ผลงานวิทยาเขตศรีราชา ปี 2024

40

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2024

3

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2024

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2024

34

Project

โครงการวิจัย ปี 2024

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2024

2

Award

รางวัล ปี 2024

แนวโน้มผลงานของวิทยาเขตศรีราชา

Journal

จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยในวิทยาเขตศรีราชา
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยใน ม.ก. 5 ปีล่าสุด

จำนวนบทความของนักวิจัยทั้งหมด (309 คน)
ในวิทยาเขตศรีราชา 5 ปีล่าสุด
 

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยในวิทยาเขตศรีราชา
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2024

จำนวนบทความในแต่ละ Quartile ของนักวิจัยทั้งหมด (309 คน)
ในวิทยาเขตศรีราชา ปี 2024

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยในวิทยาเขตศรีราชา
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2024

จำนวนบทความในแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยทั้งหมด (309 คน)
ในวิทยาเขตศรีราชา ปี 2024

Publish Year International Journal 31
2024 inนายปฐมวัฒน์ สุระประจิต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวพิมพิสา จั่นเทศ, อาจารย์, inนางสาวนิภาภัทร โพธิ์มาตย์, อาจารย์, "Needs Analysis of English Skills for Logistics Business among Thai University Students", Journal of Language Teaching and Research, ปีที่ 15, ฉบับที่ 3, พฤษภาคม - กรกฎาคม 2024
2024 inดร.ฉัตรชัย เกษมทวีโชค, อาจารย์, inดร.วรเศรษฐ สุวรรณิก, รองศาสตราจารย์, "Under-sampling technique for imbalanced data using minimum sum of euclidean distance in principal component subset", IAES International Journal of Artificial Intelligence (IJ-AI), ปีที่ 13, ฉบับที่ 1, มีนาคม 2024, หน้า 305-318
2024 exYue Wang, exWeimin Tan, exXinliang Luo, exXingxing Rao, exYaxin Wang, exJinke Wang, inดร.วราวุฒิ ศุภมิตรมงคล, inดร.ธีร์ เชาวนนทปัญญา, รองศาสตราจารย์, exLingwei Ma, exDawei Zhang, "A novel self-healing coating with mechanically-triggered self-reporting properties: Color and fluorescence dual damage indications", Progress in Organic Coatings, ปีที่ 187, ฉบับที่ N/A, กุมภาพันธ์ 2024, หน้า 108147
2024 exThianpong, C., exPromvonge, P., inดร.สมพล สกุลหลง, รองศาสตราจารย์, exPromthaisong, P., exNakhchi, M.E., "Numerical heat transfer study of square duct equipped with novel flapped V-baffles", International Journal of Thermal Sciences, ปีที่ 197, ฉบับที่ -, มีนาคม 2024
2024 exThipcha, J., exStephen, A., exSrinidhi, A., exRaja, R., inนายณรงค์ฤทธิ์ แก้วบรรจักร์, รองศาสตราจารย์, exMukdasai, K., exSingkibud, P., exYotha, N., "A memory state-feedback controller via random pocket dropouts for multi-agent systems with external disturbance", Journal of Mathematics and Computer Science, ปีที่ 33, ฉบับที่ 1, มกราคม 2024, หน้า 71-86
2024 exRatanasongtham, P., exBunmusik, W., inดร.สุวพร เหลืองขมิ้น, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exMahatheeranont, S., exSuttiarporn, P., "Optimizing green approach to enhanced antioxidants from Thai pigmented rice bran using deep eutectic solvent-based ultrasonic-assisted extraction", Heliyon, ปีที่ 10, ฉบับที่ 1, มกราคม 2024
2024 inดร.สมภพ จรุงธรรมโชติ, รองศาสตราจารย์, "Calculation of optimum interstage pressure of two-stage CO2 compression using cubic equations of state", Engineering and Applied Science Research, ปีที่ 51, ฉบับที่ 1, มกราคม - กุมภาพันธ์ 2024, หน้า 1-10
2024 exShukur, Z.M., exNeamah, R.A., exAbdulsamad, H.J., exAl-Ansari, L.S., inนางสาวสุธาทิพย์ วิทยปิยานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "CALCULATING THE NATURAL FREQUENCY OF PRE-TWISTED BEAM", Journal of Engineering and Sustainable Development, ปีที่ 28, ฉบับที่ 1, มกราคม 2024, หน้า 1-16
2024 inนายปิยภัทร ศิรธารโสภณ, อาจารย์, exKim, W., exBarry, N., exChatterjee, D., exSantoso, S., "Optimal Power Flow for Unbalanced Three-Phase Microgrids Using an Interior Point Optimizer", Energies, ปีที่ 17, ฉบับที่ 1, มกราคม 2024
2024 inดร.มาลินี พรหมขัติแก้ว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุภาภรณ์ ใบยา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวสุรีย์ ทองวณิชนิยม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวสุนันท์ กิจจารุวรรณกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Experimental and Molecular Dynamics Simulation Insights into Adsorption of Co(II), Cr(III), and Cu(II) on Chitosan and Chitosan/Tripolyphosphate Nanoparticles", ACS Omega, ปีที่ 9, ฉบับที่ 3, มกราคม 2024, หน้า 4019-4026
2024 exSandip Thite, exKailas Patil, exRohini Jadhav, exYogesh Suryawanshi, inดร.ประวิทย์ ชุมชู, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Empowering agricultural research: A comprehensive custard apple (Annona squamosa) disease dataset for precise detection", data in brief, ปีที่ 53, ฉบับที่ -, เมษายน 2024, หน้า 1-10
2024 inดร.ธนบัตร พรมจันทร์, inนายมนตรี โพธิโสโนทัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วรสิทธิ ศรีบุญ, อาจารย์, inนายศักดิ์สิทธิ์ สุขประสงค์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ภ.พึ่งบุญ ปานศิลา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Comparison of H2O2 and H2O oxidations on TDMAT absorbed on silicon(100) surface during reaction step of ALD–TiO2 process: A DFT study", Materials Today Communications, ปีที่ 38, ฉบับที่ -, มีนาคม 2024, หน้า 108125
2024 exSuksaroj, T.T., exJha, N.K., inนางสาวสุภัชญา ชวนพงษ์พานิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exSiriraksophon, W., inดร.บัญชา ขวัญยืน, รองศาสตราจารย์, inนายชัยศรี สุขสาโรจน์, รองศาสตราจารย์, "Strategy development for domestic water use reduction in special economic zone of Thailand through water user perception and factor analysis", Environmental and Sustainability Indicators, ปีที่ 21, กุมภาพันธ์ 2024
2024 exWan Shiao Dong, exAminah Ismailluddin, exLee Shin Yun, exEFFI HELMY ARIFFIN, inดร.เชิดวงศ์ แสงศุภวานิช, รองศาสตราจารย์, exKhairul Nizam Abdul Maulud, exMuhammad Zahir Ramli, exMohd Fuad Miskon, exMuhammad Hafeez Jeofry, exJuliana Mohamed, exFazly Amri Mohd, exSaiful Bahri Hamzah, exKamaruzzaman Yunus, "The impact of climate change on coastal erosion in Southeast Asia and the compelling need to establish robust adaptation strategies", Heliyon, ปีที่ 10, ฉบับที่ 4, กุมภาพันธ์ 2024
2024 exIslam, M.B., inดร.ธวัชชัย ติงสัญชลี, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, "Risk assessment of river bank failure due to floods in Jamuna, Ganges and Padma Rivers in Bangladesh", International Journal of Disaster Risk Reduction, ปีที่ 102, กุมภาพันธ์ 2024
2024 inดร.ทองใส จำนงการ, รองศาสตราจารย์, exSirichaicharoenkol, K., exKongsomboon, V., exSrinuan, J., exSrisawat, N., exPangon, A., exMongkholrattanasit, R., exTammasakchai, A., exHuang, C.-F., "Innovative Electrospun Nanofiber Mats Based on Polylactic Acid Composited with Silver Nanoparticles for Medical Applications", Polymers, ปีที่ 16, ฉบับที่ 3, กุมภาพันธ์ 2024
2024 exChaiyawat Peeratatsuwan, inนายศุภสิน กาญจนางกูรพันธุ์, inดร.รัฐกฤต เรียบร้อย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ธีร์ เชาวนนทปัญญา, รองศาสตราจารย์, "Corrosion-resistant degradation of AISI 304 austenitic stainless steel exposed to simulated carburizing environments", Research on Engineering Structures and Materials, ปีที่ 10, ฉบับที่ 1, กุมภาพันธ์ 2024, หน้า 199-208
2024 inนางสาวดาราพร ผุสิงห์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พูลพงษ์ พงษ์วิทยภานุ, รองศาสตราจารย์, inนายอุดมพร ตุงคะศิริ, อาจารย์, inดร.พอจันทร์ ตุฏฐิพงษ์สวัสดิ์, อาจารย์, "Micromechanical Behavior of Granular Materials Caused by Particle Shapes under Triaxial Loading", Engineering Journal, ปีที่ 28, ฉบับที่ 1, มกราคม 2024, หน้า 35-48
2024 inนางสาวบัณฑิตา สันติกุล, อาจารย์, "The Building Blocks of Language and Creativity: A Multimodal Critical Discourse Analysis of Toy Advertisements", Journal of Language Teaching and Research, ปีที่ 15, ฉบับที่ 2, มีนาคม 2024, หน้า 383-395
2024 exCheng, T.-H., exLin, R.-H., exCheng, Y.-S., exShih, P.-K., exShow, P.L., exChen, H.-Y., inดร.ภัทรวดี สุ่มทอง นาคมี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exChang, J.-J., exHuang, D.-M., exHui Min David Wang, "A biomimetic micropillar wound dressing with flavone and polyphenol control release in vitro and in vivo", Journal of the Taiwan Institute of Chemical Engineers, ปีที่ -, ฉบับที่ -, กุมภาพันธ์ 2024
2024 inดร.ประชากร แก้วเขียว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Effects of a long-drive shaft on flow field around a high-speed boat propeller in Thailand using CFD", Maritime Technology and Research, ปีที่ 6, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม - กันยายน 2024, หน้า 1-17
2024 exPhurin Watanakul, exJessada Phattaralerphong, exKitsada Pitija, inดร.ภัทรวดี สุ่มทอง นาคมี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Terpenoid Profiling of Thai Strain Cannabis Leaves (Cannabis sativa L. subsp. sativa) by Headspace (HS) Couple with GC/MS", Journal of Pharmacy, ปีที่ 4, ฉบับที่ 1, มกราคม 2024, หน้า 3-11
2024 inนางสาวไพลิน ศรีสุรัติสิริ, อาจารย์, inนางสาวเกศริน จันทรสุนทร, อาจารย์, exนางสาววนัสนันท์ สุดสาย, exนายพิเชฐ สุขประเสริฐ, exผศ.ดร. ลักษมี ชัยเจริญวิมลกุล ช่วยธรรมกิจ, inนายวิศวัฒน์ สกุลศักดิ์นิมิตร, อาจารย์, "Sustainable plastic bottle recycling: employing zinc-deposited SBA-15 as a catalyst for glycolysis of polyethylene terephthalate", AIMS Environmental Science, ปีที่ 11, ฉบับที่ 1, มีนาคม 2024, หน้า 90-106
2024 exPromvonge, P., exPromthaisong, P., inดร.สมพล สกุลหลง, รองศาสตราจารย์, exNakhchi, M.E., "Thermal effectiveness enhancement in heat exchange tube using louver-punched V-baffles", International Journal of Heat and Mass Transfer, ปีที่ 225, มิถุนายน 2024
2024 inนายณรงค์ฤทธิ์ แก้วบรรจักร์, รองศาสตราจารย์, exStephen, A., exSrinidhi, A., exRaja, R., exMukdasai, K., exThipcha, J., exSingkibud, P., "Robust impulse nonlinear delayed multi-agent systems: an exponential synchronization", Journal of Mathematics and Computer Science, ปีที่ 34, ฉบับที่ 2, มีนาคม 2024, หน้า 162-175
2024 inนางสาวดลลักษณ์ มานพ, อาจารย์, inนายชัยฤกษ์ ตั้งเฮงเจริญ, อาจารย์, exรศ.ดร.ชัชชัย พุทซ้อน, inดร.ปัญญา แขน้ำแก้ว, รองศาสตราจารย์, "The effect of polyaniline composition on the polyurethane/polyaniline composite properties: The enhancement of electrical and mechanical properties for medical tissue engineering", Aims Materials Science, ปีที่ 11, ฉบับที่ 2, มีนาคม 2024, หน้า 323-342
2024 inนางปิยะดา โล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Computerized Content Analysis of TripAdvisor Reviews: A Case Study of a Street Food Restaurant With One Michelin Star", TEM Journal, ปีที่ 13, ฉบับที่ 1, กุมภาพันธ์ 2024, หน้า 326-333
2024 exPrasitwuttisak, S., inดร.ณัฐพล จันทร์พาณิชย์, รองศาสตราจารย์, exApinyauppatham, K., exPoomparnich, K., exInglam, S., "Clinical challenges of biomechanical performance of narrow-diameter implants in maxillary posterior teeth in aging patients: A finite element analysis", PLoS ONE, ปีที่ 19, ฉบับที่ 3, มีนาคม 2024, หน้า 1-17
2024 exPriya, J.C., exRudzki, K., exNguyen, X.H., exNguyen, H.P., inนายนฤพันธ์ โชติช่วง, อาจารย์, exPham, N.D.K., "Blockchain-Enabled Transfer Learning for Vulnerability Detection and Mitigation in Maritime Logistics", Polish Maritime Research, ปีที่ 31, ฉบับที่ 1, มีนาคม 2024, หน้า 135-145
2024 inนางสาวสุรีย์ ทองวณิชนิยม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exNuttapong Phewrat, exNattacha Rangsarikorn, exSuthisa Leasen, inดร.สุวพร เหลืองขมิ้น, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางนภัสวรรณ์ ชำนาญเวช (หัตถกิจพาณิชกุล), อาจารย์, "Green synthesis of silver nanoparticles using mature-pseudostem extracts of Alpinia nigra and their bioactivities", Green Processing and Synthesis, ปีที่ 13, ฉบับที่ 1, เมษายน 2024, หน้า 1-15
2024 exWongkhuenkaew, N., exSuwanpreecha, C., inดร.ธีร์ เชาวนนทปัญญา, รองศาสตราจารย์, exPongsaksawad, W., exLimmaneevichitr, C., "Enhancing electrochemical corrosion resistance in Alโ€“6Ni alloys through trace Sc additions", Journal of Materials Research and Technology, ปีที่ 30, พฤษภาคม - มิถุนายน 2024, หน้า 3066-3078
Publish Year National Journal 9
2024 exธีระยุทย์ แต้มศรี, inนายสมบูรณ์ สาระพัด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การศึกษาระบบงบประมาณที่มีประสิทธิภาพ กรณีศึกษา บริษัทผลิตเครื่องจักรในอุตสาหกรรมก่อสร้างแห่งหนึ่ง ในจังหวัดระยอง", วารสารสังคมศาสตร์ปัญญาพัฒน์ , ปีที่ 6, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2024
2024 exเผด็จยุทธ ยอดวิญญูวงศ์, inนางจุฑามาศ ทวีไพบูลย์วงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจในการใช้เทคโนโลยีเพื่อการทางานแบบ Hybrid Office ของพนักงานในอุตสาหกรรมการผลิตไฟฟ้า เขตจังหวัดระยอง", สักทอง : วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ปีที่ 30, ฉบับที่ 4, ตุลาคม - ธันวาคม 2024
2024 exปรมาภรณ์ ตันสุขชัย, inนางจุฑามาศ ทวีไพบูลย์วงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "อิทธิพลของภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง บรรยากาศการสร้างนวัตกรรมและความผูกพันของพนักงานที่มีต่อพฤติกรรมเชิงนวัตกรรมของพนักงานกลุ่มบริษัทผลิตพลังงานไฟฟ้าแห่งหนึ่งในภาคตะวันออก", สักทอง : วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ปีที่ 30, ฉบับที่ 4, ตุลาคม - ธันวาคม 2024
2024 exนัทวรรษ เอี่ยมสาอางค์, inนางจุฑามาศ ทวีไพบูลย์วงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ความสัมพันธ์ของความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทำงาน จิตวิญญาณในการทำงาน และผลการปฏิบัติงานของพนักงาน", วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์, ปีที่ 10, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - ธันวาคม 2024
2024 exรวินท์นิภา สว่างโลก, inนางจุฑามาศ ทวีไพบูลย์วงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "อิทธิพลของภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง ทุนทางจิตวิทยา และการเสริมสร้างพลังอำนาจทางจิตวิทยา ที่มีต่อพฤติกรรมการทำงานเชิงนวัตกรรมของพนักงาน", วารสารเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ, ปีที่ 16, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2024
2024 exสมฤดี ทรงทิพย์, inนางจุฑามาศ ทวีไพบูลย์วงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของพฤติกรรมการแบ่งปันความรู้ที่มีต่อผลการปฏิบัติงานของพนักงาน โดยมีพฤติกรรมการทำงานเชิงนวัตกรรมเป็นตัวแปรส่งผ่าน", วารสารเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ, ปีที่ 16, ฉบับที่ 2, เมษายน - มิถุนายน 2024
2024 inนางจุฑามาศ ทวีไพบูลย์วงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "อิทธิพลของคุณลักษณะการเป็นผู้ประกอบการและการรับรู้ความสามารถของตนเองในการประกอบการที่มีต่อทัศนคติและความตั้งใจในการเป็นผู้ประกอบการของนักศึกษาระดับปริญญาตรี", Journal of Roi Kaensarn Academi, ปีที่ 9, ฉบับที่ 1, มกราคม 2024
2024 inดร.กอบกาญจน์ ปั้นพงษ์, อาจารย์, inดร.ชิราภรณ์ วงศ์แสน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ: มุมมองจากเส้นงบประมาณทางเศรษฐศาสตร์", วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร, ปีที่ 12, ฉบับที่ 1, มกราคม - กุมภาพันธ์ 2024, หน้า 382-392
2024 inดร.สมหมาย อุดมวิทิต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ธนา สมพรเสริม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พุฒิพัฒน์ ทวีวชิรพัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ปิยะพรรณ ช่างวัฒนชัย, รองศาสตราจารย์, inดร.วรานันต์ ตันติเวทย์, อาจารย์, "การถ่ายโอนบริการด้านยาจากโรงพยาบาลสู่ร้านยาชุมชนในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล", วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข, ปีที่ 18, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2024, หน้า 60-71

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในวิทยาเขตศรีราชาต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 3
2024 exA. Khankhuean, exW. Kuratsameethong, exK. Sirichaicharoenkol, inดร.ทองใส จำนงการ, รองศาสตราจารย์, "Antimicrobial filament of PLA/ZnO nanocomposites for 3D printing", The 17th International Workshop for East Asian Young Rheologists, 23 - 26 มกราคม 2024, Busan สาธารณรัฐเกาหลี
2024 exKawisara Sirichaicharoenkol, exChatruedee Sukbovornkul, inดร.ทองใส จำนงการ, รองศาสตราจารย์, "Preparation and characterization the electrospun poly(lactic acid) nanofiber mats containing the silver nanoparticles for medical application", The 17th International Workshop for East Asian Young Rheologists, 23 - 26 มกราคม 2024, Busan สาธารณรัฐเกาหลี
2024 exC. Sukbovornkul, exK. Sirichaichareonkul, inดร.ทองใส จำนงการ, รองศาสตราจารย์, "Preparation and characterization the electrospun fiber mats based on polylactic acid composited with silver coated titanium dioxide", The 17th International Workshop for East Asian Young Rheologists, 23 - 26 มกราคม 2024, Busan สาธารณรัฐเกาหลี

Copyrights

จำนวนลิขสิทธิ 4 ปีล่าสุด

Year:

<< 2022201920182017 >>

Petty Patent

จำนวนอนุสิทธิบัตร 5 ปีล่าสุด

Patent

จำนวนสิทธิบัตร 3 ปีล่าสุด

Year:

<< 202220212016 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=03]