Person Image

Administration

Education

 • Doctor of Philosophy (Logistics and Supply Chain Management), Victoria University, ออสเตรเลีย, 2555
 • Master of Engineering (Integrated Logistic Management), RMIT University, ออสเตรเลีย, 2548

Expertise Cloud

AutomotiveAutomotive sectorBusiness performancecollaborationEntrepreneursFinancial PerformanceinnovationinnovativenessIntention toward TurnoverJob Performance of EmployeeManufacturer–supplier collaborationManufacturing strategyOrder-winnerOrganization ClimateQuality of Work LifeStructural equation modellingSupply chainSupply chain dyadSupply chain managementsupply chain performanceTeam EffectivenessThe quality of laborTrustกระบวนการโลจิสติกส์กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์การกาหนดตนเองการคัดเลือกผู้ส่งมอบการจัดการโซ่อุปทานการจัดการทางกลยุทธ์ของโซ่อุปทานการจัดการลอจิสติกส์และโซ่อุปทานการจัดการโลจิสติกส์การนำเข้าสินค้าเกษตรการบริหารความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรการบริหารจัดการการบริหารจัดการความเสี่ยงการบูรณาการในโซ่อุปทานการพัฒนาที่ยั่งยืนการพัฒนานวัตกรรมการพัฒนามนุษย์การพัฒนาศักยภาพแรงงานการมีส่วนร่วมการมุ่งเน้นการเรียนรู้การมุ่งเน้นการประกอบการ การมุ่งเน้นโซ่อุปทานการยอมรับเทคโนโลยีการรับรู้สภาพแวดล้อมในการทำงานการเสริมพลังอำนาจกำลังคนเกษตรกรชาวไร่อ้อยความตั้งใจที่จะนำไปสู่การลาออกความตั้งใจที่จะลาออกความร่วมมือความรับผิดชอบต่อสังคมความไว้วางใจความสามารถเชิงนวัตกรรมความสามารถทางนวัตกรรมองค์กรความสามารถในการเผชิญและฝ่าฟันอุปสรรคคุณภาพชีวิตในการทางานเจเนอเรชั่นชิ้นส่วนอากาศยานโซ่อุปทานตู้สินค้าท่าเรือแหลมฉบังประสิทธิผลทีมงานปัจจัยของคุณภาพแรงงานโปรแกรมสำเร็จรูป SAPผลการดำเนินงานดำนการเงินผลการปฏิบัติงานผลผลิตอ้อยเข้าสู่โรงงานน้ำตาลผู้ประกอบการพฤติกรรมการใช้งานเมืองท่าเรือระบบธุรกิจอัจฉริยะแรงงานแรงจูงใจภายในโลจิสติกส์สมรรถนะของโซ่อุปทานสมรรถนะโซ่อุปทานสหกรณ์สหกรณ์การเกษตรสาธารณรัฐเกาหลีอุตสาหกรรมยานยนต์อุตสาหกรรมอากาศยานอุปทานแรงงานอุปสงค์แรงงาน

Interest

การจัดการลอจิสติกส์และโซ่อุปทาน, การบริหารความสัมพันธ์ระหว่างองค์กร, การจัดการทางกลยุทธ์ของโซ่อุปทาน

Administrative Profile


Resource

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

งานวิจัยในรอบ 5 ปี

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
 • ทุนใน 0 โครงการ
 • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
 • ทุนใน 3 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 3 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 13 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 5 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 8 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

รางวัลที่ได้รับ

Award

 • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)


Scopus h-index

#Document titleAuthorsYearSourceCited by
1Supply chain collaboration aligns order-winning strategy with business outcomesBanchuen P., Sadler I., Shee H.2017IIMB Management Review
29(2),pp. 109-121
22