริวิทยาปกรณ์090.005,590,00000.0000.00
ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมอัจฉรา ดวงเดือน050.004,000,00000.0000.00
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการกฤษ วงษ์เกษม000.00000.0000.00
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการก้องกิติ พูสวัสดิ์050.0021,895,99700.0000.00
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการเกรียงชาย เยาว์ยืนยง010.0078,00000.0000.00
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการจักรพันธ์ อร่ามพงษ์พันธ์020.007,817,80000.0000.00
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการจันทร์ศิริ สิงห์เถื่อน30525,000.00000.0000.00
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการจุฑา พิชิตลำเค็ญ29700,000.009,654,24500.0000.00
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการชนะ รักษ์ศิริ195414,253,646.00105,590,40518,000.00972,000.00
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการชัชพันธ์ ขำญาติ030.004,683,27000.0000.00
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการณัฐพล ศิริสว่าง000.00000.0000.00
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการนราภรณ์ เภาประเสริฐ0120.0027,359,45700.0000.00
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการนันทชัย กานตานันทะ030.001,442,00000.0000.00
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการประไพศรี สุทัศน์ ณ อยุธยา020.001,208,45600.0000.00
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการปุณณมี สัจจกมล0120.0040,017,62200.0000.00
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการพรเทพ อนุสสรนิติสาร111180,000.0030,368,90700.0000.00
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการพัชราภรณ์ ญาณกิรัต060.00880,45600.0000.00
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการพัชรี โตแก้ว ทองรัตนะ040.009,380,27000.0000.00
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการพันธุ์ปิติ เปี่ยมสง่า681831,380,000.0044,358,600373.9500.00
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการพาพิศ วงศ์ชัยสุวัฒน์32675,000.007,042,21200.0000.00
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการพิชิต สุขเจริญพงษ์010.005,00000.0000.00
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการพิภพ ลลิตาภรณ์020.005,595,00000.0000.00
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการพีรยุทธ์ ชาญเศรษฐิกุล030.00568,00000.0000.00
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการเพียงใจ พานิชกุล030.00615,00000.0000.00
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการแพรวพรรณ ประหยัดทรัพย์000.00000.0000.00
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการรมิดายุ อยู่สุข030.0010,977,21200.0000.00
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการรัชต์วรรณ กาญจนปัญญาคม040.0023,714,90000.0000.00
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการรุ่งรัตน์ ภิสัชเพ็ญ000.00000.0000.00
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการเริงทิวา ทิพยศักดิ์030.005,176,37600.0000.00
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการเลิศชัย ระตะนะอาพร26380,000.00350,00000.0000.00
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการวรวุฒิ หวังวัชรกุล010.002,800,00000.0000.00
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการวิสุทธิ์ สุพิทักษ์030.003,153,00000.0000.00
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการศันสนีย์ สุภาภา010.0050,00000.0000.00
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการสุดารัตน์ วงศ์วีระเกียรติ000.00000.0000.00
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการสุวิชภรณ์ วิชกูล020.007,977,21200.0000.00
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการสุวิวัฒน์ สืบสานกุล020.004,126,76500.0000.00
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการเสรี เศวตเศรนี030.005,751,40100.0000.00
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการอนันต์ มุ่งวัฒนา6231,200,000.00129,721,96100.0000.00
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการอรรถพิลาส ตันตราภรณ์000.00000.0000.00
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการไอลดา ตรีรัตน์ตระกูล000.00000.0000.00
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตทางอุตสาหกรรมกัมปนาท อ่วมกุล000.00000.0000.00
สำนักงานเลขานุการจันทร์เพ็ญ อุดมโชติพฤทธิ์000.00000.0000.00
สำนักงานเลขานุการดารณี ยงยืน000.00000.0000.00
สำนักงานเลขานุการปานทิพย์ พันธุ์เถาว์000.00000.0000.00
สำนักงานเลขานุการพัชรี วราศรัย030.005,896,70000.0000.00
สำนักงานเลขานุการเพ็ญสุดา โหมลา000.00000.0000.00
สำนักงานเลขานุการอนิวัฒน์ พุดโมต000.00000.0000.00

สำหรับ Output

ภาควิชาชื่อ-สกุลJournalConferencePatent /
Petty Patent
Trademark /
Copyrights
Plant &
Animal Regis.
And Cert. /
KU Invention
Practical
Research
Output
Graduate
Education
  Int.Nat.Int.Nat.Int.Nat.Int.Nat.Int.Nat. Ph.D. & M.B.
ภาควิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศกฤษฏา เสียงแจ้ว0000000000000
ภาควิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศกีรติ แสงแจ่ม0000000000000
ภาควิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศชนินทร์ ตรงจิตภักดี001111000000000
ภาควิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศชินภัทร ทิพโยภาส10055000000000
ภาควิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศไชยวัฒน์ กล่ำพล0066110000000
ภาควิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศฐิติวัฒน์ สืบสุวงศ์1011000000000
ภาควิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศธนพัฒน์ เกิดสุข0000110000000
ภาควิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศนวทัศน์ ก้องสมุทร0122000000000
ภาควิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศนัญพร อินทรเทพ0000000000000
ภาควิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศปรีชา วรรณภูมิ0000000000000
ภาควิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศปวเรศ ชมเดช1022000000000
ภาควิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศปองวิทย์ ศิริโพธิ์4088000000000
ภาควิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศพัชราภรณ์ บุณยวานิชกุล401515000000000
ภาควิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศภาณุมาศ อรุณเดชาวัฒน์0022000000000
ภาควิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศมนต์ชัย สุระรัตน์ชัย0022000000000
ภาควิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศรัฐศิรินทร์ วังกานนท์0000000000000
ภาควิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศวิศว์ ศรีพวาทกุล0000000000000
ภาควิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศเวชพงศ์ ชุติชูเดช4066000000000
ภาควิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศศานติ วิริยะวิทย์0000000000000
ภาควิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศศิริพงศ์ อติพันธ์1011000000000
ภาควิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศศิริพงษ์ อติพันธ์0000000000000
ภาควิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศสมรภูมิ ขันธชัย0000000000000
ภาควิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศสรรเพชญ คำนวณทิพย์0000000000000
ภาควิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศอนุรักษ์ อรรถสิษฐ์0022000000000
ภาควิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศอวยชัย จีระชน0000000000000
ภาควิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศอารยา ศักดิ์บูรณาเพชร0011000000000
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์กฤษณะ ไวยมัย17133000000000
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ขจรศักดิ์ จุฬาวิทยานุกูล0000000000000
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์เขมะฑัต วิภาตะวนิช0111000000000
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์คุณาวุฒิ สืบเสน0000000000000
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์จเร เลิศสุดวิชัย001414000000000
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์จันทนา จันทราพรชัย25055000000000
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์จิตติ นิรมิตรานนท์6011000000000
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์จิตร์ทัศน์ ฝักเจริญผล13033000000000
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์เฉลิมศักดิ์ ฉัตรดอกไม้ไพร0000000000000
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ชัยพร ใจแก้ว815858000000000
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ชัยยงค์ วงศ์ชัยสุวัฒน์0000000000000
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ชาคร จันทอุไร (นิสิต)0000000000000
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ฐิติวรรณ ศรีนาค421010002200000
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ณัฐวรรณ รัตนากรกุล0000000000000
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ตวงทอง วัตรุจีกฤต0000000000000
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ธนพัฒน์ สุกแสงศรี0000000000000
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ธนาวินท์ รักธรรมานนท์19000000000000
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ธีระพงษ์ สนธยามาลย์0000000000000
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์นนทวัฒน์ จันทร์เจริญ0000000000000
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์บัณฑิต มนัสเกษมศักดิ์4000000000000
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ประดนเดช นีละคุปต์0011000000000
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ปรีดา เลิศพงศ์วิภูษณะ0011000000000
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ปิยเมษฐ์ วิษณุเวช3000000000000
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์พันธุ์ปิติ เปี่ยมสง่า3063030000000002
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์พิทักษ์ นาคทรงแก้ว0000000000000
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์พีรวัฒน์ วัฒนพงศ์0011000000000
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ภัทร ลีลาพฤทธิ์5422000000000
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ภาณุชาติ บุณยเกียรติ0000000000000
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ภารุจ รัตนวรพันธุ์3100000000000
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ภุชงค์ อุทโยภาศ1311010001100000
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์มนต์ชัย โศภิษฐกมล0155000000000
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์มรกต ตันติเจริญ1000000000000
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ยอดเยี่ยม ทิพย์สุวรรณ์3033000000000
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ยืน ภู่วรวรรณ101010000000000
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์วีร์ (นิสิต ป.เอก) สัตยมาตย์0000000000000
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ศิริพร อ่องรุ่งเรือง0100000000000
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ศุภิสรา เกียรติสันติสุข0066220000011
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์สมเกียรติ สีสนอง0000000000000
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์สมชาย นำประเสริฐชัย571010000000000
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์สมนึก คีรีโต1244000000000
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์สาวิณี แสงสุริยันต์2100000000000
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์สิทธิชัย ศรีอ่อน0000000000000
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์สุภาพร เอื้อจงมานี2011000000000
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์สุภารัตน์ แก้วนุ้ย0000000000000
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์สุรเชษฐ์ เลนะนันท์ (นิสิต)0000000000000
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์สุรศักดิ์ สงวนพงษ์12099001100000
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์หัชทัย ชาญเลขา1000110000000
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์อนันต์ ผลเพิ่ม806666001100000
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์อภิรักษ์ จันทร์สร้าง506161000000000
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์อัครพงศ์ พัชรรุ่งเรือง1111000000000
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์อัศนีย์ ก่อตระกูล21011114400000
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์อานนท์ รุ่งสว่าง8033000000000
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์อินทิราภรณ์ มูลศาสตร์4000000000000
ภาควิชาวิศวกรรมเคมีกฤตยา ปิตรชาต0000000000000
ภาควิชาวิศวกรรมเคมีกานดิส สุดสาคร331212000000000
ภาควิชาวิศวกรรมเคมีชนาธิป อุทัย0000000000000
ภาควิชาวิศวกรรมเคมีชนินทร์ ปัญจพรผล2452121110000000
ภาควิชาวิศวกรรมเคมีชลิดา เนียมนุ้ย331144000000000
ภาควิชาวิศวกรรมเคมีณัฐชญา สิทธิการ0000000000000
ภาควิชาวิศวกรรมเคมีเทอดไทย วัฒนธรรม24102020110000000
ภาควิชาวิศวกรรมเคมีธงไชย โรหิตะดิษฐ ศรีนพคุณ55121313000000000
ภาควิชาวิศวกรรมเคมีธงไทย วิฑูรย์6311212000000000
ภาควิชาวิศวกรรมเคมีธำรงรัตน์ มุ่งเจริญ24133434000000000
ภาควิชาวิศวกรรมเคมีนงลักษณ์ ภัศระ0000000000000
ภาควิชาวิศวกรรมเคมีนันทิยา หาญศุภลักษณ์20143333000000000
ภาควิชาวิศวกรรมเคมีบุญธรรม ปวีณ์วรรณ2022000000000
ภาควิชาวิศวกรรมเคมีปริญญา บุญทัน0011000000000
ภาควิชาวิศวกรรมเคมีปวีนา ประไพนัยนา49122000000000
ภาควิชาวิศวกรรมเคมีผึ่งผาย พรรณวดี1121414000000000
ภาควิชาวิศวกรรมเคมีพรรณทิศา ลิ้มแลมทอง0000000000000
ภาควิชาวิศวกรรมเคมีเพ็ญจิตร ศรีนพคุณ53102525440000000
ภาควิชาวิศวกรรมเคมีไพศาล คงคาฉุยฉาย5541818000000000
ภาควิชาวิศวกรรมเคมีภีรพรรณ ดิษฐเนตร36000000000000
ภาควิชาวิศวกรรมเคมีมนตรี สว่างพฤกษ์28166000000000
ภาควิชาวิศวกรรมเคมีมานพ เจริญไชยตระกูล1462020000000000
ภาควิชาวิศวกรรมเคมีเมตตา เจริญพานิช8105353220000000
ภาควิชาวิศวกรรมเคมีเมธี สายศรีหยุด2031010000000000
ภาควิชาวิศวกรรมเคมียงยุทธ อินนุรักษ์0011000000000
ภาควิชาวิศวกรรมเคมีวลีพร ดอนไพร14099000000000
ภาควิชาวิศวกรรมเคมีวิกานดา วราห์บัณฑูรวิทย์2133000000000
ภาควิชาวิศวกรรมเคมีศิริกัลยา สุวจิตตานนท์11022330000000
ภาควิชาวิศวกรรมเคมีศุภพัชรี รอดเดชา11000000000000
ภาควิชาวิศวกรรมเคมีสมพงษ์ พวงดอกไม้0011000000000
ภาควิชาวิศวกรรมเคมีสิริพล อนันตวรสกุล4562323000000000
ภาควิชาวิศวกรรมเคมีสุนันท์ ลิ้มตระกูล30121919110000000
ภาควิชาวิศวกรรมเคมีอนุสรณ์ สืบสาย39022000000000
ภาควิชาวิศวกรรมเคมีอนุสิษฐ์ ธนะพิมพ์เมธา2982323000000000
ภาควิชาวิศวกรรมเคมีอภิญญา ดวงจันทร์522424000000000
ภาควิชาวิศวกรรมเคมีอรชุมา ดีศรีแก้ว0000000000000
ภาควิชาวิศวกรรมเคมีอรรณพ ลิ่มไพบูลย์0000000000000
ภาควิชาวิศวกรรมเคมีอรรถศักดิ์ จารีย์3421818110000000
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลกรรมมันต์ ชูประเสริฐ001818000000000
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลกฤช เกษตระชนม์0000000000000
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลเกรียงไกร อัศวมาศบันลือ8433000000000
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลเกียรติไกร อายุวัฒน์121111000000000
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลขวัญชัย สุวรรณสัมฤทธิ์0000000000000
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลคเณศ คัจฉสุวรรณมณี0000000000000
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลคุณยุต เอี่ยมสอาด313222255131300000
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลจิระชัย มิ่งบรรเจิดสุข0000000000000
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลเจตวีย์ ภัครัชพันธุ์3022000000000
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลเฉลิมพล เปล่งสะอาด5066000000000
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลชมาพร เจียรบุตร1188000000000
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลชวลิต กิตติชัยการ161299000000000
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลชัชพล ชังชู14077000000000
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลชัยยากร จันทร์สุวรรณ์1099440000000
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลชาคริต สุวรรณจำรัส1144000000000
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลชาญเวช ศีลพิพัฒน์0033000000000
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลชินธันย์ อารีประเสริฐ21100000000000
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลณัฐศักดิ์ บุญมี251010000000000
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลทวีเดช ศิริธนาพิพัฒน์021212000000000
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลธงชัย หฤทัยสดใส0000000000000
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลธเนศ อรุณศรีโสภณ3499000000000
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลธัญญะ เกียรติวัฒน์4855000000000
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลธานินทร์ กังวาลพงศ์พันธุ์0000000000000
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลธำรงค์ พุทธาพิทักษ์ผล9377110000000
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลธีระยุทธ สุวรรณประทีป0000000000000
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลนงลักษณ์ งามเจริญ0000000000000
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลนัยสันต์ อภิวัฒนลังการ2300000000000
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลประกอบ สุรวัฒนาวรรณ4141010000000000
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลประพจน์ ขุนทอง3088000000000
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลพงศ์ธร พรหมบุตร3055000000000
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลพิชัย กฤชไมตรี2200000000000
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลพิพล บุญจันต๊ะ0000000000000
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลพีรพล เวชสุวรรณมณี0000000000000
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลภูมเรศ แสงราม0000000000000
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลภูวนาถ ปรมาพจน์1000000000000
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลมนตรี ธำรงพิรุณ0000000000000
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลมนตรี พิรุณเกษตร28022000000000
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลมยุรี เทศผล0000000000000
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลรุ่ง เรืองผล0000000000000
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลวรพงษ์ สว่างศรี5044000000000
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลวรางค์รัตน์ จันทสาโร1311010000000000
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลวโรดม ตู้จินดา0011000000000
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลวัชระ เครือรัฐติกาล0144000000000
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลวิชัย ศิวะโกศิษฐ521414000000000
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลวิทิต ฉัตรรัตนกุลชัย15143737000000000
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลวีรชัย ชัยวรพฤกษ์11499000000000
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลวีระศักดิ์ กรัยวิเชียร0000000000000
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลวุฒิชัย กปิลกาญจน์0000000000000
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลศุภสิทธิ์ รอดขวัญ411212000000000
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลสมพงษ์ พิเชฐภิญโญ1011000000000
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลสมสุข เตชสมบูรณ์สุข0000000000000
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลสราวุธ วรสุมันต์0000000000000
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลสั่งสิทธิ์ ตรีสุวรรณ0000000000000
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลสัจจาทิพย์ ทัศนียพันธุ์131010000000000
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลสันติ ลักษิตานนท์2122000000000
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลสุรชัย รดาการ (ระตะนะอาพร)1122000000000
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลสุรพล พฤกษพานิช0000000000000
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลหลาบ รับศิริ0000000000000
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลอภิชาต แจ้งบำรุง2588110000000
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลอรรถพร วิเศษสินธุ์201212000000000
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลอัญชนา วงษ์โต0044000000000
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลอานันตยา นาชัยเวียง0000000000000
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลเอกไท วิโรจน์สกุลชัย632121000000000
ภาควิชาวิศวกรรมชลประทานชัยยะ พึ่งโพธิ์สภ0000000000000
ภาควิชาวิศวกรรมชลประทานญาณี กาชัย0000000000000
ภาควิชาวิศวกรรมชลประทานวิบูลย์ บุญยธโรกุล0000000000000
ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำกรรณิการ์ ปุรณะพรรค์0000000000000
ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำกอบเกียรติ ผ่องพุฒิ2681717000000000
ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำจิระวัฒน์ กณะสุต003131000000000
ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำฉลอง เกิดพิทักษ์0100000000000
ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำชัยวัฒน์ ขยันการนาวี1399000000000
ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำชูเกียรติ ทรัพย์ไพศาล0311000000000
ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำณัฐ มาแจ้ง4066000000000
ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำดนย์ปภพ มะณี0077000000000
ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำทีฆวุฒิ พุทธภิรมย์021717000000000
ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำนภาพร เปี่ยมสง่า011212000000000
ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำนุชนารถ ศรีวงศิตานนท์1842525000000000
ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำเปรม รังสิวณิชพงศ์1044000000000
ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำพงษ์ศักดิ์ เสริมสาธนสวัสดิ์0000000000000
ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำพรรณพิมพ์ พุทธรักษา มะเปี่ยม5555001100000
ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำไพโรจน์ เกรียงศิริ0000000000000
ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำมนตรี ค้ำชู0000000000000
ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำยุทธนา ตาละลักษมณ์0588000000000
ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำวรรณดี ไทยสยาม421818000000000
ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำวีระพล แต้สมบัติ0033000000000
ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำสมปรารถนา ฤทธิ์พริ้ง351717000000000
ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำสมฤทัย ทะสดวก1044000000000
ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำสิตางศุ์ พิลัยหล้า1199000000000
ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำสุรชัย ลิปิวัฒนาการ383232000000000
ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำสุวัฒนา จิตตลดากร404848000000000
ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำไสว พงศ์สุวรรณ0000000000000
ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำหรรษา วัฒนานุกิจ51222000000000
ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำอดิชัย พรพรหมินทร์2144242000000000
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้ากรกฏ วัฒนวิเชียร0000000000000
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้ากาญจนพันธุ์ สุขวิชชัย3144000000000
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้ากุลภวา จามรมาน0000000000000
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าเกียรติยุทธ กวีญาณ2141010000000000
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าเขื่อน อินทรสุวรรณ0011000000000
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าคมสันต์ หงษ์สมบัติ17133232000000000
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าจันทนี รุ่งเรืองพิทยากุล0011000000000
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าชัยวัฒน์ ชัยกุล1100000000000
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าชำนาญ ห่อเกียรติ0033000000000
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าชูเกียรติ การะเกตุ0044000000000
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าเชาวลิต มิตรสันติสุข7077000000000
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าณัฏฐกา หอมทรัพย์8422000000000
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าณัฐพล อุ่นศรี0000000000000
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าณัฐวุฒิ ขวัญแก้ว0022000000000
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าณัฐวุฒิ ชินธเนศ1033000000000
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าดุลย์พิเชษฐ์ ฤกษ์ปรีดาพงศ์8141616000000000
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าดุสิต ธนเพทาย2355000000000
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าเด่นชัย วรเศวต6033000000000
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าตฤณ แสงสุวรรณ6266000000000
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าถิระภัทร จริยะนรวิชช์1300000000000
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าธนากร ฆ้องเดช1022000000000
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าธัญญา พิณพาทย์0000000000000
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าธีรสิทธิ์ เกษตรเกษม9033000000000
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้านันทชัย ภู่บัวเผื่อน0000000000000
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้านิธิพัฒน์ ทีรฆวณิช3044110000000
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าบุศรา พิริยะอนนท์0011000000000
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าปฐมาภรณ์ ศรีผดุงธรรม131919000000000
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าปราโมทย์ ศรีสุขสันต์0000000000000
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าปัญญา เหล่าอนันต์ธนา0011000000000
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าปานจิต ดำรงกุลกำจร31022000000000
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าปิยเทพ วิริยะเขตต์0000000000000
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าเปรื่องบุญ จักกะพาก0000000000000
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าพันธ์ศักดิ์ ศิริรัชตพงษ์0000000000000
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าพันธุ์เทพ เลาหชัย2133000000000
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าพันศักดิ์ เทียนวิบูลย์3000000000000
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าพิสุทธิ์ รพีศักดิ์1322000000000
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าพีระยศ แสนโภชน์263232000000000
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าพูนลาภ ลามศรีจันทร์2022000000000
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้ามงคล รักษาพัชรวงศ์6266330000000
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้ามิติ รุจานุรักษ์8311110000000
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้ายศวีร์ วีระกำแหง0255000000000
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้ายุทธศักดิ์ อุราธรรมกุล0000000000000
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าลัคน์ จันทนภาพ0011000000000
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าวชิระ จงบุรี211111000000000
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าวรฐ คูหิรัญ3000000000000
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าวรดร วัฒนพานิช9000000000000
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าวรวรรณ ศรีฉัตราภิมุข0011000000000
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าวัชรี วีรคเชนทร์6011330000000
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าวิชัย สุระพัฒน์1388000000000
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าวินัย พฤกษะวัน0322000000000
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าวิรุณศักดิ์ สันติเพ็ชร์9033000000000
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าวีรวุฒิ กนกบรรณกร4244000000000
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าวุฒิพงศ์ อารีกุล15033000000000
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าศรีจิตรา เจริญลาภนพรัตน์ (มหาประคุณชัย)2144000000000
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าศิริโรจน์ ศิริสุขประเสริฐ4199000000000
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าศิวพล ศรีสนพันธุ์10388110000000
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าสมหญิง ไทยนิมิต10166000000000
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าสัญชัย เดชานุภาพฤทธา832525000000000
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าสันติ อัศวศรีพงศ์ธร2033000000000
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าสิริพงศ์ สิทธิไชยนันท์0000000000000
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าสุเนตร พรานนท์สถิตย์2144000000000
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าอัจฉรา พิเชฐจำเริญ2022000000000
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าอุศนา ตัณฑุลเวศม์7033000000000
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าเอกชัย ไพศาลกิตติสกุล4177000000000
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา- -0000000000000
ภาควิชาวิศวกรรมโยธาก่อโชค จันทวรางกูร201111000000000
ภาควิชาวิศวกรรมโยธากิจพัฒน์ ภู่วรวรรณ502222000000000
ภาควิชาวิศวกรรมโยธาโกเมท หงษ์ภักดี0000000000000
ภาควิชาวิศวกรรมโยธาฆนิศา รุ่งแจ้ง0033000000000
ภาควิชาวิศวกรรมโยธาจักรพันธ์ เทือกต๊ะ1166000000000
ภาควิชาวิศวกรรมโยธาจิรพัฒน์ โชติกไกร0000000000000
ภาควิชาวิศวกรรมโยธาชวเลข วณิชเวทิน1588000000000
ภาควิชาวิศวกรรมโยธาดีบุญ เมธากุลชาติ2055000000000
ภาควิชาวิศวกรรมโยธาตระกูล อร่ามรักษ์3377000000000
ภาควิชาวิศวกรรมโยธาต่อกุล กาญจนาลัย2111000000000
ภาควิชาวิศวกรรมโยธาทรงพล จารุวิศิษฏ์141313000000000
ภาควิชาวิศวกรรมโยธาทรงวุฒิ เฮงพระธานี0100000000000
ภาควิชาวิศวกรรมโยธาทวีศักดิ์ ปิติคุณพงศ์สุข1577000000000
ภาควิชาวิศวกรรมโยธาธนัช สุขวิมลเสรี3131313000000000
ภาควิชาวิศวกรรมโยธาธิดารัตน์ จิระวัฒนาสมกุล5299110000000
ภาควิชาวิศวกรรมโยธาธีรพงศ์ จันทร์เพ็ง2000000000000
ภาควิชาวิศวกรรมโยธาธีรพงศ์ ม่วงเพ็ง0000000000000
ภาควิชาวิศวกรรมโยธาธีระ ชัยชนะวงศ์0000000000000
ภาควิชาวิศวกรรมโยธาบารเมศ วรรธนะภูติ411414000000000
ภาควิชาวิศวกรรมโยธาเบญจพล เวทย์วิวรณ์4688000000000
ภาควิชาวิศวกรรมโยธาประทีป ดวงเดือน0000000000000
ภาควิชาวิศวกรรมโยธาประเสริฐ สุวรรณวิทยา611515000000000
ภาควิชาวิศวกรรมโยธาปิยนุช เวทย์วิวรณ์6112828000000000
ภาควิชาวิศวกรรมโยธาปิยะ โชติกไกร731010000000000
ภาควิชาวิศวกรรมโยธาพงษ์ศักดิ์ สุริยวนากุล0133000000000
ภาควิชาวิศวกรรมโยธาพรศักดิ์ พุทธพงษ์ศิริพร0000000000000
ภาควิชาวิศวกรรมโยธาพิพัฒน์ สอนวงษ์031313000000000
ภาควิชาวิศวกรรมโยธาใยอนงค์ ทิมสุวรรณ0000000000000
ภาควิชาวิศวกรรมโยธารังสรรค์ วงศ์จีรภัทร0155000000000
ภาควิชาวิศวกรรมโยธาวรพงศ์ ศรีโสฬส3199000000000
ภาควิชาวิศวกรรมโยธาวราเมศวร์ วิเชียรแสน13055000000000
ภาควิชาวิศวกรรมโยธาวัชรินทร์ วิทยกุล1155000000000
ภาควิชาวิศวกรรมโยธาวันชัย ยอดสุดใจ1752222000000000
ภาควิชาวิศวกรรมโยธาวิชัย ฤกษ์ภูริทัต0000000000000
ภาควิชาวิศวกรรมโยธาวิชาญ ภู่พัฒน์0011000000000
ภาควิชาวิศวกรรมโยธาวิโรจน์ รุโจปการ211212000000000
ภาควิชาวิศวกรรมโยธาวีระเกษตร สวนผกา512020000000000
ภาควิชาวิศวกรรมโยธาศุภกิจ นนทนานันท์701515000000000
ภาควิชาวิศวกรรมโยธาศุภวุฒิ มาลัยกฤษณะชลี641111000000000
ภาควิชาวิศวกรรมโยธาสมโพธิ์ วิวิธเกยูรวงศ์2000000000000
ภาควิชาวิศวกรรมโยธาสมศักดิ์ โชติชนาทวีวงศ์0000000000000
ภาควิชาวิศวกรรมโยธาสรวิศ สุภเวชย์0200000000000
ภาควิชาวิศวกรรมโยธาสโรช บุญศิริพันธ์002424000000000
ภาควิชาวิศวกรรมโยธาสัญชัย มิตรเอม1000000000000
ภาควิชาวิศวกรรมโยธาสันติ ชินานุวัติวงศ์0066000000000
ภาควิชาวิศวกรรมโยธาสุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์1672828220000000
ภาควิชาวิศวกรรมโยธาสุธาริน สถาปิตานนท์0066000000000
ภาควิชาวิศวกรรมโยธาสุนีรัตน์ กุศลาศัย01255000000000
ภาควิชาวิศวกรรมโยธาสุริยน เปรมปราโมทย์1055000000000
ภาควิชาวิศวกรรมโยธาสุวิมล สัจจวาณิชย์32103030000000000
ภาควิชาวิศวกรรมโยธาสุสิทธิ์ ฉายประกายแก้ว8044000000000
ภาควิชาวิศวกรรมโยธาเหมือนมาศ วิเชียรสินธุ์0999000000000
ภาควิชาวิศวกรรมโยธาอนุเผ่า อบแพทย์1022000000000
ภาควิชาวิศวกรรมโยธาอภินิติ โชติสังกาศ2423333000000000
ภาควิชาวิศวกรรมโยธาอมร พิมานมาศ7100000000000
ภาควิชาวิศวกรรมโยธาอารย์ นวลอินทร์0000000000000
ภาควิชาวิศวกรรมโยธาเอกชัย ศิริกิจพาณิชย์กูล312424000000000
ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุกฤษฎา สุรวัฒนวิเศษ8000000000000
ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุกษิดิศ พนมสุวรรณ34000000000000
ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุดวงฤดี ฉายสุวรรณ31388110000000
ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุต่อตระกูล นิศาวัฒนานันท์0000000000000
ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุธนดล สัตตบงกช0000110000000
ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุธนวรรธก์ มีศักดิ์9000000000000
ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุธเนศ ณ วิเชียร2000000000000
ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุนเร ผิวนิ่ม1011000000000
ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุนัทธมน คูณแสง3361010110000000
ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุนุชนภา (ยกเลิกซ้ำ) ตั้งบริบูรณ์0000000000000
ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุนุชนภา ตั้งบริบูรณ์60077550000000
ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุปฏิภาณ จุ้ยเจิม19044000000000
ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุปริญญา ฉกาจนโรดม17155330000000
ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุพงศกร จันทรัตน์7021111000000000
ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุพยูร เสนทองแก้ว7055000000000
ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุพรทิพย์ เล็กพิทยา2022000000000
ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุพีระพงศ์ ตริยเจริญ0122000000000
ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุยุรนันท์ หาญลำยวง15211000000000
ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุรติพร มั่นพรหม7000000000000
ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุราชธีร์ เตชไพศาลเจริญกิจ33177000000000
ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุวรวัชร วัฒนฐานะ19000110000000
ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุวิศิษฎ์ โล้เจริญรัตน์0000000000000
ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุศศิวิมล พุทธิรานนท์3000000000000
ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุสมเจตน์ พัชรพันธ์2191111000000000
ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุสุภัตรา ทิพพิลา0000000000000
ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุสุรีรัตน์ ผลศิลป์20400000000000
ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุสุวิมล สัจจวาณิชย์32103030000000000
ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุอภิชาติ โรจนโรวรรณ36733000000000
ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุอภิรัตน์ เลาห์บุตรี521177220000000
ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุอมรรัตน์ เลิศวรสิริกุล10188110000000
ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุอรทัย จงประทีป42255000000000
ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุอัมพิกา บันสิทธิ์5044000000000
ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมกชกร สุรเนาวรัตน์2166000000000
ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมจีมา ศรลัมพ์441515000000000
ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมฉัตรดนัย จิระเดชะ1011000000000
ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมชาติ เจียมไชยศรี116141313000000000
ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมนฤมล วงศ์ธนาสุนทร2422000000000
ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมพงศ์ศักดิ์ หนูพันธ์1851717000000000
ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมพัชราพร ฤกษ์หร่าย0133000000000
ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมพิชญ์นรี ลลิตาภรณ์6033000000000
ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมพิพัฒน์ ภูริปัญญาคุณ0011000000000
ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมพีรกานติ์ บรรเจิดกิจ402020000000000
ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมภัชราภรณ์ สุวรรณวิทยา642424000000000
ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมมงคล ดำรงค์ศรี4322000000000
ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมมณฑล ฐานุตตมวงศ์251111880000000
ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมวรินทร์พร อโศกบุญรัตน์0011000000000
ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมวิจารณ์ อินทรกำแหง0000000000000
ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมวิทรัช ยุทธวงศ์0100000000000
ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมวินัย เลียงเจริญสิทธิ์8222000000000
ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมวิลาสินี อยู่ชัชวาล3144000000000
ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมวิไล เจียมไชยศรี77121818000000000
ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมสัญญา สิริวิทยาปกรณ์2643434000000000
ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมสุชาติ เหลืองประเสริฐ10277000000000
ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมสุชีลา พลเรือง3077000000000
ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมสุเทพ สิริวิทยาปกรณ์1488000000000
ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมอัจฉรา ดวงเดือน0077000000000
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการกฤษ วงษ์เกษม001212000000000
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการก้องกิติ พูสวัสดิ์104611000000000
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการเกรียงชาย เยาว์ยืนยง1000000000000
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการจักรพันธ์ อร่ามพงษ์พันธ์401919000000000
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการจันทร์ศิริ สิงห์เถื่อน921313000000000
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการจุฑา พิชิตลำเค็ญ1252424000000000
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการชนะ รักษ์ศิริ203131000000000
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการชัชพันธ์ ขำญาติ0077000000000
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการณัฐพล ศิริสว่าง0000000000000
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการนราภรณ์ เภาประเสริฐ721919000000000
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการนันทชัย กานตานันทะ4142323000000000
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการประไพศรี สุทัศน์ ณ อยุธยา1142323000000000
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการปุณณมี สัจจกมล312121000000000
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการพรเทพ อนุสสรนิติสาร26133000000000
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการพัชราภรณ์ ญาณกิรัต292020000000000
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการพัชรี โตแก้ว ทองรัตนะ0044000000000
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการพันธุ์ปิติ เปี่ยมสง่า3063030000000002
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการพาพิศ วงศ์ชัยสุวัฒน์0000000000000
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการพิชิต สุขเจริญพงษ์0033000000000
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการพิภพ ลลิตาภรณ์0000001100000
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการพีรยุทธ์ ชาญเศรษฐิกุล3932020000000000
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการเพียงใจ พานิชกุล0011000000000
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการแพรวพรรณ ประหยัดทรัพย์0022000000000
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการรมิดายุ อยู่สุข021616000000000
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการรัชต์วรรณ กาญจนปัญญาคม0000000000000
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการรุ่งรัตน์ ภิสัชเพ็ญ903131003300000
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการเริงทิวา ทิพยศักดิ์0044000000000
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการเลิศชัย ระตะนะอาพร122525000000000
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการวรวุฒิ หวังวัชรกุล212323000000000
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการวิสุทธิ์ สุพิทักษ์361818000000000
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการศันสนีย์ สุภาภา031010000000000
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการสุดารัตน์ วงศ์วีระเกียรติ0033000000000
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการสุวิชภรณ์ วิชกูล701515000000000
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการสุวิวัฒน์ สืบสานกุล1022000000000
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการเสรี เศวตเศรนี1188000000000
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการอนันต์ มุ่งวัฒนา662727000000000
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการอรรถพิลาส ตันตราภรณ์0000000000000
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการไอลดา ตรีรัตน์ตระกูล201414000000000
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตทางอุตสาหกรรมกัมปนาท อ่วมกุล0022000000000
สำนักงานเลขานุการจันทร์เพ็ญ อุดมโชติพฤทธิ์0000000000000
สำนักงานเลขานุการดารณี ยงยืน0011000000000
สำนักงานเลขานุการปานทิพย์ พันธุ์เถาว์0000000000000
สำนักงานเลขานุการพัชรี วราศรัย0000000000000
สำนักงานเลขานุการเพ็ญสุดา โหมลา0011000000000
สำนักงานเลขานุการอนิวัฒน์ พุดโมต0011000000000