Journal

ผลกระทบของความไว้วางใจ ความสามารถเชิงนวัตกรรมในองค์การ และการบูรณาการในโซ่อุปทานต่อสมรรถนะโซ่อุปทานของสหกรณ์การเกษตรในประเทศไทย
วารสารการจัดการและการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี (ISSN: 2351065X)
6
2
225-245
กรกฎาคม - ธันวาคม 2019
ชาติ
-
-
-
-