Conference

Article
การรับรู้บรรยากาศองค์การและความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน กรณีศึกษาเปรียบเทียบระหว่างบริษัทผู้ประกอบรถยนต์สัญชาติอเมริกันและสัญชาติญี่ปุ่นในภูมิภาคตะวันออกของประเทศไทย
Conference
โครงการสัมมนาและเสนอผลงานทางวิชาการ ครั้งที่ 8 The 8th ASEAN+C+I Symposium on Business Management Research
Class
ชาติ
Date
9 กรกฎาคม 2016
Location
เมือง ชลบุรี ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-