Person Image

  Education

  • ปร.ด. (เคมี) , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน, ไทย, 2557
  • วท.ม.(เคมี), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน, ไทย, 2552
  • วท.บ.(ชีววิทยา), มหาวิทยาลัยนเรศวร, ไทย, 2550

  Expertise Cloud

  Time dependent-DFT (TD-DFT)Absorption spectroscopyAcylating Agents (Acyl)AminesChemosensorColorimetric chemosensorColorimetric SensorComputational ChemistryCopperCopper cationCu(2+) ionsCyanine dyesDensity functional theoryDensity functional theory (DFT)Density-functional-theoryDesign for testabilityDFT-calculationEmission spectroscopyEmission spectrumsFe 3+Fluorescence sensorFluorescence sensorsFluorescent dyesFRET sensorIron compoundsIron detectionMechanisticsMercury cationMetal complexesMetal ionsMetalsMethyl viologenMurine Local Lymph Node Assay (LLNA)NaphthaleneNaphthalene derivativeFluorescence sensingBarium(II) sensorNaphthylNinhydrinPhotoinduced electron transfer (PET)PhotophysicalPhysical ChemistryPropylaminesPyridyl-thiourea derivativesQuantitative Structure Activity Relationship (QSAR)Quantum Chemical CalculationsRhodamineRuhemann’s purpleRutheniumSkin sensitizationThioureaTime dependent density functional theory (TD-DFT)Time-dependent DFT (TD-DFT)การคำนวณทฤษฎีฟังก์ชันความหนาแน่นการคำนวณทางเคมีควอนตัมการทดสอบการกัดกร่อนและระคายเคืองต่อผิวหนังในหนูการทำให้ไวต่อการกระตุ้นอาการแพ้ทางผิวหนังความสัมพันธ์เชิงปริมาณระหว่างโครงสร้างกับการออกฤทธิ์คีโมเซ็นเซอร์ไคโตซาน กราฟีนออกไซด์ ขยะอิเล็กทรอนิกส์ ทฤษฎีฟังก์ชันความหนาแน่น การจำลองพลวัตเชิงโมเลกุลเซนเซอร์ตรวจจับโลหะเซ็นเซอร์แบบเปลี่ยนสีทฤษฎีฟังก์ชันนอลความหนาแน่นทฤษฎีฟังก์ชันนอลความหนาแน่นที่ทฤษฎีฟังก์ชันนอลความหนาแน่นไม่นินไฮดรินไบแนฟทิวฟลูออโรฟอร์ลายนิ้วมือแฝงโลหะทองแดงไอออนโลหะทองแดง 2+

  Interest

  Computational Chemistry, Physical Chemistry

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้อง - ชั้น 8 อาคาร26 คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา
   • ห้องห้องวิจัยกำลังดำเนินการ ชั้น 2 อาคาร2

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 2 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 3 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 8 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 5 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 3 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1The challenges involved in modeling toxicity data in silico: A reviewGleeson M., Modi S., Bender A., Marchese Robinson R., Kirchmair J., Promkatkaew M., Hannongbua S., Glen R.2012Current Pharmaceutical Design
  18(9),pp. 1266-1291
  69
  2Photophysical properties and photochemistry of substituted cinnamates and cinnamic acids for UVB blocking: Effect of hydroxy, nitro, and fluoro substitutions at ortho, meta, and para positionsPromkatkaew M., Promkatkaew M., Suramitr S., Karpkird T., Wanichwecharungruang S., Ehara M., Ehara M., Hannongbua S.2014Photochemical and Photobiological Sciences
  13(3),pp. 583-594
  26
  3Absorption and emission spectra of ultraviolet B blocking methoxy substituted cinnamates investigated using the symmetry-adapted cluster configuration interaction methodPromkatkaew M., Suramitr S., Karpkird T., Namuangruk S., Ehara M., Hannongbua S.2009Journal of Chemical Physics
  131(22)
  26
  4Absorption and emission properties of various substituted cinnamic acids and cinnamates, based on TDDFT investigationPromkatkaew M., Suramitr S., Karpkird T., Ehara M., Hannongbua S.2013International Journal of Quantum Chemistry
  113(4),pp. 542-554
  18
  5Skin sensitization prediction using quantum chemical calculations: A theoretical model for the SNAr domainPromkatkaew M., Gleeson D., Hannongbua S., Gleeson M.2014Chemical Research in Toxicology
  27(1),pp. 51-60
  16
  6A selective fluorescence probe based on naphthalene for the detection of barium(II)Chaichana K., Phutlaprungrueang N., Chaicharoenwimolkul L., Promkatkaew M., Kongsriprapan S.2019Spectrochimica Acta - Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy
  207,pp. 118-122
  13
  7DFT/TD-DFT investigation on the photoinduced electron transfer of diruthenium and viologen complexesPromkatkaew M., Suramitr S., Karpkird T., Ehara M., Hannongbua S.2020Journal of Luminescence
  222
  3
  8Structural and spectroscopic properties of metal complexes with ruhemann’s purple compounds calculated using density functional theoryPromkatkaew M., Boonsri P., Hannongbua S.2019Key Engineering Materials
  824 KEM,pp. 204-211
  1
  9A novel highly selective FRET sensor for Fe(III) and DFT mechanistic evaluationChantarasunthon K., Promkatkaew M., Waranwongcharoen P., Sueksachat A., Prasop N., Norasi T., Sonsiri N., Sansern S., Chomngam S., Wechakorn K., Thana C., Sakulsaknimitr W., Kongsaeree P., Srisuratsiri P.2023Spectrochimica Acta - Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy
  286
  0
  10A Highly Sensitive and Selective Fluorescent Probe for the Detection of Cerium(III) Using Tridentate Based-Oxazolidine: Experimental and DFT InvestigationsPromkatkaew M., Chuaitammakit L.C., Naree K., Sillapa J., Kongsriprapan S.2022Journal of Fluorescence
  0
  11Theoretical study of the electronic structure and properties of alternating donor-acceptor couples of carbazole-based compounds for advanced organic light-emitting diodes (Oled)Makjan S., Promkatkaew M., Hannongbua S., Boonsri P.2019Key Engineering Materials
  824 KEM,pp. 236-244
  0
  12Electronic structure and optical properties of conjugated molecules: SAC-CI studyEhara M., Ehara M., Saha B., Poolmee P., Promkatkaew M., Hannongbua S., Lu Y.P., Nakatsuji H., Nakatsuji H.2012AIP Conference Proceedings
  1504,pp. 279-290
  0
  13Electronic structure and optical properties of conjugated molecules: SAC-CI studyEhara M., Ehara M., Lu Y., Promkatkaew M., Hannongbua S.2012AIP Conference Proceedings
  1504,pp. 848-851
  0