คณะวิทยาการจัดการ ศรีราชา วิทยาเขตศรีราชา

4

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2023

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2023

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2023

11

Project

โครงการวิจัย ปี 2023

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2023

0

Award

รางวัล ปี 2023

Interest

Affective strategiesASEAN Economic Community ASEAN Free Trade AccountantsAsset growthavoidance strategiesbankruptcy riskBusiness EnglishBusiness performanceCognitive strategiesCollocationsCommunication Strategiescompensatory strategiesconditional sentencesCorporate GovernancecorpusCorpus-based studyDecision MakingEmployeeEnglishEnglish TranslationEquity returnserror analysisErrorsESPExportForeign CustomersFoundation EnglishGARCHHuman Resource Managementinnovationinsider tradingjob interviewJob SatisfactionLogisticsMean ReversionNeedsNeeds analysisOrganizational CommitmentPerformancePhillips CurvePolicy RatePop-culture TourismRandom WalkSMESMSIsocial mediaSocial strategiesspecialized vocabularytask-based language teachingThai EFL learnersThai menusThai service providersThai university studentsTop-down ModelUnit RootVocabulary KnowledgeVolatilityWorkplaceการขยายการท่องเที่ยวการเงิน การจัดการทรัพยากรมนุษย์การจัดการโลจิสติกส์การใช้จ่ายเงินการตลาดการตัดสินใจใช้บริการการท่องเที่ยวการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์การเรียนภาษาอังกฤษการวางแผนและควบคุมทางการเงินการให้เช่าที่พักระยะสั้นความพึงพอใจความรับผิดชอบต่อสังคมความวิตกกังวลความไว้วางใจความสุขในการทำงานความเหนื่อยหน่ายคุณภาพการให้บริการคุณภาพกำไรดัชนีความเชื่อมั่นตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยท่องเที่ยวธรรมาภิบาลธุรกิจโรงแรม ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน การเปิดเสรีการค้า ผู้ทำบัญชีผลกระทบผลการปฏิบัติงานผู้ประกอบการพนักงานขับรถบรรทุกพฤติกรรมผู้บริโภคภาษาอังกฤษระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์แรงงานต่างด้าวแรงจูงใจโรงแรมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสหกรณ์สหกรณ์การเกษตรสิ่งแวดล้อมอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนอุตสาหกรรมฮาลาล

Executives

คณบดี

รองคณบดี

นาย สมบูรณ์ สาระพัด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม(รักษาการแทน)

E-Mail: fmssbs@ku.ac.th

Tel.: 038352830#448

นางสาว ศุภาภาส คำโตนด, อาจารย์

ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ

E-Mail: fmsspk@src.ku.ac.th

Tel.: 038-358381

ดร. จุมพฏ บริราช, อาจารย์

ฝ่ายวิชาการ

E-Mail:

Tel.: 038352830-40

ดร. พงศ์ภัค บานชื่น, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายพัฒนาองค์กรและนวัตกรรม

E-Mail: fmsppb@src.ku.ac.th

Tel.: 0-3835-2830-40

ดร. กิติยา ทัศนะบรรจง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์

E-Mail: fmsktt@ku.ac.th

Tel.: 0-3835-2830-40

นาย รักสกุล ชีวะโกเศรษฐ, อาจารย์

ฝ่ายวิชาการ

E-Mail: fmsrsc@ku.ac.th

Tel.: 038-352841

ดร. กิติยา ทัศนะบรรจง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และความร่วมมือ(รักษาการแทน)

E-Mail: fmsktt@ku.ac.th

Tel.: 0-3835-2830-40

นาย สิทธิกานต์ เบ็ญจสุพัฒนนันท์, อาจารย์

ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

E-Mail: sitthikarn.b@ku.ac.t

Tel.:Resource

นักวิจัยทั้งหมด 81 คน (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 36 คน, อาจารย์ 41 คน, นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 คน, นักวิชาการศึกษา 2 คน, นักวิชาการเงินและบัญชี 1 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 0 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 26 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 23 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 9 โครงการ)
 • ทุนนอก 13 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 13 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 232 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 206 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 7 โครงการ, ผู้ประสานงาน 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 56 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 109 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 71 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 9 โครงการ, ผู้ประสานงาน 4 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 75 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 567 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 319 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 248 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 1 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 1 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 28 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 26 เรื่อง, 0 เชิงนโยบาย/บริหาร, เชิงสาธารณะ 2 เรื่อง, 0 เชิงพาณิชย์)

รางวัล

Award

 • 18 รางวัล (เกียรติบัตร 6 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 1 รางวัล, ประชุมวิชาการ 11 รางวัล)