คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา วิทยาเขตศรีราชา

15

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2020

6

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2020

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2020

10

Project

โครงการวิจัย ปี 2020

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2020

3

Award

รางวัล ปี 2020

Interest

Achievementacid depositionadsorptionAl2O3aluminateAmusium PleuronectesandroidAnimalsantibacterial activityantimicrobialAntioxidantantioxidant activitiesantioxidant activityattendanceAuthenticationBiodegradable filmbiodieselBiofuelBiopolymerBismuthBismuth borate glassBivalve molluskCalcium carbonateChemical compositionsChitosanClassificationCompositeCrystal StructureCrystalline structureCuAl2O4Data MiningData Mining techniqueDecision TreediethanolamineDyeelectrospinningEnergy dispersive spectroscopyEnergy Dispersive X-ray Fluorescenceessential oilextractionFEFFfirst-principles studyFourier transform infra red (FTIR) spectroscopyFourier transform infrared spectroscopyFourier transform infrared spectroscopy (FT-IR)GlassGlass samplesGulf of ThailandHC2D BarcodeHeavy MetalHeavy metalsICP-AESIon Chromatographyising modelMillingtonia hortensismolluscan shellNanofibersNiOOptical propertiesOxide compoundsPaphia undulatePhotocatalyticphotocatalytic degradationPhotoelasticityphotoluminescencePoly(lactic acid)Poly(vinyl alcohol)rainwaterRietveld refinementSEMSoilsol-gel auto combustionspinelSputteringTensile strengthThermo-gravimetric analysis (TGA)thin filmTiO2Titanium dioxidetransesterificationTSPViscosityX ray diffractionX-ray absorption near edge structureX-ray DiffractionX-ray diffraction (XRD)XRDXylia xylocarpaZnAl2O4ZnOZnO nanoparticlesการจำแนกข้อมูลการพยากรณ์การเรียนแบบผสมผสานเทคนิควิธีเหมืองข้อมูลพลาสติกชีวภาพพอลิเมอร์ชีวภาพพอลิแลคติกแอซิดเส้นใยนาโนอนุกรมเวลา

Executives

คณบดี

รองคณบดี

ดร. ทองใส จำนงการ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์

E-Mail: sfscitsj@src.ku.ac.t

Tel.: 66 38 354 587Resource

นักวิจัยทั้งหมด 67 คน (รองศาสตราจารย์ 1 คน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 13 คน, อาจารย์ 49 คน, นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 คน, นักวิทยาศาสตร์ 3 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 0 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 39 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 21 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 20 โครงการ)
 • ทุนนอก 3 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 191 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 164 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 4 โครงการ, ผู้ประสานงาน 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 80 โครงการ)
 • ทุนนอก 65 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 30 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 4 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 40 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 519 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 215 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 304 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 5 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 3 เรื่อง, สิทธิบัตร 2 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 145 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 128 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 7 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 8 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 2 เรื่อง)

รางวัล

Award

 • 49 รางวัล (เกียรติบัตร 23 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 17 รางวัล, ประชุมวิชาการ 9 รางวัล)