คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ สกลนคร วิทยาเขตสกลนคร

2

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2021

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2021

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2021

2

Project

โครงการวิจัย ปี 2021

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2021

0

Award

รางวัล ปี 2021

Interest

activated carbonAdsorptionAnodizationARGET ATRPartificial intelligenceArtificial Neural NetworkAugmented Reality bagasse ashBiogasBoost ConverterCCTOCharge Pumps circuitscolor removalCompressive strengthcondensing unitcoordinate measuring machineCrack patternsDigital libraryDiscrete Time Surplus Processdistributed generationdouble ball-barElectricity demand forecastingEnergy modelExperimental ResearchFerrocementFire-damageFire-protectionfluidFluid FlowFly ashFreight transportgamificationgeogridGeopolymerheat exchangerheat recoveryHeat TransferHeat Transfer enhancementherbicideHeuristicHVDC power supplyHydroponicsImage ProcessinginteractionInternet of ThingLab-on-a-ChipLATERITIC SOILmachine learningmathematical modelMekong mainstreamNanofluidNanofluidsParticle Swarm OptimizationPCRpermeabilityPervious concretePesticidesPhotovoltaicphotovoltaic systempolymer brushPorous concreteporous mediaPost-Fire StrengthPV hybrid systemRenewable EnergyRural Electrificationsmart gridSolar energySPWMStreptococcus suisSurfactantSustainablesustainable developmentTechnical assessmentWaste-to-EnergyZeoliteZeolite NaYการดูดซับการบำบัดน้ำเสียการประมวลผลภาพการประเมินทางเทคนิคการพัฒนาที่ยั่งยืนขยะอินทรีย์ข้าวคอนกรีตพรุนเคมีวิเคราะห์เครื่องจักรแบบขนานเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนโครงข่ายประสาทเทียมดินลูกรังประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนพลังงานพลังงานทดแทนฟิสิกส์มอเตอร์ยางแท่งระบบควบคุมระบบอัตโนมัติวิศวกรรมไฟฟ้าหนอนแมลงวันลาย

Executives

คณบดี

รองคณบดี

ดร. รฐานิษฐ์ สุขธนาภิรัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

E-Mail: fsepds@csc.ku.ac.th

Tel.: 0-4272-5033Resource

นักวิจัยทั้งหมด 102 คน (รองศาสตราจารย์ 3 คน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 32 คน, อาจารย์ 50 คน, นักวิทยาศาสตร์ 11 คน, นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 คน, วิศวกร 1 คน, เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 2 คน, ช่างไฟฟ้า 2 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 4 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0.00 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 76 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 31.99 ล้านบาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 42 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 31 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 18 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 2 โครงการ)
 • ทุนนอก 3 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 229 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 210 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 7 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 62 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ, อื่นๆ 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 77 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 47 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ประสานงาน 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 42 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 591 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 229 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 362 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 3 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 2 เรื่อง, สิทธิบัตร 1 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 67 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 48 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 2 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 10 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 7 เรื่อง)

รางวัล

Award

 • 60 รางวัล (เกียรติบัตร 23 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 15 รางวัล, ประชุมวิชาการ 22 รางวัล)