Search Result of "composter"

About 37 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

หัวเรื่อง:การพัฒนาต้นแบบระบบหมักขยะอินทรีย์แบบใช้อากาศและอุปกรณ์ช่วยผสมอัตโนมัติสำหรับบ้านเรือนและองค์กรชุมชน

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ลักขณา เบ็ญจวรรณ์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายเสกสรร สีหวงษ์, Imgดร.วัชรพล ชยประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, Imgนายอุดม แก้วสุวรรณ์

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

หัวเรื่อง:การพัฒนาต้นแบบระบบหมักขยะอินทรีย์แบบใช้อากาศและอุปกรณ์ช่วยผสมอัตโนมัติ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ลักขณา เบ็ญจวรรณ์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.วัชรพล ชยประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, Imgนายอุดม แก้วสุวรรณ์, Imgนายเสกสรร สีหวงษ์

Img

Researcher

ดร. ลักขณา เบ็ญจวรรณ์

ที่ทำงาน:ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง (ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ) คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:-การติดตามและตรวจสอบมลพิษสิ่งแวดล้อม, -เทคโนโลยีการบำบัดน้ำเสีย/การปรับปรุงคุณภาพน้ำ, -เทคโนโลยีการทำปุ๋ยหมัก, -การศึกษาสารพฤกษเคมีในพืชและการสกัด

Resume

Img

Researcher

นาย ภัคณัฏฐ์ กุดวงษา

ที่ทำงาน:ฝ่ายผลิตและจำหน่าย สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

สาขาที่สนใจ:การวางแผนกระบวนการผลิต

Resume

Img

Researcher

นาง วันวิสาข์ วัฒนะพันธ์ศักดิ์

ที่ทำงาน:ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง (ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ) คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:ระบบการผลิตพืช, มาตรฐานการผลิตด้านพืชและอาหารปลอดภัย

Resume

Img

Researcher

ดร. คเณศ คัจฉสุวรรณมณี, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์

สาขาที่สนใจ:พลังงาน

Resume

Img
Img

Researcher

นางสาว ศิริสุดา บุตรเพชร

ที่ทำงาน:ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:เคมีและความอุดมสมบูรณ์ของดิน

Resume

12