สถาบันวิชาการวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ ศรีราชา

0

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2023

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2023

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2023

9

Project

โครงการวิจัย ปี 2023

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2023

0

Award

รางวัล ปี 2023

Interest

Airline MarketingBook reviewsChiang MaiChinese Touristchinese touristsCOVID-19 pandemicCreative Pop-culture TourismCritical Discourse AnalysisDemands of Chinese TouristsFFPFilm TourismFilm-inducedFrequent Flyer ProgramHygiene safety standardsIn-depth AnalysisIndicatorsIntercultural Communication CompetenceLanguage AnalysisLanguage TeachingLanna Tourism ClusterLocal Policymarket balance demandmarket of touristsMechanism of tourism managementMove AnalysisMultimodal Critical Discourse AnalysisNew Normal TourismPattaya CityPop-culture TourismPop-culture Tourism Promotionresponse strategiesRhetorical Move Analysissecondary cities tourismSmall and medium-sized hotels and resortssmall hotel enterprisessustainabilityThai touristsThailand The outbreaks of CoronavirustourismTourism Destination Managementtourism developmenttourism marketingtourism promotiontourism service qualitytourist incometoy advertisementsกลไกหนุนเสริมศักยภาพการจัดการท่องเที่ยวการจัดการการท่องเที่ยวและบริการการจัดการความปลอดภัยการจัดการเทศบาลการจัดการแหล่งท่องเที่ยวการจัดการอุตสาหกรรมการบินการท่องเที่ยวการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพการท่องเที่ยววัฒนธรรมนิยมเชิงสร้างสรรค์การท่องเที่ยววิถีปกติใหม่การบัญชีการเงินการบัญชีเกี่ยวกับหลักทรัพย์และการลงทุนการโรงแรมการวางแผนและควบคุมกำไรการวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนการวิเคราะห์รายงานทางการเงินการศึกษามาตรฐานการรายงานทางการเงินและนโยบายการบัญชีและผลกระทบการส่งเสริมการท่องเที่ยวการส่งเสริมการท่องเที่ยววัฒนธรรมนิยมคริปโทเคอร์เรนซีเงินบาทดิจิทัลดัชนีชี้วัดเทศบาลตำบลนาจอมเทียนเทศบาลเมืองท่องเที่ยวธนาคารแห่งประเทศไทยนโยบายการบัญชีนักท่องเที่ยวจีนนักท่องเที่ยวไทยนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุผลการดำเนินงานทางการเงินพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจตะวันออกวิธีปฏิบัติทางบัญชีอุปสงค์ของนักท่องเที่ยวจีน

ExecutivesResource

นักวิจัยทั้งหมด 4 คน (อาจารย์ 4 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 0 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 5 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 5 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 5 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 5 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 4 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 4 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 4 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 9 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 8 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 1 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 9 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 5 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 1 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 3 เรื่อง, 0 เชิงพาณิชย์)

รางวัล

Award

 • 0 รางวัล (เกียรติบัตร 0 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 รางวัล, ประชุมวิชาการ 0 รางวัล)