Search Result of "Trust"

About 159 results
Img
Img
Img

งานวิจัย

ความไว้วางใจ สภาพแวดล้อมเชิงสถาบันและสภาวะเศรษฐกิจ (2018)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ธนา สมพรเสริม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ศักดิ์สิทธิ์ บุศยพลากร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:เงินรายได้ของภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

ความไว้วางใจในแนวดิ่งตามโครงสร้างองค์การกับพฤติกรรมการเป็นบุคลากรที่ดีขององค์การในธุรกิจร้านกาแฟ (2022)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ดลฤทัย เจียรกุล, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายประพนธ์ โอสถสัมพันธ์สุข, อาจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนงานวิจัยและสร้างสรรค์/ทุนสนับสนุนการทำผลงานทางวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2565

Img
Img
12345678