Person Image

Administration

 • ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม(รักษาการแทน) วิทยาเขตศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม วิทยาเขตศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร วิทยาเขตศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • รองคณบดีฝ่ายพัฒนายุทธศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา
 • ผู้ช่วยรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Education

 • วศ.ด. วิศวกรรมเครื่องกล, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2551
 • วศ.ม. วิศวกรรมเครื่องกล, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2546
 • วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2543

Expertise Cloud

ALOHABurgess-Wheeler Lawcombustioncup burnerEvacuation timeFire Evacuation Timeflammability limitFraction Effective Dose (FED)genetic algorithmGenetic Algorithm and Artificial IntelligentLearning equipmentLibrary buildinglife safetyliquefied petroleum gasLow PressureLow Speed Balancelower flammable limitmanagement policiesMicrosoft ExcelMix-used buildingModern theatresmultiple Traveling Salesperson Problem (m-TSP)Multiplex theaterNational Fire Protection Association (NFPA)numerical simulationOccupant load factorPathfinderPathfinder programtraveling salesman problemtraveling salesman problem with multirelations (TSPMR)Traveling Salesman Problem with Multi-Relations (TSPMR)upper flammable limitVehicle routing problemVehicle Routing Problem (VRP)verticesWarehouseWater MistWater Spray Suppression Systemก๊าซปิ โตรเลียมเหลวการคำนวณหาเวลาอพยพการจา ลองอพยพหนีไฟการจาลองการอพยพหนีไฟการจำลองการอพยพการจำลองอพยพหนีไฟการตรวจสอบการเติมอากาศการทดสอบสมรรถนะการประเมินความเสี่ยงเชิงปริมาณการพัฒนาแบบจำลองการระเบิดการรั่วไหลการอพยพการอพยพหนีไฟการออกแบบที่เหมาะสมที่สุดขนาดเส้นทางอพยพขั้นตอนวิธีพันธุกรรมคณิตศาสตร์คลังสินค้าความดันต่าความปลอดภัยค่า vibrationเครื่อง Gas Turbineเครื่องกรองน้ำเครื่องดับเพลิงแบบมือถือเครื่องแยกไขมันออกจากน้ำโถงสูงแท่นขุดเจาะก๊าซธรรมชาติแบบจาลองพลศาสตร์อัคคีภัยแบบจาลองเสมือนด้านพลศาสตร์อัคคีภัยแบบตรวจสอบด้านอัคคีภัยประเมินความเสี่ยงด้านอัคคีภัยโปรแกรม FDSโปรแกรม Pathfinderแผนการอพยพพฤติกรรมการอพยพ เวลาอพยพหนีไฟพลศาสตร์อัคคีภัยพลศาสตร์อัคคีภัย ระบบระบายควันไฟ โรงงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ระบบควบคุมควันไฟระบบท่อน้ำร้อนระบบระบายควันไฟทางกลระเบียบวิธีเชิงตัวเลขโรงงานผลิตยางรถยนต์โรงงานอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์วิธี Hydraulic Flow Calculationsวิธี Steeringวิศวกรรมเวลาตอบสนองเวลาในการอพยพเวลาในการอพยพหนีไฟสารทดแทนสารเฮลอนสารทาความเย็นสารเฮลอนหมอกน้าหัวกระจายน้าดับเพลิงเหตุการณ์อันตรายร้ายแรงต่อเนื่องอโลฮา และ มาร์พร็อตอโลฮา 1อาคารคลังจัดเก็บยางรถยนต์อาคารที่พักอาศัยอาคารสูง

Interest

Fire protecion, Fluid mechanics

Administrative Profile

 • ก.ค. 2563 - ปัจจุบัน ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร วิทยาเขตศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • มึ.ค. 2562 - ก.พ. 2566 รองคณบดีฝ่ายพัฒนายุทธศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา
 • มิ.ย. 2561 - ปัจจุบัน ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม วิทยาเขตศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ธ.ค. 2560 - ปัจจุบัน ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม(รักษาการแทน) วิทยาเขตศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ก.พ. 2559 - ธ.ค. 2560 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ(รักษาการแทน) วิทยาเขตศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ส.ค. 2558 - ก.พ. 2559 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัย และบริการวิชาการ วิทยาเขตศรีราชา(ผู้รักษาการแทน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • มึ.ค. 2558 - ปัจจุบัน ผู้ช่วยรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • มึ.ค. 2558 - ส.ค. 2558 ผู้ช่วยรองอธิการบดีวิทยาเขตศรีราชา(รักษาราชการแทน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Resource

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 2 หน่วย (หัวหน้าหน่วย 1 หน่วย, สมาชิก 1 หน่วย) ดังนี้คือ
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 15 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0.00 บาท

งานวิจัยในรอบ 5 ปี

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
 • ทุนใน 0 โครงการ
 • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
 • ทุนใน 9 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 8 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 4 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 45 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 12 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 33 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

รางวัลที่ได้รับ

Award

 • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)