โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

External Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 6 Project 4 2 0 0
2020 ความเสี่ยงจากการผิดนัดชำระหนี้และผลประกอบการของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 1 0 0 0
2016 ความเสียงจากการล้มละลายเป็นความเสียงที่เป็นระบบหรือไม่ กรณีศึกษาจากเวียดนาม หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2015 ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราการเติบโตของหลักทรัพย์และอัตราผลตอบแทนจากตราสารทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
2014 ผลกระทบของความไว้วางใจ ความสามารถเชิงนวัตกรรมในองค์การ และการบูรณาการในโซ่อุปทานต่อสมรรถนะโซ่อุปทานของสหกรณ์การเกษตรในประเทศไทย หัวหน้าโครงการ ทุนสนับสนุนการวิจัยของคณะวิทยาการจัดการ ประจำปีงบประมาณ 2557 1 0 0 0
2014 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาความสามารถเชิงนวัตกรรมของสหกรณ์การเกษตร ผู้ร่วมวิจัย ทุนสนับสนุนการวิจัยของคณะวิทยาการจัดการ ประจำปีงบประมาณ 2557 1 0 0 0
2012 การศึกษาผลกระทบของความเสี่ยงจากการผิดนัดชำระหนี้และสภาพคล่องต่อผลตอบแทนจากการลงทุนในหุ้นสามัญในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0