Person Image

  Education

  • วศ.ด. วิศวกรรมเครื่องกล, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2551
  • วศ.ม. วิศวกรรมเครื่องกล, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2546
  • วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2543

  Expertise Cloud

  ALOHABurgess-Wheeler Lawcombustioncup burnerEvacuationEvacuation timefire dynamic simulatorFire Evacuation simulationFire Evacuation Timeflammability limitFraction Effective Dose (FED)genetic algorithmGenetic Algorithm and Artificial IntelligentLearning equipmentlower flammable limitNumerical simulationPathfinderPathfinder ProgramTraveling Salesman Problemupper flammable limitVehicle routing problemVehicle Routing Problem (VRP)การจำลองการอพยพหนีไฟการจำลองอพยพหนีไฟการตรวจสอบการเติมอากาศการทดสอบสมรรถนะการประเมินความเสี่ยงเชิงปริมาณการเปลี่ยนผ่านกระบวนการทำงานการพัฒนาแบบจำลองการระเบิดการรั่วไหลการอพยพการอพยพหนีไฟการออกแบบที่เหมาะสมที่สุดขนาดเส้นทางอพยพขั้นตอนวิธีพันธุกรรมคณิตศาสตร์คลังสินค้าความดันต่าความปลอดภัยค่า vibrationเครื่อง Gas Turbineเครื่องกรองน้ำเครื่องดับเพลิงแบบมือถือเครื่องแยกไขมันออกจากน้ำดิจิทัลโถงสูงแท่นขุดเจาะก๊าซธรรมชาติแบบจาลองพลศาสตร์อัคคีภัยแบบจําลองพลศาสตร์อัคคีภัยแบบจาลองเสมือนด้านพลศาสตร์อัคคีภัยแบบตรวจสอบด้านอัคคีภัยประเมินความเสี่ยงด้านอัคคีภัยโปรแกรม FDSโปรแกรม PathfinderโปรแกรมPathfinderแผนการอพยพพฤติกรรมการอพยพ เวลาอพยพหนีไฟพลศาสตร์อัคคีภัยพลศาสตร์อัคคีภัย ระบบระบายควันไฟ โรงงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ระบบควบคุมควันไฟระบบดิจิทัลระบบท่อน้ำร้อนระบบระบายควันไฟทางกลระเบียบวิธีเชิงตัวเลขโรงงานผลิตชิ้นส่วนโลหะปั๊มขึ้นรูปโรงงานผลิตยางรถยนต์โรงงานอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์โรงเรียนสำหรับคนพิการวิธี Hydraulic Flow Calculationsวิธี Steeringวิศวกรรมเวลาตอบสนองเวลาในการอพยพเวลาในการอพยพหนีไฟเวลาอพยพหนีไฟสารทดแทนสารเฮลอนสารทาความเย็นสารเฮลอนเส้นทางหนีไฟหมอกน้าหัวกระจายน้าดับเพลิงหัวกระจายน้ำดับเพลิงอัตโนมัติเหตุการณ์อันตรายร้ายแรงต่อเนื่องอพยพอพยพหนีไฟอโลฮา และ มาร์พร็อตอโลฮา 1อาคารเก็บสารเคมีไวไฟอาคารคลังจัดเก็บยางรถยนต์อาคารที่พักอาศัยอาคารโรงงานผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าอาคารโรงเรียนอาคารสูงอาคารหอพักอาคารอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าอุตสาหกรรมแอมโมเนียโอโซน

  Interest

  Fire protecion, Fluid mechanics

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 2 หน่วย (หัวหน้าหน่วย 1 หน่วย, สมาชิก 1 หน่วย) ดังนี้คือ
  • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 15 ชิ้น
  • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0.00 บาท
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้อง 979/17-21 ชั้น 14 อาคารเอส เอ็ม ทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 0 โครงการ
  • ทุนนอก 1 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 10 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 8 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)
  • ทุนนอก 4 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 56 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 12 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 44 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 0 เรื่อง (Unknown 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Modeling fire evacuation of a library building based on the numerical simulationJirasingha W., Patvichaichod S.2011American Journal of Applied Sciences
  8(5),pp. 452-458
  8
  2An improved genetic algorithm for the traveling salesman problem with multi-relationsPatvichaichod S.2011Journal of Computer Science
  7(1),pp. 70-74
  5
  3Fire evacuation and patient assistance simulation in a large hospital buildingBoonngam H., Patvichaichod S.2020IOP Conference Series: Materials Science and Engineering
  715(1)
  4
  4The computational fluid dynamic simulation of fire evacuation from the student dormitorySaelao T., Patvichaichod S.2012American Journal of Applied Sciences
  9(3),pp. 429-435
  4
  5Evacuation time analysis of high-rise building by Using Pathfinder case study: Residential OccupancySudte J., Patvichaichod S.2020IOP Conference Series: Materials Science and Engineering
  715(1)
  3
  6Performance - Based life safety analysis of the hospital buildingChiangaek N., Patvichaichod S.2020IOP Conference Series: Materials Science and Engineering
  715(1)
  3
  7Learning equipment for the flammability limits of Liquefied Petroleum GasSirisawat S., Patvichaichod S.2012American Journal of Applied Sciences
  9(8),pp. 1316-1320
  1
  8The study of evacuation times from the multiplex theatresSongsakulchai K., Patvichaichod S., Visuwan P.2012American Journal of Applied Sciences
  9(3),pp. 321-326
  1
  9A quantity survey of Halon 1301Patvichaichod S.2012American Journal of Applied Sciences
  9(3),pp. 376-381
  0
  10Application of hybrid encoding genetic algorithm on pickup and delivery traveling salesman problem with traffic conditionsPatvichaichod S.2011Journal of Computer Science
  7(5),pp. 605-610
  0
  11Performance-based analysis for life safety from fire, Case study; Large structural steel manufacturing buildingLaungta J., Chaisermtawan P., Patvichaichod S.2020IOP Conference Series: Materials Science and Engineering
  715(1)
  0
  12Pickup and delivery traveling salesman problem with traffic conditionsPatvichaichod S., Visuwan P.2008Kasetsart Journal - Natural Science
  42(2),pp. 387-395
  0
  13Performance analysis of automatic sprinkler systems in warehouses using fire dynamic simulationNonsawat P., Patvichaichod S.2020IOP Conference Series: Materials Science and Engineering
  715(1)
  0
  14Performance analysis of inert gas systems in main distribution board room using fire dynamics simulationRattananon N., Patvichaichod S.2020IOP Conference Series: Materials Science and Engineering
  715(1)
  0