การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์วิทยาเขตศรีราชา ปี 2023

163

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2023

89

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2023

4

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2023

101

Project

โครงการวิจัย ปี 2023

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2023

3

Award

รางวัล ปี 2023

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ วิทยาเขตศรีราชา

Academic

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ 5 ปีล่าสุด

Policy

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงนโยบาย 5 ปีล่าสุด

Year Policy 1
2023 เชิงนโยบาย :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ การใช้ประโยชน์ :1. ติดตามตรวจวัดและเฝ้าระวังกัมมันตภาพรังสีในสิ่งแวดล้อมเพื่อความปลอดภัยของประชาชนและสิ่งแวดล้อม ทั้งในสภาวะปกติและภาวะฉุกเฉินทางรังสี 2. ประเมินการได้รับรังสีและผลกระทบทางรังสีที่มีต่อประชาชนอันเนื่องมาจากกัมมันตภาพรังสีในสิ่งแวดล้อม และการดำเนินกิจกรรมทางรังสีของสถานปฏิบัติงานทางรังสีทั้งภายในและภายนอกประเทศ 3.ใช้เป็นฐานข้อมูลของระดับทริเทียมในแหล่งน้ำของประเทศก่อนมีการก่อสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ขึ้นในอนาคต ,12 พ.ค. 2023 - 31 ธ.ค. 2023

Public

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะ 5 ปีล่าสุด

Commercial

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 5 ปีล่าสุด

Year:

<< 20212015201320112010 >>