Expertise Cloud

ASEAN NCAPASEAN NCAP Roadmap 2021-2025Asset growthBankruptcy riskChild Occupant Protection (COP)Child Presence DetectionChild Presence Detection (CPD)Equity returnsforgotten childGARCHIndustrial Internet of ThingsIndustrial Internet of Things (IIoT)Industry groupsInflationinnovationinnovativenessintention to useInventory cost managementInventory managementliquidityMean ReversionMulti-criteria classification analysis (bi-metrix)Oil PriceOrganizational performancePhillips CurvePolicy RateProduction engineerRandom WalkStock Exchange of ThailandSupply chain managementsupply chain performanceThe Eastern Economic Corridor (EEC)Total quality managementTrustUnit Rootการจัดการความรู้การทำงานเป็นทีมการมีส่วนร่วมการมุ่งเน้นการเรียนรู้การมุ่งเน้นการประกอบการ การมุ่งเน้นโซ่อุปทานการยอมรับชำระเงินทางอิเล็คทรอนิกส์การรับรู้การสนับสนุนขององค์การการสื่อสารกิจกรรมปรับปรุงอย่างต่อเนื่องความผูกพันต่อองค์กรความผูกพันต่อองค์การความผูกพันต่อองค์การ ความพีงพอใจความไว้วางใจความสามารถเชิงนวัตกรรมความสามารถทางนวัตกรรมองค์กรความเสี่ยง การผิดนัดชำระหนี้ สภาพคล่อง ผลตอบแทน ตลาดหลักทรัพ์แห่งประเทศไทยความเสี่ยงจากการผิดนัดชำระหนี้คุณภาพชีวิตการทำงานคุณภาพชีวิตในการทำงานไคเซ็นต้นทุนของสินค้าคงคลังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทัศนคิธนาคารพาณิชย์รัฐ สปป.ลาวบรรยากาศองค์การบริษัทผู้ประกอบรถยนต์สัญชาติอเมริกันบริษัทผู้ประกอบรถยนต์สัญชาติอเมริกัน ประสิทธิภาพประสิทธิภาพการทางานประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานปัจจัยในการทำงานปัจจัยส่วนบุคคลผลการปฏิบัติงานผลปฏิบัติงานผลประกอบการของบริษัทพฤติกรรมการทำงานเชิงนวัตกรรมพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่่ดีขององค์์การพฤติกรรมความตั้งใจใช้เทคโนโลยีพฤติกรรมในการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้ารูปแบบภาวะผู้นำแรงจูงใจแรงจูงใจในการทำงานวัฒนธรรมองค์การวัฒนธรรมองค์การ ความผูกพันต่อองค์การ ธนาคารพาณิชย์รัฐ สปป.ลาววิธีการวิเคราะห์แบ่งกลุ่มสินค้าคงคลังแบบหลายเกณฑ์ประเภทตารางคู่วิศวกรการผลิตสภาพคล่องสภาพแวดล้อมการทำงานสมรรถนะของโซ่อุปทานสมรรถนะโซ่อุปทานสมาร์ทโฟนสหกรณ์สหกรณ์การเกษตรสาธารณรัฐเกาหลีสินเชื่อและการเรียกเก็บหนี้อัตราการเติบโตของสินทรัพย์อัตราผลตอบแทนจากตราสารทุนอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์อุตสาหกรรมยานยนต์อุตสาหกรรมรถยนต์อุตสาหกรรมเหล็กแผ่นรีดเย็นัฒนธรรมองค์การ

Interest

การลงทุน, การวิเคราะห์หลักทรัพย์, สินเชื่อและการเรียกเก็บหนี้, การจัดการการผลิต

Resource

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

งานวิจัยในรอบ 5 ปี

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
 • ทุนใน 0 โครงการ
 • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
 • ทุนใน 6 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 5 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 2 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 38 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 20 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 18 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
 • Unknown 1 เรื่อง (Unknown 1 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

รางวัลที่ได้รับ

Award

 • รางวัลที่ได้รับ 1 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 1 เรื่อง)

นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก

Person Relation

Show All (49)

Scopus h-index

#Document titleAuthorsYearSourceCited by
1Is Bankruptcy a Systematic Risk? Evidence From VietnamChaiyakul T., Bangassa K., Iskandrani M.2016Handbook of Frontier Markets: The African, European and Asian Evidence
,pp. 215-231
2