สถาบันวิชาการวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ ศรีราชา

11

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2024

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2024

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2024

12

Project

โครงการวิจัย ปี 2024

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2024

0

Award

รางวัล ปี 2024

Interest

Affective strategiesAntConcASEAN Economic Community ASEAN Free Trade AccountantsAsset growthavoidance strategiesbankruptcy riskBusiness performanceCognitive strategiesCollocationscommunication strategiescompensatory strategiesCompetitivenessConcGram 1.0conditional sentencesCorporate GovernancecorpusCorpus-based studyCritical Discourse AnalysisDecision MakingengagementEnglishEnglish TranslationEnglish writingEquity returnserror analysisErrorsESPExportforeign customersfoundation EnglishGARCHHuman Resource ManagementinnovationInsider tradingjob interviewJob SatisfactionLearning StrategiesLogisticsMean ReversionNeedsneeds analysisOrganizational Citizenship BehaviorOrganizational CommitmentPerformancePhillips CurvePolicy RatePop-culture TourismRandom WalkRANGESketch EngineSMESMEsSMSISocial MediaSocial strategiesspecialized vocabularyThai EFL learnersThai menusThai Service ProvidersThai university studentstop-down modeltourism promotionUnit RootVocabulary KnowledgeVolatilityWork EfficiencyWorkplaceการขยายการท่องเที่ยวการจัดการทรัพยากรมนุษย์การจัดการโลจิสติกส์การใช้จ่ายเงินการตลาดการตัดสินใจการตัดสินใจใช้บริการการท่องเที่ยวการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์การเรียนภาษาอังกฤษการวางแผนและควบคุมทางการเงินการให้เช่าที่พักระยะสั้นความตั้งใจซื้อความพึงพอใจความรับผิดชอบต่อสังคมความวิตกกังวลความไว้วางใจความสุขในการทำงานความเหนื่อยหน่ายคุณภาพการให้บริการคุณภาพกำไรดัชนีความเชื่อมั่นตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยท่องเที่ยวธรรมาภิบาลธุรกิจโรงแรมพนักงานขับรถบรรทุกพฤติกรรมผู้บริโภคแรงจูงใจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวฮาลาล

Executives


Persons (สถาบันวิชาการวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ ศรีราชา)

Avata

ดร. สิตาภา บัวเกษ, อาจารย์

sitapa.b@nontri.ku.ac.th, โทร. 0-3835-2830-40

Avata

ดร. ชุติมา โล่งจิตร, อาจารย์

fmsctl@src.ku.ac.th, โทร. 038-352830ต่อ441

Avata

ดร. จุมพฏ บริราช, อาจารย์

fmsjpb@src.ku.ac.th, โทร. 038352830-40

Avata

นาง ปิยะดา โล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

piyada.lo@nontri.ku.ac.th, โทร. 03835-2830-2 ต่อ 438

Avata

นางสาว ชลธิชา รุ่งศรี, อาจารย์

chonticha.roo@nontri.ku.ac.th, โทร. 0-3835-2830-2 ext 30


Resource

นักวิจัยทั้งหมด 75 คน (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 42 คน, อาจารย์ 33 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 0 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 31 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 29 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 12 โครงการ)
 • ทุนนอก 12 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 12 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 257 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 231 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 7 โครงการ, ผู้ประสานงาน 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 66 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 86 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 47 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ประสานงาน 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 68 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 629 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 386 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 243 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 1 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 1 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
 • Unknown 26 เรื่อง (Unknown 26 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 38 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 32 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 1 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 5 เรื่อง, 0 เชิงพาณิชย์)

รางวัล

Award

 • 19 รางวัล (เกียรติบัตร 7 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 1 รางวัล, ประชุมวิชาการ 11 รางวัล)