Person Image

Administration

Education

 • Ph.D.(Economics), University of Utah , สหรัฐอเมริกา
 • ศ.บ.(เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , ไทย

Expertise Cloud

attractivenessBeauty ClinicbriberycultureEnvironmentFDIGlobal Value ChainInternational TradeInternet 5Ginvestmentinward FDIIUU FishingmanufacturingMarketing mixmasculinitymisallocationMobileOTOPOTOP developmentOTOP entrepreneurs’ performanceproductivityResource MisallocationThaiTotal Factor Productivityuncertainty avoidanceการแข่งขันการค้าการลงทุนการค้าระหว่างประเทศการจัดสรรทรัพยากรผิดพลาดการจัดสรรผิดพลาดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์การประเมินผลการประเมินรูปแบบการท่องเที่ยวการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศการพัฒนา OTOPการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศการลงทุนโดยตรงระหว่างประเทศการลงทุนโดยตรงระหว่างประเทศ ระยะห่างทางวัฒนธรรมการลงทุนโดยตรงระหว่างประเทศ อุตสาหกรรมอุปกรณ์ขนส่งการลงทุนทางตรงระหว่างประเทศการลงทุนระหว่างประเทศการเลือกใช้บริการการวิเคราะการวิเคราะห์ทางการเงินกุ้งสดแช่แข็งเขตการค้าเสรี การสร้างการค้า การหักเหการค้าคลินิกเสริมความงามความคุ้มค่า การเสริมสร้างสุขภาพความเป็นไปได้ความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมระดับจังหวัดในภาคใต้ของประเทศไทยคอร์รัปชันคุณค่าทางเศรษฐศาสตร์เครื่องดื่มจังหวัดตราดทักษะทางการเงิน พฤติกรรมการออมและการลงทุน ดัชนีการออม วิจัยเชิงทดลองพฤติกรรมการออม โครงการธนาคารโรงเรียนทุจริตทูน่ากระป๋องโทรศัพท์เคลื่อนที่ธ.ก.ส.ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)ธุรกิจนโยบายบริการบริการสินเชื่อใบเหลืองจากสหภาพยุโรปปัจจัยที่มีอิทธิพลผลิตภาพรวมแผนควบคุมยาสูบพิกัดศุลกากรระบบฮาร์โมไนซ์ภาคการผลิตภาคการผลิตขั้นต้นภาคการผลิตขั้นที่สองภาคใต้รถโดยสารประจำทางของ บขส.รถโดยสารประจำทางหมวด 3รถร่วม บขส. (รถเอกชน)ระยะห่างทางสถาบันวิสาหกิจชุมชนวิสาหกิจชุมชน ความเข้มแข็งของวิสาหกิจชุมชน แนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืนวิสาหกิจชุมชน ผลิตภัณฑ์อาหารและแปรรูปเศรษฐศาสตร์เชิงปริมาณเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศสลากออมทรัพย์ส่วนประสมการตลาดส่วนประสมทางการตลาด บัตรเครดิต ผู้ถือบัตรเครดิตสหภาพยุโรปสัปปะรดกระป๋องสิ่งแวดล้อมสิทธิพิเศษทางศุลกากรสินค้าสินบนหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ห่วงโซ่มูลค่าโลกห่วงโซ่มูลค่าโลก การพัฒนาเศรษฐฏิจห่วงโซ่มูลค่าโลก การลงทุนโดยตรงระหว่างประเทศห์ศักยภาพเห็ดนางฟ้าภูฐานอาเซียนอาหารอินเทอร์เน็ต 5G

Interest

เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ, เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ, เศรษฐศาสตร์เชิงปริมาณ

Administrative Profile


Resource

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
  • ห้อง 405 ชั้น 2 อาคาร2
  • ห้องห้องพักอาจารย์ 4 ชั้น 2 อาคาร2

งานวิจัยในรอบ 5 ปี

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
 • ทุนใน 1 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
 • ทุนใน 11 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 7 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 4 โครงการ)
 • ทุนนอก 9 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 9 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 34 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 2 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 32 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 1 เรื่อง (เชิงวิชาการ 1 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

รางวัลที่ได้รับ

Award

 • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


Scopus h-index

#Document titleAuthorsYearSourceCited by
1Cultural distance and Thailand’s foreign direct investment attractivenessChangwatchai P., Dheera-Aumpon S.2020International Journal of Monetary Economics and Finance
13(3),pp. 198-205
0
2Cultural distance and foreign direct investment stock in thailand: Evidence from panel dataDheera-Aumpon S., Changwatchai P.2020Economics and Sociology
13(4),pp. 81-96
0