คณะสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาเขตสกลนคร

6

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2023

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2023

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2023

3

Project

โครงการวิจัย ปี 2023

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2023

0

Award

รางวัล ปี 2023

Interest

apoptosiscarbapenem-resistanceCell cycle arrestchildrenCholangiocarcinomaCOVID-19Escherichia colifactorgenomeHerbHerbshumanMicrowaveMLSTODOPOne District One ProjectOpisthorchis viverriniParticipationPCRPrevalencepulse-field gel electrophoresis (PFGE)quality of liferisk assessmentRisk factorsSalmonellaSequence typeserotypeService PlanStandard methodsstaphylococcus aureusStreptococcus suisstressSupportTest KitTotal suspended solidsType 2 DiabetesUCCAREwastewaterwhole genome sequencingการจัดการของเสียการทรงตัวการประมาณค่าการประเมินการพัฒนาการมีส่วนร่วมการยศาสตร์การรับรู้ความรุนแรงการส่งเสริมสุขภาพการออกกำลังกายด้วยตารางเก้าช่องและยางยืดเกลือเสริมไอโอดีนเกษตรเกษตรกรขยะมูลฝอยความกลัวการหกล้มความเครียดความชุกความต้องการความพึงพอใจความรู้ความเสี่ยงคาร์บาพีเนมคุณภาพชีวิตโคลิฟอร์มโคลิสตินชุดทดสอบเชื้อดื้อยาทัศนคติน้ำเสียชุมชนแบคทีเรียดื้อยาแบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพปัจจัยเสี่ยงแปรรูปผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์สุขภาพผู้ปกครองผู้สูงอายุพยาธิใบไม้ตับพฤติกรรมพฤติกรรมการป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงพื้นที่เกษตรกรรมภาวะปลายประสาทเสื่อมภาวะโภชนาการเกินโภชนาการระบาดวิทยาโรคไข้เลือดออกโรคความดันโลหิตสูงโรงเรียนลุ่มน้ำก่ำโลหะหนักวิทยาการระบาดเวชสำอางสมุนไพรสุขศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนครอนามัยชุมชนอบจ.อาการปวดหลังส่วนล่างอาหารเสริม

ExecutivesResource

นักวิจัยทั้งหมด 29 คน (รองศาสตราจารย์ 4 คน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 18 คน, อาจารย์ 4 คน, นักวิทยาศาสตร์ 1 คน, นักวิจัย 1 คน, เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 1 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0.00 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 12 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 3.08 ล้านบาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 12 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 9 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 9 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 78 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 62 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 2 โครงการ, ผู้ประสานงาน 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 39 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 2 โครงการ)
 • ทุนนอก 64 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 43 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ประสานงาน 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 37 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 357 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 221 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 136 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 3 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 3 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 6 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 1 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 2 เรื่อง, 0 เชิงสาธารณะ, เชิงพาณิชย์ 3 เรื่อง)

รางวัล

Award

 • 18 รางวัล (เกียรติบัตร 1 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 9 รางวัล, ประชุมวิชาการ 8 รางวัล)