Person Image

  Education

  • ศิลปศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยรามคำแหง, ไทย, 2555
  • เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2553
  • เศรษฐศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ไทย, 2551
  • รัฐศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยรามคำแหง, ไทย, 2562
  • Doctor of Philosophy (Economics), สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, ไทย, 2564

  Expertise Cloud

  Analysis For VolatilityForeign Exchange MarketForexMacroeconomics Factorsmai IndexReturnการกระจายรายได้การประเมินผลประกอบการการพึ่งพิงอุตสาหกรรมการพึ่งอุตสาหกรรมการลู่เข้าหากันของรายได้การวัดประสิทธิภาพการวิเคราะห์โอบล้อมข้อมูลการศึกษาความเป็นไปได้การสื่อสาร การปรับตัวทางวัฒนธรรม นักฟุตบอลต่างชาติความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรความเหลื่อมล้ำแคโรทีนอยด์ดัชนีความรับผิดชอบต่อสังคมดัชนีชี้วัดความยั่งยืนของธุรกิตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอทฤษฎีสะกิดเทศบาลนครแหลมฉบังนโยบายการคลังน้ำมันปาล์มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแบบจำลองเศรษฐกิจ BCGผลประกอบการทางธุรกิจผลลัพธ์ผู้เรียนมาตรฐานการศึกษาของชาติยางยางพารา ฟังก์ชันการผลิต ต้นทุนการเพาะปลูกยางพารา ผลผลิตยางพาราร้านธงฟ้าวิตามินอีวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเศรษฐกิจชีวภาพเศรษฐกิจสีเขียวเศรษฐกิจหมุนเวียนเศรษฐศาสตร์การคลังเศรษฐศาสตร์การเงินเศรษฐศาสตร์พฤติกรรมสภาพเศรษฐกิจสังคมสังคมผู้สูงอายุเส้นงบประมาณอุตสาหกรรมยางพารา

  Interest

  เศรษฐศาสตร์การเงิน, เศรษฐศาสตร์การคลัง

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 1 หน่วย (หัวหน้าหน่วย 0 หน่วย, สมาชิก 1 หน่วย) ดังนี้คือ
  • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้อง 18403 ชั้น 4 อาคาร18
   • ห้อง 18405 ชั้น 4 อาคาร18

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 1 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 1 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 6 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)
  • ทุนนอก 1 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 9 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 6 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 3 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 0 เรื่อง (Unknown 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 1 เรื่อง (เชิงวิชาการ 1 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)