แนวโน้มผลงานของฐิติมา

Journal

บทความของฐิติมา เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะวิทยาการจัดการ และในสถาบันวิชาการวิทยาการจัดการ

บทความแต่ละ Quartile ของฐิติมา เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะวิทยาการจัดการ และในสถาบันวิชาการวิทยาการจัดการ

บทความแต่ละ TCI Group ของฐิติมา เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะวิทยาการจัดการ และในสถาบันวิชาการวิทยาการจัดการ

Publish Year International Journal 6
2023 exแสงเดือน พัฒนศิริ, inดร.ฐิติมา ไชยะกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Causal Relationships Model for Total Quality Management, Supply Chain Management, and Organizational Performance: the Automotive and Automotive Parts Industries in the Eastern Economic Corridor (EEC), Thailand", Asia Social Issues, ปีที่ 16, ฉบับที่ 1, มกราคม - กุมภาพันธ์ 2023, หน้า 1-16
2021 inดร.ฐิติมา ไชยะกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Bankruptcy Risk and FinancialPerformance of Companies Listed on the Stock Exchange of Thailand", International Journal of Financial Research, ปีที่ 12, ฉบับที่ 4, กรกฎาคม 2021, หน้า 78-87
2020 exN. Abu Husain, exN. H. F. Ismail, exM. M. Baharuddin, exM. S. F. Mansor, exN. I. Mohd Zaki, exM. K. Abu Husain, exA. Ma’aram, exA. S. Wiyono, inดร.ฐิติมา ไชยะกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exY. Ahmad, exK. A. Abu Kassim, "Child Presence Detection: Assessment Methodology for ASEAN NCAP", Journal of the Society of Automotive Engineers Malaysia, ปีที่ 4, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม 2020, หน้า 145-158
2019 exN. H. F. Ismail, exN. Abu Husain, exM. S. F Mansor, exM. M. Baharuddin, exN. I. Mohd Zaki, exM. K. Abu Husain, exA. Ma’aram, exA. S. Wiyono, inดร.ฐิติมา ไชยะกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exY. Ahmad, "Child Presence Detection System and Technologies", Journal of the Society of Automotive Engineers Malaysia, ปีที่ 3, ฉบับที่ 3, กันยายน 2019, หน้า 290-297
2019 inดร.สิทธิเดช บำรุงทรัพย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายพชร สุขสุเมฆ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวระวีมาศ วัฒนศักดิ์, อาจารย์, inดร.ศิรินุช อินละคร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวสิตาภา บัวเกษ, อาจารย์, inนายสิทธิกานต์ เบ็ญจสุพัฒนนันท์, อาจารย์, inดร.ฐิติมา ไชยะกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Crude Oil Price Behavior: Random Walk, Mean Reversion, and Is there a Presage of Thailand Inflation?", International Journal of Management and Applied Science (IJMAS), ปีที่ 5, ฉบับที่ 9, กันยายน 2019, หน้า 96-100
2018 inดร.ฐิติมา ไชยะกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "อัตราการเติบโตของสินทรัพย์ และอัตราผลตอบแทนจากตราสารทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย", Humanities, Arts and Social Sciences Studies (HASSS), ปีที่ 18, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2018, หน้า 149-169
Publish Year National Journal 14
2023 exภัทราพร มูลสถาน, inดร.ฐิติมา ไชยะกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ความสัมพันธ์ระหว่างการทำงานเป็นทีม การรับรู้การสนับสนุนจากองค์การ ความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน และประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงาน ระดับปฏิบัติการ บริษัทขนส่งและโลจิสติกส์ ในเขตท่าเทียบเรือแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี กรณีศึกษา บริษัท ABC จำกัด", วารสารสังคมศาสตร์ปัญญาพัฒน์, ปีที่ 5, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม - กันยายน 2023, หน้า 41-54
2023 exสิทธิโชค ชูพงศ์พันธุ์, inดร.ฐิติมา ไชยะกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "อิทธิพลของวัฒนธรรมองค์การและการจัดการความรู้ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานในบริษัทอุตสาหกรรมยานยนต์สัญชาติญี่ปุ่น ที่ปฏิบัติงานในเขตอุตสาหกรรมสยามอีสเทิร์นอินดัสเตรียลพาร์ค จังหวัดระยอง", วารสารสังคมศาสตร์ปัญญาพัฒน์, ปีที่ 5, ฉบับที่ 2, เมษายน - มิถุนายน 2023, หน้า 245-256
2022 exเกศแก้ว ชัยชุน, inดร.ฐิติมา ไชยะกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการทำงานเชิงนวัตกรรมของพนักงานในอุตสาหกรรมการบริการด้านการผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ในเขตนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี", วารสารบริหารธุรกิจและภาษา, ปีที่ 10, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2022, หน้า 77-89
2021 exภรัณยู บุญริ้ว, inดร.ฐิติมา ไชยะกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "อิทธิพลของวัฒนธรรมองค์การ การจัดการความรู้ ที่ส่งผลต่อผลการปฏิบัติงานของพนักงานระดับปฏิบัติการอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปในนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง", วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, ปีที่ 15, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2021, หน้า 199-212
2021 exฐาณภพ กิตติ์สุภาภัช, inดร.ฐิติมา ไชยะกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมในการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้า ของพนักงานในบริษัทในนิคมอุตสาหกรรม อีสเทิร์นซีบอร์ด จังหวัดระยอง", วารสารวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์บูรพาปริทัศน์, ปีที่ 16, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2021, หน้า 43-52
2020 inดร.พงศ์ภัค บานชื่น, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ฐิติมา ไชยะกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวสิตาภา บัวเกษ, อาจารย์, "ปัจจัยที่มีอิทธิต่อความสามารถทางนวัตกรรมองค์กรของสหกรณ์การเกษตรในประเทศไทย", วารสารวิทยาการจัดการ, ปีที่ 37, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2020, หน้า 135-162
2020 exศิริลักษณ์ สุธรรม, inดร.ฐิติมา ไชยะกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "อิทธิพลของปัจจัยในการทำงานต่อความเครียดในการทำงานที่ส่งผลต่อผลการปฏิบัติงานของพนักงานระดับปฏิบัติการโรงงานอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ในนิคมอุสาหกรรมแหลมฉบัง", วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต, ปีที่ 16, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2020, หน้า 77-95
2020 exสุพจน์ ชื่นบานเย็น , inดร.ฐิติมา ไชยะกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "เปรียบเทียบความต้องการพัฒนาตนเองของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรมผลิตเส้นลวดเหล็กเสริมยางรถยนต์แห่งหนึ่ง ในจังหวัดระยอง", วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, ปีที่ 7, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2020
2020 exสกุลทิพย์ อินทร์พิทักษ์, inดร.ฐิติมา ไชยะกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การรับรู้ความยุติธรรมและคุณภาพชีวิตการทำงานที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน กรณีศึกษา อุตสาหกรรมผลิตรถจักรยานยนต์ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล", วารสารวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ปีที่ 13, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2020, หน้า 25-46
2020 exแหวนเพชร ไชยะวง, inดร.ฐิติมา ไชยะกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "วัฒนธรรมองค์การและความผูกพันต่อองค์การของพนักงานกลุ่มธนาคารพาณิชย์รัฐในนครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว", วารสารวิจัย มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา) สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ปีที่ 8, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2020, หน้า 127-139
2020 exทิพย์โกศล หริ่งกระโทก , inดร.ฐิติมา ไชยะกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "อิทธิพลของการทำงานเป็นทีมและพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การที่มีต่อประสิทธิภาพในการปฎิบัติงานของพนักงานระดับปฏิบัติการของโรงกลั่นน้ำมัน ในนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง", วารสารวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ปีที่ 13, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2020, หน้า 130-148
2019 inดร.ฐิติมา ไชยะกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พงศ์ภัค บานชื่น, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวสิตาภา บัวเกษ, อาจารย์, "ผลกระทบของความไว้วางใจ ความสามารถเชิงนวัตกรรมในองค์การ และการบูรณาการในโซ่อุปทานต่อสมรรถนะโซ่อุปทานของสหกรณ์การเกษตรในประเทศไทย", วารสารการจัดการและการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, ปีที่ 6, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2019, หน้า 225-245
2018 exธนวัฒน์ วิเศษสมบัติ, inดร.ฐิติมา ไชยะกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลกระทบของแรงจูงใจ ความพึงพอใจ และ ความผูกพันต่อองค์กร ที่มีต่อประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานระดับปฏิบัติการในอุตสาหกรรมยานยนต์ในเขตนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด 1 จังหวัดระยอง", วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์, ปีที่ 4, ฉบับที่ 3, ตุลาคม 2018 - มกราคม 2019
2016 exสุภาวิตา ผลเจริญ, inดร.ฐิติมา ไชยะกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมในกิจกรรมปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (ไคเซ็น) ในอุตสาหกรรมยานยนต์ นิคมอีสเทิร์นซีบอร์ด จังหวัดระยอง", วารสารบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสือสาร, ปีที่ 11 (พิเศษ), ฉบับที่ 3, มกราคม - มิถุนายน 2016, หน้า 101-113

Conference

การนำเสนอบทความของฐิติมา เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะวิทยาการจัดการ และในสถาบันวิชาการวิทยาการจัดการ

Publish Year International Conference 5
2019 exN. H. F. Ismail, exN. Abu Husain, exM.S.F Mansor, exM. M. Baharuddin, exN. I. Mohd Zaki, exM. K. Abu Husain, exA. Ma’aram, exA. S. Wiyono, inดร.ฐิติมา ไชยะกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exY. Ahmad, "เทคโนโลยีและระบบการตรวจจับการแสดงตัวตนของเด็ก", 4th International Conference on Sustainable Mobility (ICSM 2019), 20 - 21 พฤศจิกายน 2019, ฺBali สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
2019 inดร.สิทธิเดช บำรุงทรัพย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายพชร สุขสุเมฆ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวระวีมาศ วัฒนศักดิ์, อาจารย์, inดร.ศิรินุช อินละคร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวสิตาภา บัวเกษ, อาจารย์, inนายสิทธิกานต์ เบ็ญจสุพัฒนนันท์, อาจารย์, inดร.ฐิติมา ไชยะกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Crude Oil Price Behavior: Random Walk, Mean Reversion, and Is There a Presage of Thailand Inflation?", International Conference on Economics and Business Research (ICEBR-2019), 25 - 26 มิถุนายน 2019, โรม สาธารณรัฐอิตาลี
2015 inดร.ฐิติมา ไชยะกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ภาวะเศรษฐกิจ อัตราการเติบโตของสินทรัพย์ และอัตราผลตอบแทนจากตราสารทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย", การประชุมวิชาการระดับนานาชาติการพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 5 ประจำปี 2558 The 5th International Conference on Sustainable Community Development Khon Kaen University , 24 ธันวาคม 2015, ขอนแก่น
2014 exสุภาวิตา ผลเจริญ, inดร.ฐิติมา ไชยะกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ การสื่อสาร การสนับสนุนขององค์การกับการมีส่วนร่วมในกิจกรรมปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (ไคเซ็น) ในอุตสาหกรรมยานยนต์ นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด จังหวัดระยอง", งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 11, 8 - 9 ธันวาคม 2014
2013 inดร.ฐิติมา ไชยะกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การผิดนัดชำระหนี้ สภาพคล่อง และผลตอบแทนจากการลงทุนในหุ้นสามัญในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย", 1st seminar on Asia and Pacific Economies, 2 - 3 พฤษภาคม 2013, ซูโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน
Publish Year National Conference 13
2022 exกิตติพงษ์ โมกขสุข, inดร.ฐิติมา ไชยะกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "อิทธิพลของปัจจัยการยอมรับเทคโนโลยีที่ส่งผลต่อพฤติกรรมความตั้งใจใช้เทคโนโลยี Industrial Internet of Things (IIoT) ของพนักงานวิศวกรการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ในเขตพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก", การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 17 และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 7 มหาวิทยาลัยศรีปทุม ประจาปี 2565 เรื่อง การวิจัยและนวัตกรรมสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน, 27 ตุลาคม 2022, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2022 exวสันต์ สังข์ยัง, inดร.ฐิติมา ไชยะกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การจัดการต้นทุนสินค้าคงคลังโดยการวิเคราะห์แบบหลายเกณฑ์ประเภทตารางคู่ กรณีศึกษา บริษัทอุตสาหกรรมแห่งหนึ่งในเขตพื้นที่โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก", การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี 2565, 11 - 12 พฤษภาคม 2022, นครปฐม ประเทศไทย
2022 exกิตติพงษ์ โมกขสุข, inดร.ฐิติมา ไชยะกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมความตั้งใจใช้เทคโนโลยี Industrial Internet of Things (IIoT)ของวิศวกรการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และชิ้นส่วนยานยนต์ในเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก", การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติด้านบริหารธุรกิจและการบัญชี 2565 (INCBAA 2022), 25 กุมภาพันธ์ 2022, ชลบุรี ประเทศไทย
2020 exแสงเดือน พัฒนศิริ, inดร.ฐิติมา ไชยะกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลกระทบของการจัดการคุณภาพทั่วทั้งองค์การที่มีต่อผลการดำเนินงานขององค์กรในอุตสาหกรรมยานยนต์และผลิตชิ้นส่วนยานยนต์", การประชุมวิชาการระดับชาติด้านการพัฒนาการดา เนินงานทางอุตสาหกรรม ครั้งที่ 11 (CIOD 2020), 1 พฤษภาคม 2020, อื่นๆ ประเทศไทย
2020 exภรัณยู บุญริ้ว, inดร.ฐิติมา ไชยะกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "อิทธิพลของวัฒนธรรมองค์การ ที่ส่งผลต่อผลการปฏิบัติงานของพนักงานระดับปฏิบัติการอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปในนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง", การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานระดับชาติ ครั้งที่ 7 ประจำปี 2563, 23 พฤษภาคม 2020, นครราชสีมา ประเทศไทย
2020 exศิริลักษณ์ สุธรรม, inดร.ฐิติมา ไชยะกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "อิทธิพลของปัจจัยในการทำงานที่ส่งผลต่อผลการปฏิบัติงานของพนักงานระดับปฏิบัติการในโรงงานอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ในนิคมอุสาหกรรมแหลมฉบัง", การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานระดับชาติครั้งที่ 7 ประจำปี 2563 "นวัตกรรมเพื่อสุขภาพและสังคมในยุคดิจิตอล", 23 พฤษภาคม 2020, นครราชสีมา ประเทศไทย
2019 exแหวนเพชร ไชยะวง, inดร.ฐิติมา ไชยะกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "วัฒนธรรมองค์การและความผูกพันต่อองค์การของพนักงานกลุ่มธนาคารพาณิชย์รัฐในนครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว", การประชุมเชิงวิชาการระดับชาติด้านบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม้โจ้, 15 กุมภาพันธ์ 2019, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2018 exนายคมกริช ทัศนสวัสดิ์ , inดร.ฐิติมา ไชยะกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการยอมรับชำระเงินทางอิเล็คทรอนิกส์ ผ่านอุปกรณ์สมาร์ทโฟนกรณีศึกษาผู้บริโภคจังหวัดชลบุรี", การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 15 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน วันที่ 6-7 ธันวาคม 2561, 6 - 7 ธันวาคม 2018, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย
2018 exปรีณาพรรณ พุ่มแก้ว , inดร.ฐิติมา ไชยะกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "คุณภาพชีวิตในการทำงานและความผูกพันต่อองค์กรที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กร ของพนักงานระดับปฏิบัติการบริษัทผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จังหวัดชลบุรี", การประชุมวิชาการระดับชาติ"ราชภัฏกรุงเก่า" ประจำปี พ.ศ.2561 , 13 - 14 ธันวาคม 2018, พระนครศรีอยูธยา พระนครศรีอยุธยา ประเทศไทย
2016 exปวีณา ลิ้มสิริ, inดร.ฐิติมา ไชยะกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ความขัดแย้งในองค์การ แรงจูงใจในการทำงาน และผลการปฏิบัติงานของพนักงาน ในอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูปในจังหวัดสมุทรสาคร", โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 4 ประจำปี 2559, 13 พฤษภาคม 2016, ชะอำ เพชรบุรี ประเทศไทย
2016 exอรอุมา ทองเกลี้ยง, inดร.ฐิติมา ไชยะกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้บรรยากาศองค์การ การรับรู้ความสามารถของตนเอง และ ความต้องการพัฒนาตนเองของพนักงานในอุตสาหกรรมเหล็กแผ่นรีดเย็น: กรณีศึกษา บริษัท ABC ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออก จังหวัดระยอง", 3rd National and International Conference on Humanities and Social Sciences , 8 เมษายน 2016, เพชรบุรี ประเทศไทย
2016 exอัมพิกา บุญประเวศ, inดร.ฐิติมา ไชยะกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การรับรู้บรรยากาศองค์การและความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน กรณีศึกษาเปรียบเทียบระหว่างบริษัทผู้ประกอบรถยนต์สัญชาติอเมริกันและสัญชาติญี่ปุ่นในภูมิภาคตะวันออกของประเทศไทย", โครงการสัมมนาและเสนอผลงานทางวิชาการ ครั้งที่ 8 The 8th ASEAN+C+I Symposium on Business Management Research, 9 กรกฎาคม 2016, เมือง ชลบุรี ประเทศไทย
2015 exสุภาวิตา ผลเจริญ, inดร.ฐิติมา ไชยะกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ การสื่อสาร การสนับสนุนขององค์การกับการมีส่วนร่วมในกิจกรรมปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (ไคเซ็น) ในอุตสาหกรรมยานยนต์ นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด จังหวัดระยอง", การประชุมวิชาการระดับชาติ "ภาษาและวัฒนธรรม 2558" เรื่อง "อำนาจไร้พรมแดน: ภาษา วัฒนธรรม และอำนาจของการสื่อสารในชีวิตประจำวัน", 27 กรกฎาคม 2015, ศาลายา นครปฐม ประเทศไทย
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=480648]