Journal

Article
ปัจจัยที่มีอิทธิต่อความสามารถทางนวัตกรรมองค์กรของสหกรณ์การเกษตรในประเทศไทย
Journal
วารสารวิทยาการจัดการ (ISSN: 01258362)
Volume
37
Issue
1
Year
มกราคม - มิถุนายน 2020
Page
135-162
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-