คณะสาธารณสุขศาสตร์ สกลนคร วิทยาเขตสกลนคร

4

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2021

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2021

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2021

0

Project

โครงการวิจัย ปี 2021

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2021

0

Award

รางวัล ปี 2021

Interest

air pollutionAlcohol Expectancyapoptosiscell cycle arrestchildrenCholangiocarcinomaConventional Activated SludgeDHSDiabetesDistrict Health System : DHSDistrict Health System: DHSDrinking water qualityEscherichia coliEvaluationFactorHealth Behavior Modification ProgramHealth LiteracyHerbHerbsindoor air pollutionMicrowaveMLSTODOPOne District One ProjectOpisthorchis viverriniParticipationPCRPrevalencePublic Healthqualitative researchRisk factorsSalmonellaSerotypeService PlanStandard methodsStreptococcus suisTest KitTotal suspended solidsUCCAREWastewaterกรมควบคุมโรคการประเมินการพัฒนาการมีส่วนร่วมการรับรู้การรับรู้ความรุนแรงการส่งเสริมสุขภาพเกลือเสริมไอโอดีนเกษตรเกษตรกรขยะมูลฝอยความชุกความพึงพอใจความรู้คาร์บาพีเนมคุณภาพชีวิตโคลิฟอร์มโคลิสตินชุดทดสอบแบคทีเรียดื้อยาแบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพปัจจัยเสี่ยงแปรรูปผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์สุขภาพผู้ปกครองผู้สูงอายุแผ่นพับแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี การประเมินฝุ่นละอองที่เข้าสู่ทางเดินหายใพยาธิใบไม้ตับพยาธิใบไม้ตับ พยาธิสตองจีร่อยพยาธิสตองจิลอยด์พฤติกรรมพฤติกรรมเสี่ยงพหุภาคีพัฒนการด้านสังคมพัฒนาการด้านอารมณ์พีซีอาร์พื้นที่เกษตรกรรมพื้นที่เกษตรกรรม Pesticideเพื่อนช่วยเพื่อนเพื่อนช่วยเพื่อน พี่ช่วยน้องฟีคัลโคลิฟอร์มภาพลักษณ์ภาวะการเจ็บป่วยภาวะคุกคามที่เป็นปัจจัยเสี่ยง การมีบุตรยาก นโยบายการมีลูกเพื่อชาติ Threat for risky factorsภาวะโภชนาการเกินโภชนาการระบาดวิทยาโรคไข้เลือดออกโรคความดันโลหิตสูงโรงเรียนลุ่มน้ำก่ำโลหะหนักวิทยาการระบาดเวชสำอางสมุนไพรอนามัยชุมชนอาหารเสริม

Executives


Department (คณะสาธารณสุขศาสตร์ สกลนคร วิทยาเขตสกลนคร)


Resource

นักวิจัยทั้งหมด 2 คน (นักวิทยาศาสตร์ 1 คน, นักวิจัย 1 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 1 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0.00 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 12 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 3.08 ล้านบาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 17 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 13 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 11 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 2 โครงการ)
 • ทุนนอก 1 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 45 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 38 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 2 โครงการ, ผู้ประสานงาน 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 19 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 58 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 35 โครงการ, ผู้ประสานงาน 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 39 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 267 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 139 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 128 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 2 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 2 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 6 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 2 เรื่อง, 0 เชิงนโยบาย/บริหาร, เชิงสาธารณะ 1 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 3 เรื่อง)

รางวัล

Award

 • 13 รางวัล (เกียรติบัตร 1 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 4 รางวัล, ประชุมวิชาการ 8 รางวัล)