Person Image

  Education

  • Ph.D.(Finance and Accounting), University of Leeds , U. KINGDOM
  • วท.ม.(การเงิน), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย
  • บธ.บ.(บริหารธุรกิจ), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย

  Expertise Cloud

  Content managementaccountingAdvertising and insider tradingAgency theoryAnalyst forecastsArbitrageBank performancebehavioral ?nancebehavioral financeBoard DiversityBoard of DirectorsBoard QualificationCalPERSCalPERS.Capital marketCompensationCoporate governanceCorporate Culturecorporate disclosurecorporate governanceDirector compensationEarningsEarnings ManagementEarnings predictabilityemerging marketEmerging marketsEmotional asset allocationsEndogeneity feedbackESGExecutive compensationfair valueFinancial crisisG14goodwill accountingGovernment pension fundHome pension biasHong KongIdiosyncratic Riskindividual pension saving decisionsInformation AsymmetryInsider TradinginvestmentInvestment for Retirementlimited attentionManagerial powermanagerialismMarket-based accounting accrualsModelmultiple large shareholdersNPLOptimal Glide PathPeer group effectspensionpension behavioural investment decisionsPension planPensions and financial literacyPensions and fnancial literacyPortfolio investmentsPrinciples of Good Governancepublic sector pension fundsRegulationShareholder activismtransparencyVECM trading signalsVolatilityWinner-loser arbitrageกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารกองทุนบำเหน็จบำนาญกองทุนสำรองเลี้ยงชีพการกำกับดูแลกิจการการกำกับดูแลที่ดีการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารการจัดการกำไรการจัดการห่วงโซ่อุปทานการจัดสรรเงินลงทุน การเกษียณอายุการซื้อขายหุ้นสามัญการเตรียมตัวเพื่อการเกษียณการพัฒนาระบบการเงินการบัญชีการลงทุนเพื่อเกษียณอายุการสนับสนุนจากนายจ้างการให้ความรู้ทางการเงินเกษียณอายุธรรมาภิบาลบรรษัทภิบาลผลการดำเนินงานของบริษัทผลการปฏิบัติงานขององค์กรผลตอบแทนจากการลงทุนในหลักทรัพย์แผนการลงทุนแบบสมดุลตามอายุแผนสมดุลตามอายุพฤติกรรมการตัดสินใจทางการเงินสหกรณ์สัดส่วนการลงทุนระยะยาวสำรวจค่าตอบแทนคณะกรรมการและผู้บริหารสินทรัพย์ขั้นต่ำพึงมีหน่วยงานของรัฐองค์ประกอบด้านธรรมาภิบาลอัตราสมทบอัตราสะสมโอกาสการลงทุนโอกาสในการเติบโต

  Interest


  Administrative Profile


   Resource

   • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
   • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
   • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
    • ห้อง 10433 ชั้น 4 อาคาร10
    • ห้อง 271205 ชั้น 12 อาคาร27
    • ห้อง 7-317/8 ชั้น 3 อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

   งานวิจัยในรอบ 5 ปี

   Project

   งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
   • ทุนใน 2 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
   • ทุนนอก 1 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ)
   งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
   • ทุนใน 4 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
   • ทุนนอก 22 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 13 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 9 โครงการ)

   แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

   Output

   • บทความ 41 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 13 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 28 เรื่อง)
   • ทรัพย์สินทางปัญญา 1 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 1 เรื่อง)

   แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

   Outcome

   • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

   รางวัลที่ได้รับ

   Award

   • รางวัลที่ได้รับ 5 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 2 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 3 เรื่อง)

   นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก

   Person Relation

   Show All (85)

   Scopus h-index

   #Document titleAuthorsYearSourceCited by
   1How informative is the Thai corporate governance index? A financial approachHodgson A., Hodgson A., Lhaopadchan S., Buakes S.2011International Journal of Accounting and Information Management
   19(1),pp. 53-79
   22
   2Fair value accounting and intangible assets: Goodwill impairment and managerial choiceLhaopadchan S.2010Journal of Financial Regulation and Compliance
   18(2),pp. 120-130
   18
   3Accounting window dressing and template regulation: A case study of the Australian credit union industryHillier D., Hodgson A., Stevenson-Clarke P., Lhaopadchan S., Lhaopadchan S.2008Journal of Business Ethics
   83(3),pp. 579-593
   14
   4Applying developed-country regulation in emerging markets: An analysis of Thai insider tradingBudsaratragoon P., Hillier D., Lhaopadchan S.2012Accounting and Finance
   52(4),pp. 1013-1039
   7
   5Asymmetric trading by insiders - comparing abnormal returns and earnings prediction in Spain and AustraliaGoncharov I., Hodgson A., Lhaopadchan S., Sanabria S.2013Accounting and Finance
   53(1),pp. 163-184
   6
   6The politics of sovereign wealth fund investment: The case of Temasek and Shin Corp.Lhaopadchan S.2010Journal of Financial Regulation and Compliance
   18(1),pp. 15-22
   6
   7Is advertising under-resourced in a growth market? Intangible endogeneity and informed trading issuesHodgson A., Lhaopadchan S., Ratiu R.2018Accounting and Finance
   58,pp. 343-373
   4
   8Corporate insider trading: A literature reviewClacher I., Hillier D., Lhaopadchan S.2009Revista Espanola de Financiacion y Contabilidad
   38(143),pp. 373-397
   3
   9Asset allocations in a thai defined contribution fund: A behavioural experiment conditioned by financial expertiseBudsaratragoon P., Hillier D., Hodgson A., Lhaopadchan S.2016International Journal of Economics and Management
   10(Specialissue2),pp. 319-339
   1
   10Community and compensation: Director remuneration in ThailandBudsaratragoon P., Lhaopadchan S., Thomsen S.2020Research in International Business and Finance
   52
   1
   11Institutional shareholder activism and limited investor attentionBudsaratragoon P., Lhaopadchan S., Hillier D.2010Review of Behavioral Finance
   2(2),pp. 106-124
   0
   12Information transmission across stock and bond markets: International evidenceCai C., Faff R., Hillier D., Lhaopadchan S.2009Stock Market Volatility
   ,pp. 293-310
   0