Journal

Article
อิทธิพลของการทำงานเป็นทีมและพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การที่มีต่อประสิทธิภาพในการปฎิบัติงานของพนักงานระดับปฏิบัติการของโรงกลั่นน้ำมัน ในนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง
Journal
วารสารวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ISSN: 19063180)
Volume
13
Issue
1
Year
มกราคม - มิถุนายน 2020
Page
130-148
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-