Person Image

Administration

 • รองอธิการบดีวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Education

 • พธ.บ.( ครุศาสตร์) , มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย , ไทย
 • M.A. (Linguistics ), Poona University , INDIA
 • Ph.D.(Linguistics) , Poona University , INDIA

Expertise Cloud

Encomiastic literaturePhonologySynonyms of the Great KingThai Languageการเปลี่ยนแปลงภาษาการแปรภาษาการแพทย์พื้นบ้านควำมสำเร็จคำประสมคำเรียกชื่อโรคคำาตี่ไตบทบาทพระสมัญญานาม พระพุทธเจ้า คัมภีร์พระพุทธศาสนา วรรณคดีพระพุทธศาสนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาพสะท้อน รสวรรณคดี เพลงลูกทุ่งไทยภาษาไตคำตี่ภาษาไทคำตี่ ภาษาถิ่นอีสานภาษาไทยถิ่นเหนือภาษาไทยพวนภาษาศาสตร์ภำพสะท้อนควำมต้องกำรระบบเสียงศำสตร์แห่งพระรำชำศิลปวัฒนธรรมสภาพสุนทรพจน์อุดมศึกษำเฉลิมพระเกียรติหน่วยเสียงพยัญชนะท้ายหลักสูตรปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำภำษำไทย.อรรถศาสตร์ชาติพันธุ์อัตลักษณ์. คนพิการ. วาทกรรมวิเคราะห์เชิงวิพากษ์

Interest

ภาษาศาสตร์

Administrative Profile

 • มิ.ย. 2561 - ปัจจุบัน รองอธิการบดีวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ก.พ. 2559 - ปัจจุบัน รองอธิการบดีวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ส.ค. 2558 - ก.พ. 2559 รองอธิการบดีวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร (รักษาการแทน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ก.พ. 2558 - ส.ค. 2558 รองอธิการบดีวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร (รักษาราชการแทน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ก.พ. 2552 - ก.พ. 2556 คณบดี คณะมนุษยศาสตร์ บางเขน
 • ก.พ. 2552 - ก.พ. 2556 คณบดี คณะมนุษยศาสตร์ บางเขน
 • มี.ค. 2550 - มี.ค. 2554 หัวหน้าภาควิชา ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ บางเขน

Resource

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

งานวิจัยในรอบ 5 ปี

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
 • ทุนใน 0 โครงการ
 • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
 • ทุนใน 1 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 1 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 12 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 11 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 1 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

รางวัลที่ได้รับ

Award

 • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)


Scopus h-index

#Document titleAuthorsYearSourceCited by
1Synonyms of "the Great King" in royal encomiastic literature of the Ayudhya PeriodNantachantoon S., Kingkham W.2012Kasetsart Journal - Social Sciences
33(2),pp. 214-227
0