ผลงานคณะวิทยาการจัดการ ศรีราชา ปี 2024

16

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2024

1

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2024

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2024

18

Project

โครงการวิจัย ปี 2024

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2024

0

Award

รางวัล ปี 2024

แนวโน้มผลงานของคณะวิทยาการจัดการ ศรีราชา

Journal

จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยในคณะวิทยาการจัดการ ศรีราชา
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยใน ม.ก. 5 ปีล่าสุด

จำนวนบทความของนักวิจัยทั้งหมด (83 คน)
ในคณะวิทยาการจัดการ ศรีราชา 5 ปีล่าสุด
 

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยในคณะวิทยาการจัดการ ศรีราชา
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2024

จำนวนบทความในแต่ละ Quartile ของนักวิจัยทั้งหมด (83 คน)
ในคณะวิทยาการจัดการ ศรีราชา ปี 2024

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยในคณะวิทยาการจัดการ ศรีราชา
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2024

จำนวนบทความในแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยทั้งหมด (83 คน)
ในคณะวิทยาการจัดการ ศรีราชา ปี 2024

Publish Year International Journal 7
2024 inนายปฐมวัฒน์ สุระประจิต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวพิมพิสา จั่นเทศ, อาจารย์, inนางสาวนิภาภัทร โพธิ์มาตย์, อาจารย์, "Needs Analysis of English Skills for Logistics Business among Thai University Students", Journal of Language Teaching and Research, ปีที่ 15, ฉบับที่ 3, พฤษภาคม - กรกฎาคม 2024
2024 inนางสาวบัณฑิตา สันติกุล, อาจารย์, "The Building Blocks of Language and Creativity: A Multimodal Critical Discourse Analysis of Toy Advertisements", Journal of Language Teaching and Research, ปีที่ 15, ฉบับที่ 2, มีนาคม 2024, หน้า 383-395
2024 inนางปิยะดา โล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Computerized Content Analysis of TripAdvisor Reviews: A Case Study of a Street Food Restaurant With One Michelin Star", TEM Journal, ปีที่ 13, ฉบับที่ 1, กุมภาพันธ์ 2024, หน้า 326-333
2024 inดร.สุนทรี เหล่าพัดจัน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exGerrans, P., exTreepongkaruna, S., "Retirement savings behaviours and COVID-19: Evidence from Thailand", Pacific Basin Finance Journal, ปีที่ 85, มิถุนายน 2024
2024 exTipakorn sawaenghasap, exBenjarat Tengsa, exWichanakron Ampai, inดร.จารุพร ตั้งพัฒนกิจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายทัชชกร สัมมะสุต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Factors Affecting the Purchasing Intention and Willingness to pay for Slow fashion of Generation Z in Bangkok", UBRU International Journal Ubon Ratchathani Rajabhat University, ปีที่ -, ฉบับที่ -, เมษายน 2024, หน้า 123-132
2024 inดร.พรพรหม รุ่งเรือง, อาจารย์, exNattapol Paisarnvirosrak, "Integrated Harmony Search Algorithm with Tabu Search for Solving the Vehicle Routing Problem: Frozen Seafood Product Transport", Journal of Logistics, Informatics and Service Science, ปีที่ 11, ฉบับที่ 3, มิถุนายน 2024, หน้า 263-273
2024 exChantraporn, P., inนางจุฑามาศ ทวีไพบูลย์วงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "FACTORS INFLUENCING BEHAVIORAL INTENTION TO USE INTELLIGENT MAINTENANCE SYSTEMS: A STUDY OF A PETROCHEMICAL COMPANY IN MAP TA PHUT INDUSTRIAL ESTATE", Revista de Gestao Social e Ambiental, ปีที่ 18, ฉบับที่ 7, เมษายน 2024
Publish Year National Journal 9
2024 exธีระยุทย์ แต้มศรี, inนายสมบูรณ์ สาระพัด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การศึกษาระบบงบประมาณที่มีประสิทธิภาพ กรณีศึกษา บริษัทผลิตเครื่องจักรในอุตสาหกรรมก่อสร้างแห่งหนึ่ง ในจังหวัดระยอง", วารสารสังคมศาสตร์ปัญญาพัฒน์ , ปีที่ 6, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2024
2024 exเผด็จยุทธ ยอดวิญญูวงศ์, inนางจุฑามาศ ทวีไพบูลย์วงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจในการใช้เทคโนโลยีเพื่อการทางานแบบ Hybrid Office ของพนักงานในอุตสาหกรรมการผลิตไฟฟ้า เขตจังหวัดระยอง", สักทอง : วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ปีที่ 30, ฉบับที่ 4, ตุลาคม - ธันวาคม 2024
2024 exปรมาภรณ์ ตันสุขชัย, inนางจุฑามาศ ทวีไพบูลย์วงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "อิทธิพลของภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง บรรยากาศการสร้างนวัตกรรมและความผูกพันของพนักงานที่มีต่อพฤติกรรมเชิงนวัตกรรมของพนักงานกลุ่มบริษัทผลิตพลังงานไฟฟ้าแห่งหนึ่งในภาคตะวันออก", สักทอง : วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ปีที่ 30, ฉบับที่ 4, ตุลาคม - ธันวาคม 2024
2024 exนัทวรรษ เอี่ยมสาอางค์, inนางจุฑามาศ ทวีไพบูลย์วงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ความสัมพันธ์ของความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทำงาน จิตวิญญาณในการทำงาน และผลการปฏิบัติงานของพนักงาน", วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์, ปีที่ 10, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - ธันวาคม 2024
2024 exรวินท์นิภา สว่างโลก, inนางจุฑามาศ ทวีไพบูลย์วงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "อิทธิพลของภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง ทุนทางจิตวิทยา และการเสริมสร้างพลังอำนาจทางจิตวิทยา ที่มีต่อพฤติกรรมการทำงานเชิงนวัตกรรมของพนักงาน", วารสารเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ, ปีที่ 16, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2024
2024 exสมฤดี ทรงทิพย์, inนางจุฑามาศ ทวีไพบูลย์วงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของพฤติกรรมการแบ่งปันความรู้ที่มีต่อผลการปฏิบัติงานของพนักงาน โดยมีพฤติกรรมการทำงานเชิงนวัตกรรมเป็นตัวแปรส่งผ่าน", วารสารเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ, ปีที่ 16, ฉบับที่ 2, เมษายน - มิถุนายน 2024
2024 inนางจุฑามาศ ทวีไพบูลย์วงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "อิทธิพลของคุณลักษณะการเป็นผู้ประกอบการและการรับรู้ความสามารถของตนเองในการประกอบการที่มีต่อทัศนคติและความตั้งใจในการเป็นผู้ประกอบการของนักศึกษาระดับปริญญาตรี", Journal of Roi Kaensarn Academi, ปีที่ 9, ฉบับที่ 1, มกราคม 2024
2024 exนางสาวกานต์สินี รุ่งเรืองวงศ์ , inนายสมบูรณ์ สาระพัด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ปัจจัยที่มีผลต่อความตั้งใจใช้บริการขอคืนภาษีเงินได้นิติบุคคลผ่านระบบพร้อมเพย์ของผู้ยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคลในประเทศไทย", วารสารการบัญชีและการจัดการ, ปีที่ 16, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม - กันยายน 2024
2024 exพรธิดา รถทอง, exวีราวัลย์ เจริญกิจรุจี, exประภาศิริ นําเจริญสมบัติ, exศศิภรณ์ มีสุข, inดร.บุศยรินทร์ กองแก้ว, อาจารย์, "การสื่อสารการตลาดดิจิทัลที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้า E-Sports ผ่านช่องทางออนไลน์ของผู้บริโภค", วารสารวิทยาการจัดการปริทัศน์, ปีที่ 26, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2024, หน้า 125-137

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในคณะวิทยาการจัดการ ศรีราชาต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year National Conference 1
2024 exPaweena Kolkitchaiwan, exPhitak Siriwong, exNopparat Boonpienpon, inนายธนัตถ์ภัทร ถิรธนัชดิลก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การตัดสินใจซื้อสินค้าในกลุ่มผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้าของผู้บริโภคชาวไทย:การศึกษาด้วยการสร้างทฤษฎีฐานราก", การประชุมวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 18, 1 มีนาคม 2024, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

Copyrights

จำนวนลิขสิทธิ 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2017 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=03&FacultyID=45]