วิทยาเขตสกลนคร

42

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2024

11

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2024

4

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2024

66

Project

โครงการวิจัย ปี 2024

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2024

2

Award

รางวัล ปี 2024

Interest

AdsorptionbananaBiodiversitychilling injuryClimate changeCOVID-19cultural tourismCustomer LoyaltyCustomer satisfactionegg qualityEscherichia coliFirm performanceFood safetyFusarium wiltGeogridGISglutinous riceGrowthInnovationlateritic soilMachine learningMangrovemao pomacemathematical modelNong Han LuangOrganizational CommitmentParticipationPCRperformancePhotovoltaicpublic entrepreneurshipQuality of work lifeRanongRemote SensingRenewable energyriceRural electrificationSakon NakhonSakon Nakhon ProvinceSerotypeService QualitySolar energyStreptococcus suisSustainable developmentZeoliteกากเม่าการเจริญเติบโตการตลาดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมการทำแห้งการประเมินการประเมินทางเทคนิคการพัฒนาการพัฒนาที่ยั่งยืนการพัฒนาผลิตภัณฑ์การมีส่วนร่วมเกษตรอินทรีย์แกะไก่ไข่ไก่เนื้อข้าวข้าวเหนียวข้าวฮางความต้องการความผูกพันต่อองค์การความพึงพอใจความหลากหลายทางพันธุกรรมคุณภาพไข่คุณภาพชีวิตคุณภาพซากเครื่องหมายโมเลกุลจังหวัดสกลนครชุมชนดินลูกรังถั่วเขียวถั่วแลบแลบเนื้อสัมผัสปลานิลปุ๋ยอินทรีย์โปรตีนผลการดำเนินงานผลิตภัณฑ์ผู้สูงอายุพริกพฤติกรรมพลังงานทดแทนภาษาอังกฤษมะเขือเทศมะม่วงมันสำปะหลังเม่าโรคไหม้วิสาหกิจชุมชนสมรรถภาพการผลิตสมุนไพรสารต้านอนุมูลอิสระหญ้าแฝกหนองหารหนอนแมลงวันลายอ้อย

Executives

รองอธิการบดี

ดร. วิไลศักดิ์ กิ่งคำ, รองศาสตราจารย์

วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร

E-Mail: fhumwsk@ku.ac.th

Tel.: 02579-5566-8 ต่อ1410

ผู้ช่วยอธิการบดี

นาย วรวิทย์ กุลตังวัฒนา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายการเงินและทรัพย์สิน วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

E-Mail: csnwvk@ku.ac.th

Tel.: 042-754088

นาย รัฐษากรณ์ สุริยกุล ณ อยุธยา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายกายภาพและเทคโนโลยีดิจิทัล วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

E-Mail: csnrsk@ku.ac.th

Tel.: 0-4272-5040

ดร. วัชรพงษ์ อินทรวงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายบริหารและวางแผน วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนคร

E-Mail: famwpi@ku.ac.th

Tel.: 0-4272-5039

นาย ฉัฐวัฒน์ ลิมป์สุรพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

E-Mail: chattawat.l@ku.ac.th

Tel.: 0-4275-4088

นาย เกรียงไกร พร้อมนฤฤทธิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายวางแผนและกิจการนิสิต วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

E-Mail: kriangkrai.pro@nontr

Tel.: 0-4272-5039

ดร. วัจน์วงค์ กรีพละ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายกายภาพ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

E-Mail: csnvwg@ku.ac.th

Tel.: 042-725033

นาย เกรียงไกร พร้อมนฤฤทธิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายประกันคุณภาพและกิจการนิสิต วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

E-Mail: kriangkrai.pro@nontr

Tel.: 0-4272-5039

ดร. อัญชสา ประมวลเจริญกิจ, รองศาสตราจารย์

ฝ่ายประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนคร

E-Mail: anchasa.p@nontri.ku.

Tel.: 6462201646Resource

นักวิจัยทั้งหมด 320 คน (รองศาสตราจารย์ 14 คน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 148 คน, อาจารย์ 83 คน, นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 1 คน, นักวิทยาศาสตร์ ปฏิบัติการ 1 คน, นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ 1 คน, บรรณารักษ์ ชำนาญการ 1 คน, นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ 1 คน, นักวิจัยชำนาญการพิเศษ 2 คน, ผู้ช่วยนักวิจัย 1 คน, นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 2 คน, เจ้าหน้าที่วิจัย 1 คน, นักวิทยาศาสตร์ 23 คน, นักวิชาการศึกษา 6 คน, นักวิชาการสัตวบาล 1 คน, นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 1 คน, นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 4 คน, นักวิชาการเกษตร 4 คน, เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ 4 คน, วิศวกร 3 คน, เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 11 คน, นายช่างเทคนิค 1 คน, นักประชาสัมพันธ์ 1 คน, พนักงานวิทยาศาสตร์ 2 คน, ช่างไฟฟ้า 3 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 15 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 400,732.00 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 88 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 35.08 ล้านบาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 146 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 122 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 5 โครงการ, ผู้ประสานงาน 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 87 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 4 โครงการ)
 • ทุนนอก 14 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 5 โครงการ, ผู้ประสานงาน 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 12 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 955 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 884 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 16 โครงการ, ผู้ประสานงาน 8 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 429 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 5 โครงการ, อื่นๆ 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 377 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 269 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 4 โครงการ, ผู้ประสานงาน 8 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 236 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 2415 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 1228 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 1187 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 36 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 8 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 25 เรื่อง, สิทธิบัตร 3 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
 • Unknown 82 เรื่อง (Unknown 82 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 236 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 161 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 12 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 46 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 17 เรื่อง)

รางวัล

Award

 • 204 รางวัล (เกียรติบัตร 66 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 58 รางวัล, ประชุมวิชาการ 80 รางวัล)