คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา วิทยาเขตศรีราชา

28

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2023

20

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2023

1

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2023

19

Project

โครงการวิจัย ปี 2023

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2023

1

Award

รางวัล ปี 2023

Interest

AchievementadsorptionAl2O3aluminateAmusium Pleuronectesandroidantibacterial activityAntimicrobialAntioxidantAntioxidant activitybiodegradable filmbiodieselBiofuelBiopolymerCalcium carbonateCalcium oxideChemical compositionsChitosanClassificationCompositecomposite powdercrystal structureCrystalline structureCuAl2O4Data MiningData Mining techniqueDecision Treedeep learningDensity functional theory (DFT)diethanolamineDyeelectrospinningEnergy dispersive spectroscopyEnergy dispersive X-ray fluorescenceextended X-ray absorption fine structureFEFFFourier transform infra red (FTIR) spectroscopyFourier transform infrared spectroscopyFourier transform infrared spectroscopy (FT-IR)Gulf of ThailandHeavy Metalheavy metalsICP-AESInstance Selectionion chromatographyISING MODELMillingtonia hortensismolluscan shellnanofiberNanofibersNiAl2O4NiOOptical propertiesOxide compoundspaphia undulatePhotocatalyticphotocatalytic degradationphotoelasticityphotoluminescencePMMAPoly(lactic acid)Poly(vinyl alcohol)rainwaterRietveld refinementSEMSoilsol-gel auto combustionspinelSputteringsustainabilityTensile strengthThermo-gravimetric analysis (TGA)thin filmTiO2Titanium dioxidetransesterificationTSPViscosityWastewaterX ray diffractionX-ray absorption near edge structureX-ray DiffractionX-ray diffraction (XRD)XRDXylia xylocarpaZnAl2O4ZnOZnO nanoparticlesการจำแนกข้อมูลการบำบัดน้ำเสียการพยากรณ์การเรียนแบบผสมผสานเทคนิควิธีเหมืองข้อมูลพลาสติกชีวภาพพอลิเมอร์ชีวภาพพอลิแลคติกแอซิดฟิล์มบางเส้นใยนาโนเหมืองข้อมูลอนุกรมเวลา

Executives

รองคณบดี

ดร. วรสิทธิ ศรีบุญ, อาจารย์

ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

E-Mail: sfsciwss@src.ku.ac.t

Tel.: 03835-4587

ดร. ทองใส จำนงการ, รองศาสตราจารย์

ฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์

E-Mail: sfscitsj@ku.ac.th

Tel.: 66 38 354 587

นาย ณรงค์ฤทธิ์ แก้วบรรจักร์, รองศาสตราจารย์

ฝ่ายบริหารและวิชาการ

E-Mail: srcnrk@ku.ac.th

Tel.: 663069

นาย เกริก วงศ์สอนธรรม, อาจารย์

ฝ่ายพัฒนานิสิต

E-Mail: sfscikws@src.ku.ac.t

Tel.: 0-3835-4587

นาย ศักดิ์สิทธิ์ สุขประสงค์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายบริการวิชาการและบริหารทรัพย์สิน

E-Mail:

Tel.: 038354580ext.2776

นาย อานนท์ ผ่องรัศมีเพ็ญ, อาจารย์

ฝ่ายดิจิทัลและสื่อสารองค์กร

E-Mail: sfscianp@src.ku.ac.t

Tel.: 038354580-4 ต่อ 2752

คณบดี

ผู้ช่วยคณบดี

ดร. กรณ์พงศ์ ชลศิริพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายกิจกรรมนิสิต

E-Mail: sittipong.da@ku.ac.t

Tel.:

นางสาว อานิษา ราศรี, อาจารย์

ฝ่ายบริหาร

E-Mail: sfsciair@src.ku.ac.t

Tel.:

ดร. ทัดดาว คำปุก, อาจารย์

ฝ่ายพัฒนาวิจัย

E-Mail: taddaow.k@ku.ac.th

Tel.:

นางสาว กัลยาวัสถ์ วังคะวงษ์, อาจารย์

ฝ่ายเครือข่ายนานชาติ

E-Mail: kanlayawat.w@ku.ac.t

Tel.: 663103

นาย ทศพร สายยิ้ม, อาจารย์

ฝ่ายนวัตกรรมดิจิทัล

E-Mail: sfscitss@src.ku.ac.t

Tel.: 0-3835-2812 ext 2784

ดร. อรวรรณ วัชนุภาพร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายเครือข่ายสารสนเทศ

E-Mail: sfsciorw@src.ku.ac.t

Tel.: 038354587

นาย วิศวัฒน์ สกุลศักดิ์นิมิตร, อาจารย์

ฝ่ายภาพลักษณ์องค์กร

E-Mail: sfsciwws@src.ku.ac.t

Tel.:Resource

นักวิจัยทั้งหมด 97 คน (รองศาสตราจารย์ 10 คน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 33 คน, อาจารย์ 48 คน, นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 คน, นักวิทยาศาสตร์ 4 คน, นักวิชาการศึกษา 1 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 0 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 47 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 31 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 27 โครงการ)
 • ทุนนอก 3 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 232 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 188 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 6 โครงการ, ผู้ประสานงาน 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 100 โครงการ)
 • ทุนนอก 74 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 34 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 4 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 46 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 664 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 297 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 367 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 6 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 4 เรื่อง, สิทธิบัตร 2 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 147 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 129 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 8 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 8 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 2 เรื่อง)

รางวัล

Award

 • 56 รางวัล (เกียรติบัตร 30 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 17 รางวัล, ประชุมวิชาการ 9 รางวัล)