Conference

การพัฒนาเครื่องวัดความสั่นสะเทือนราคาถูก
การประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทยครั้งที่ 10
ชาติ
1 เมษายน - 3 มิถุนายน 2009
นครราชสีมา ประเทศไทย
-
-