Person Image

  Education

  • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เทคโนโลยีอาหาร), มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, ไทย, 2548
  • วิทยาศาสตรบัณฑิต (อุตสาหกรรมเกษตร เกียรตินิยมอันดับ 1), มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, ไทย, 2540

  Expertise Cloud

  AdditivesantioxidantAntioxidant activitybioactive compoundsChitosanchitosan-maltodextrin solutionschocolateCoconutcold-pressed rice bran oilcompound chocolateconfectioneryCorn syrup solidscrystal promoterEmulsificationemulsionEmulsion stabilityencapsulationencapsulation efficiencyEthanolferrous sulfateFoodHealthimmune modulationIn vitro digestionlecithinlipid oxidationMaillard reaction productsMicrostructuremultilayermultiple emulsionoil extractionOil-in-water emulsionParticle sizeParticle size analysispastePhase separationPhysical characteristicsPhysical stabilityPhysicochemical propertiesPhysiologyPlantโ€“based emulsifierPolarized light microscopypolarizing activityPolyglycerol polyricinoleatepolyphenolPolyphenolsPolysaccharidepressurized liquid extractionproteinProteinsProton nuclear magnetic resonanceQuillaja saponinradical scavenging activityrambutan kernelRambutan kernel fatRambutan kernel oleinRambutan kernel Fat extraction Response surface methodology Fat characteristicsRambutan seedrambutan seed kernelreactants weight ratioRheologyRiceRice bran oilRice bran stearinSapindaceaesaponin extractionScavenging activitiessensory analysissensory evaluation.silkworm proteinsilkworm pupaesodium chloride concentrationSodium compoundsSolid fatSolid fat contentSolidification temperatureSolvent fractionationSolvent to solid ratiosorbitan tristearateSoystabilitytextureTuna oiltuna oil emulsionTwo-layer emulsionWater-in-oil emulsionWater-in-oil-in-water emulsionsการแข่งขันกำลังคนเกษตรเกษตรและอาหารเทคโนโลยีนวัตกรรมการผลิตนักวิจัยขั้นสูงน้ำมันปลาทูน่าศูนย์ความเป็นเลิศสร้างความพร้อมสารชีวโมเลกุลหน่วยวิจัยเฉพาะทางอาหาร

  Interest

  เทคโนโลยีของไขมันและน้ำมัน, อิมัลชันและเอ็นแคปซูเลชัน, การสกัดและสมบัติของสารส่วนผสมอาหารเชิงหน้าที่

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 2 หน่วย (หัวหน้าหน่วย 0 หน่วย, สมาชิก 2 หน่วย) ดังนี้คือ
  • จำนวนพื้นที่วิจัย 0.00 ตารางเมตร
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 6 ชิ้น
  • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 40.43 ล้านบาท
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้อง - ชั้น - อาคาร -

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 12 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 6 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 5 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 14 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 7 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 7 โครงการ)
  • ทุนนอก 18 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 14 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 4 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 66 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 48 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 18 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 1 เรื่อง (Unknown 1 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 11 เรื่อง (เชิงวิชาการ 11 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 4 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 1 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 2 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 1 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Characterization of spray-dried tuna oil emulsified in two-layered interfacial membranes prepared using electrostatic layer-by-layer depositionKlinkesorn U., Klinkesorn U., Sophanodora P., Chinachoti P., Decker E., McClements D.2006Food Research International
  39(4),pp. 449-457
  179
  2Stability and rheology of corn oil-in-water emulsions containing maltodextrinKlinkesorn U., Sophanodora P., Chinachoti P., McClements D.2004Food Research International
  37(9),pp. 851-859
  162
  3Increasing the oxidative stability of liquid and dried tuna oil-in-water emulsions with electrostatic layer-by-layer deposition technologyKlinkesorn U., Sophanodora P., Chinachoti P., Mcclements D., Decker E.2005Journal of Agricultural and Food Chemistry
  53(11),pp. 4561-4566
  148
  4Stability of spray-dried tuna oil emulsions encapsulated with two-layered interfacial membranesKlinkesorn U., Sophanodora P., Chinachoti P., McClements D.J., Decker E.A.2005Journal of Agricultural and Food Chemistry
  53(21),pp. 8365-8371
  137
  5Encapsulation of emulsified tuna oil in two-layered interfacial membranes prepared using electrostatic layer-by-layer depositionKlinkesorn U., Sophanodora P., Chinachoti P., Decker E., McClements D.2005Food Hydrocolloids
  19(6),pp. 1044-1053
  117
  6The Role of Chitosan in Emulsion Formation and StabilizationKlinkesorn U.2013Food Reviews International
  29(4),pp. 371-393
  114
  7Influence of chitosan on stability and lipase digestibility of lecithin-stabilized tuna oil-in-water emulsionsKlinkesorn U., McClements D.2009Food Chemistry
  114(4),pp. 1308-1315
  98
  8Response surface optimization and characteristics of rambutan (Nephelium lappaceum L.) kernel fat by hexane extractionSirisompong W., Jirapakkul W., Klinkesorn U.2011LWT - Food Science and Technology
  44(9),pp. 1946-1951
  69
  9Impact of lipase, bile salts, and polysaccharides on properties and digestibility of tuna oil multilayer emulsions stabilized by lecithin-chitosanKlinkesorn U., McClements D.2010Food Biophysics
  5(2),pp. 73-81
  67
  10Effect of surfactant concentration and solidification temperature on the characteristics and stability of nanostructured lipid carrier (NLC) prepared from rambutan (Nephelium lappaceum L.) kernel fatWitayaudom P., Klinkesorn U.2017Journal of Colloid and Interface Science
  505,pp. 1082-1092
  66
  11Influence of chitosan and NaCl on physicochemical properties of low-acid tuna oil-in-water emulsions stabilized by non-ionic surfactantKlinkesorn U., Namatsila Y.2009Food Hydrocolloids
  23(5),pp. 1374-1380
  49
  12Chemical transesterification of tuna oil to enriched omega-3 polyunsaturated fatty acidsKlinkesorn U., H-Kittikun A., Chinachoti P., Sophanodora P.2004Food Chemistry
  87(3),pp. 415-421
  42
  13Iron Encapsulation in Water-in-Oil Emulsions: Effect of Ferrous Sulfate Concentration and Fat Crystal Formation on Oxidative StabilityPrichapan N., McClements D., Klinkesorn U.2018Journal of Food Science
  83(2),pp. 309-317
  30
  14Influence of rice bran stearin on stability, properties and encapsulation efficiency of polyglycerol polyricinoleate (PGPR)-stabilized water-in-rice bran oil emulsionsPrichapan N., McClements D., Klinkesorn U.2017Food Research International
  93,pp. 26-32
  28
  15Factor affecting the properties of water-in-oil-in-water emulsions for encapsulation of minerals and vitaminsPrichapan N., Klinkesorn U.2014Songklanakarin Journal of Science and Technology
  36(6),pp. 651-661
  24
  16Utilization of multilayer-technology to enhance encapsulation efficiency and osmotic gradient tolerance of iron-loaded W1/O/W2 emulsions: Saponin-chitosan coatingsPrichapan N., Prichapan N., McClements D.J., Klinkesorn U.2021Food Hydrocolloids
  112
  20
  17Influence of Oil Load and Maltodextrin Concentration on Properties of Tuna Oil Microcapsules Encapsulated in Two-Layer MembraneKwamman Y., Klinkesorn U.2015Drying Technology
  33(7),pp. 854-864
  19
  18Solvent fractionation of rambutan (Nephelium lappaceum L.) kernel fat for production of non-hydrogenated solid fat: Influence of time and solvent typeMahisanunt B., Na Jom K., Matsukawa S., Klinkesorn U.2017Journal of King Saud University - Science
  29(1),pp. 32-46
  18
  19Rheology and Microstructure of Lecithin-Stabilized Tuna Oil Emulsions Containing Chitosan of Varying Concentration and Molecular SizeKlongdee S., Thongngam M., Klinkesorn U.2012Food Biophysics
  7(2),pp. 155-162
  17
  20Encapsulation of Iron within W1/O/W2 Emulsions Formulated Using a Natural Hydrophilic Surfactant (Saponin): Impact of Surfactant Level and Oil Phase CrystallizationPrichapan N., McClements D.J., Klinkesorn U.2020Food Biophysics
  15(3),pp. 346-354
  15
  21Thin-Layer Drying Model of Rambutan (Nephelium lappaceum L.) Kernel and Its Application in Fat Extraction ProcessChimplee S., Klinkesorn U.2015International Journal of Food Engineering
  11(2),pp. 243-253
  14
  22Extraction of Phenolic and Flavonoid Compounds from Mung Bean (Vigna radiata L.) Seed Coat by Pressurized Liquid ExtractionSupasatyankul B., Saisriyoot M., Klinkesorn U., Rattanaporn K., Sae-Tan S.2022Molecules
  27(7)
  12
  23Maillard reaction products-based encapsulant system formed between chitosan and corn syrup solids: Influence of solution pH on formation kinetic and antioxidant activityKaewtathip T., Wattana-Amorn P., Boonsupthip W., Lorjaroenphon Y., Klinkesorn U.2022Food Chemistry
  393
  10
  24Controlled release and macrophage polarizing activity of cold-pressed rice bran oil in a niosome systemHunthayung K., Klinkesorn U., Hongsprabhas P., Chanput W.2019Food and Function
  10(6),pp. 3272-3281
  8
  25Evaluation of Electrostatic Interaction between Lysolecithin and Chitosan in Two-Layer Tuna Oil Emulsions by Nuclear Magnetic Resonance (NMR) SpectroscopyKwamman Y., Mahisanunt B., Matsukawa S., Klinkesorn U.2016Food Biophysics
  11(2),pp. 165-175
  8
  26Effect of crystal promoters on viscosity and melting characteristics of compound chocolateRosales C., Klinkesorn U., Suwonsichon S.2017International Journal of Food Properties
  20(1),pp. 119-132
  7
  27Influence of crystal promoters on sensory characteristics of heat-resistant compound chocolateRosales C., Suwonsichon S., Klinkesorn U.2018International Journal of Food Science and Technology
  53(6),pp. 1459-1467
  6
  28Effects of germinating temperature and time on metabolite profiles of sunflower (Helianthus annuus L.) seedGuo S., Guo S., Klinkesorn U., Lorjaroenphon Y., Ge Y., Na Jom K.2021Food Science and Nutrition
  6
  29Application of Aqueous Saline Process to Extract Silkworm Pupae Oil (Bombyx mori): Process Optimization and Composition AnalysisTangsanthatkun J., Peanparkdee M., Katekhong W., Harnsilawat T., Tan C.P., Klinkesorn U.2022Foods
  11(3)
  6
  30Ultrasound-assisted formation of chitosan-glucose Maillard reaction products to fabricate nanoparticles with enhanced antioxidant activityViturat S., Thongngam M., Lumdubwong N., Zhou W., Klinkesorn U.2023Ultrasonics Sonochemistry
  97
  6
  31Optimization of accelerated aqueous ethanol extraction to obtain a polyphenol-rich crude extract from rambutan (Nephelium lappaceum L.) peel as natural antioxidantKlongdee S., Klinkesorn U.2022Scientific Reports
  12(1)
  3
  32Influence of lipid content and dilution on properties and stability of nanostructured lipid carriers (NLCs) prepared from rambutan (Nephelium lappaceum L.) kernel fat and evaluation of their β-carotene loading capacityWitayaudom P., Klinkesorn U.2019Journal of Dispersion Science and Technology
  40(11),pp. 1600-1610
  3
  33Ability of crystal promoters to delay fat bloom development in heat-resistant compound chocolate with or without the presence of crystal inhibitorRosales C., Suwonsichon S., Klinkesorn U.2017International Journal of Food Science and Technology
  52(11),pp. 2343-2351
  3
  34Ethanol-in-oil emulsion (E/O) stabilized by polyglycerol polyricinoleate: A potential delivery system for ethanolic extractDuangkaew S., Mahisanunt B., Prichapan N., Klinkesorn U.2018Journal of Dispersion Science and Technology
  39(2),pp. 234-240
  3
  35Thermally induced gelation of mixed phosphatidylcholine aqueous solution containing wormlike micelle structureFafaungwithayakul N., Klinkesorn U., Brenner T., Vichakacharu N., Matsukawa S.2014Japan Journal of Food Engineering
  15(4),pp. 233-242
  3
  36Process optimization using response surface design for diacylglycerol synthesis from palm fatty acid distillate by enzymatic esterificationSantisawadi S., Chaiseri S., Jinda N., Klinkesorn U.2013Songklanakarin Journal of Science and Technology
  35(1),pp. 23-32
  2
  37Degradation kinetics of carotene in cholesterol-free mayonnaise containing red palm oleinSeesung S., Thongngam M., Klinkesorn U.2015Italian Journal of Food Science
  28(5),pp. 50-54
  2
  38Improving the crystallization and melting characteristics of cocoa butter substitute by blending with krabok seed fatPodchong P., Inbumrung P., Klinkesorn U., Sonwai S.2022Journal of Food Science and Technology
  2
  39Enhancing silkworm protein yield, extraction efficiency, structure, functionality, and antioxidant activity using ultrasound-, microwave-, and freeze–thaw-assisted methodsPhuangjit U., Klinkesorn U., Tan C.P., Katekhong W.2023Journal of the Science of Food and Agriculture
  2
  40Enhancement of the Digestion of Virgin Silkworm Pupae Oil (Bombyx mori) by Forming a Two-Layer Emulsion Using Lecithin and Whey Protein IsolateYooying R., Tangsanthatkun J., Tan C.P., Klinkesorn U., Harnsilawat T., Peanparkdee M.2022Food Biophysics
  1
  41Fabrication and characterization of nanoemulsions for encapsulation and delivery of vitexin: antioxidant activity, storage stability and in vitro digestibilityChomchoey S., Klongdee S., Peanparkdee M., Klinkesorn U.2022Journal of the Science of Food and Agriculture
  1
  42Rambutan (Nephelium lappaceum) kernel olein as a non-hydrogenated fat component for developing model non-dairy liquid creamer: effect of emulsifier concentration, sterilization, and pHWanthong T., Klinkesorn U.2020Journal of Food Science and Technology
  1
  43Features of heated chitosan-maltodextrin solutionsKaewtathip T., Klinkesorn U.2019Italian Journal of Food Science
  31(5),pp. 54-59
  1
  44Effect of temperature on lipid oxidation kinetics of tuna oil two-layers emulsion during storageKlinkesorn U., Geraldine P.L.2012Italian Journal of Food Science
  24(SUPPL.),pp. 22-25
  1
  45Cold-pressed rice bran oil-in-water emulsion delivery system with anti-inflammatory activity in THP-1 macrophagesKaewsaen R., Klinkesorn U., Chanput W.P., Chanput W.P.2022Agriculture and Natural Resources
  56(1),pp. 139-148
  0
  46In Situ Observation and Physical–Chemical Characteristics of Rambutan (Nephelium lappaceum L.) Kernel Olein Crystals Obtained from Acetone FractionationMahisanunt B., Mahisanunt B., Hondoh H., Hondoh H., Klinkesorn U.2020JAOCS, Journal of the American Oil Chemists' Society
  0
  47IntroductionKlinkesorn U., Theerakulkait C., Harnkarnsujarit N.2018Italian Journal of Food Science
  30(5)
  0
  48Hydrolyzed rice glutelin as plant-based emulsifier to reduce tween in emulsion facing process stresses and its application in coconut milkPhakthawat K., Shen P., Ranathunga A., Klinkesorn U., Suwannaporn P.2023Food Hydrocolloids
  145
  0