สำนักงานเลขานุการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

0

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2022

2

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2022

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2022

0

Project

โครงการวิจัย ปี 2022

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2022

0

Award

รางวัล ปี 2022

Interest

Control System TheoryClegg integratorCo-Working Spacediscrete-time implementationECRSFaculty of Engineeringhybrid systemsImprovementInformationInformation Scholarshipinnovative workslibraryphoto storagepublic relationreset controlsatisfactionservice userssystem developmentThree Stages Gasifiervirtual realityการเขียนข่าวการควบคุมตั้งใหม่การควบคุมไม่เป็นเชิงเส้นการควบคุมอุตสาหกรรมการจัดเก็บภาพถ่ายการประชาสัมพันธ์การประเมินผลการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี AR, VRการปรับปรุงการพัฒนาระบบการสื่อสารการออกแบบอินโฟกราฟิกส์ (Infographics)คณะวิศวกรรมศาสตร์ความเป็นจริงเสมือนความพึงพอใจคอมพิวเตอร์โครงการพัฒนาวิชาการโค-เวิร์คกิ้งสเปซงานพัฒนาวิชาการจิตวิทยาการให้คําปรึกษาเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปช่างถ่ายภาพฐานข้อมูลตัดต่อวิดีโอหรือสื่อมัลติมีเดียทุนการศึกษาเทคโนโลยีเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาเทคโนโลยีสารสนเทศเทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์ธุรกรรมธุรกรรมการเงินบรรณารักษ์ บุคลากรประชาสัมพันธ์ประถมศึกษาไปรษณีย์ไทยผลงานนวัตกรรมผิวทางแอสฟัลด์ผู้ใช้บริการแผนแม่บทแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารพลังงานชีวมวลพัฒนาเว็บไซต์ ภาษาและการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มาตรฐานสากลระดับผลการเรียนระบบ ITระบบคลังข้อสอบระบบแบบผสมระบบประเมินระบบประเมินผลบุคคลระบบโปรแกรมเบิกเงินระบบผลิตระบบสารสนเทศวิเคราะห์วิชาออนไลน์วิธีแก้การสะสมค่าศึกษาวิเคราะห์และสร้างฐานความรู้และแหล่งข้อมูลเกี่ยวกับภาษาในระบบภาษาไทยสังคมศาสตร์สังคมศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศสำรวจสื่่อดิจิทัลห้องนิทรรศการดิจิทัลห้องสมุดอินโฟกราฟิก โมชั่นกราฟิกอีซีอาร์เอส

Executives


Persons (สำนักงานเลขานุการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน)


Resource

นักวิจัยทั้งหมด 14 คน (นักวิชาการโสดทัศนศึกษา ชำนาญการ 1 คน, บรรณารักษ์ ชำนาญการ 1 คน, นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการ 1 คน, นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ 2 คน, นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ 2 คน, นักวิจัย ชำนาญการ 1 คน, นักวิชาการศึกษา 1 คน, นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 1 คน, พนักงานประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ 1 คน, เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ 1 คน, เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ 1 คน, เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 0 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 4 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 4 โครงการ)
 • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 4 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)
 • ทุนนอก 33 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 22 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 6 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 5 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 11 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 0 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 11 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 3 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 2 เรื่อง, 0 เชิงนโยบาย/บริหาร, 0 เชิงสาธารณะ, เชิงพาณิชย์ 1 เรื่อง)

รางวัล

Award

 • 0 รางวัล (เกียรติบัตร 0 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 รางวัล, ประชุมวิชาการ 0 รางวัล)