โครงการวิจัยคณะวิทยาการจัดการ ศรีราชา ปี 2024

16

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2024

1

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2024

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2024

18

Project

โครงการวิจัย ปี 2024

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2024

0

Award

รางวัล ปี 2024

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

Internal Active Project

Year:

<< 2024202320122006 >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 15 Project 0 0 0 0
2024 การปนภาษาและการสลับภาษาในเพลงไทยยอดนิยม หัวหน้าโครงการ เงินทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2024 การวิเคราะห์การเขียนนำเสนอธุรกิจที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์แบบรู้สร้างข้อความเป็นสื่อกลางของนักเรียนไทยที่เรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ หัวหน้าโครงการ เงินทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2024 ทักษะของนักบัญชียุคดิจิทัลและประสิทธิภาพการดำเนินงานของ SMEs: กรณีศึกษา SMEs ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล หัวหน้าโครงการ เงินทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2024 การวิเคราะห์อัตถภาคของบทคัดย่อในบทความวิจัยด้านวิทยาการจัดการ หัวหน้าโครงการ เงินทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2024 กลยุทธ์เนื้อหาชั่วคราวของร้าน shein_thailand ส่งผลต่อการรับรู้ของผู้บริโภค การมีส่วนร่วมบนสื่อสังคมออนไลน์ และความตั้งใจซื้อ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2024 อิทธิพลของโครงสร้างการเป็นเจ้าของและกรรมการที่มีต่อคุณภาพกำไรของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หัวหน้าโครงการ เงินทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2024 ความตั้งใจใช้บริการขอคืนภาษีเงินได้นิติบุคคลผ่านระบบพร้อมเพย์ของผู้เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในประเทศไทย หัวหน้าโครงการ เงินทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2024 บทบาทของการจัดการความต่อเนื่องของธุรกิจกับการฟื้นตัวของโซ่อุปทานในอุตสาหกรรมการผลิตและอุตสาหกรรมบริการในประเทศไทย หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2024 ผลกระทบของแบนเนอร์โฆษณาเกมออนไลน์ที่มีต่อความตั้งใจซื้อสินค้าเสมือนของผู้เล่นเกมในประเทศไทย หัวหน้าโครงการ เงินทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2024 การศึกษารูปแบบพฤติกรรมต่อการตัดสินใจใช้บริการคลินิกเสริมความงาม ของกลุ่มผู้บริโภค Metrosexual ในจังหวัดชลบุรี หัวหน้าโครงการ เงินทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2024 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตั้งใจซื้อสินค้ากลุ่มขนมหวานระดับพรีเมียมในเครือของบริษัท เอ็นเอสแอล ฟู้ดส์ จํากัด (มหาชน) ภายใต้การดูแลของ Top chef Thailand ผ่านร้านสะดวกซื้อ 7-Eleven ของกลุ่มผู้บริโภค Generation Z ในเขตพื้นที่จังหวัดชลบุรี หัวหน้าโครงการ เงินทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2024 การจัดการความต่อเนื่องของโซ่อุปทานในมุมมองของการจัดการความเสี่ยง หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2024 The Language of Thai Food Dishes on Social Media หัวหน้าโครงการ เงินทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2024 อิทธิพลของภาวะผู้นำเชิงบูรณาการที่มีผลต่อพฤติกรรมการเตรียมความพร้อมเพื่อเป็นผู้ประกอบการของนักศึกษาปริญญาตรี หัวหน้าโครงการ เงินทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2024 การสกัดน้ำมันหอมระเหยจากต้นแมงลักสด (Ocimum x africanum) โดยใช้เครื่องกลั่นด้วยน้ำขนาด 150 ลิตร และกิจกรรมทางชีวภาพของน้ำมันหอมระเหย ผู้ร่วมวิจัย เงินรายได้มหาวิทยาลัย 0 0 0 0

External Active Project

Year:

<< 202420232016 >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 1 Project 0 0 0 0
2024 Is ESG the Succeeding Risk Factor in ASEAN Exchanges? หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
องค์กรอิสระและเอกชน 0 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0