คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ สกลนคร วิทยาเขตสกลนคร

21

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2022

10

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2022

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2022

18

Project

โครงการวิจัย ปี 2022

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2022

0

Award

รางวัล ปี 2022

Interest

activated carbonAdsorptionARGET ATRPartificial intelligenceArtificial Neural NetworkAssociation ruleAugmented RealityBagasse ashBiogasBoost converterColor RemovalCompressive strengthdistributed generationdouble ball-barFerrocementFly ashgeogridHeat TransferHeat transfer enhancementherbicideHeuristicHVDC power supplyHydroponicsimage processingInteractionInternet of Thinglab-on-a-chipLATERITIC SOILLoad forecastingLOCMachine LearningMathematical modelMekong mainstreamM-LearningMonitoringMultilocus sequence typing (MLST)NanofluidNanofluidsnatural indigoNeural networkOptimizationorganic wasteParticle Swarm OptimizationPCRpermeabilityPervious concretePesticidesPhotovoltaicPhotovoltaic systemPID ControllerPolymer brushPorous concreteporous mediaPost-Fire StrengthPV hybrid systemquantum dotRegenerated CelluloseReinforced embankmentRenewable EnergyRiceRural electrificationSchedulingSheep Bloodsilk fibroinSmart Binsmart gridsolar energySPWMStreptococcus suisSurfactantSustainablesustainable developmentTechnical assessmentwaste-to-energyzeoliteZeolite NaYการดูดซับการบำบัดน้ำเสียการประมวลผลภาพการประเมินทางเทคนิคการพัฒนาที่ยั่งยืนขยะอินทรีย์ข้าวคอนกรีตพรุนเคมีวิเคราะห์เครื่องจักรแบบขนานเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนโครงข่ายประสาทเทียมดินลูกรังประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนแผนภูมิคน-เครื่องจักรพลังงานพลังงานทดแทนฟิสิกส์มอเตอร์ยางแท่งระบบควบคุมระบบอัตโนมัติวิศวกรรมไฟฟ้าหนอนแมลงวันลาย

Executives

คณบดี

รองคณบดี

ดร. รฐานิษฐ์ สุขธนาภิรัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

E-Mail: rathanit.s@nontri.ku

Tel.: 0-4272-5033Resource

นักวิจัยทั้งหมด 115 คน (รองศาสตราจารย์ 4 คน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 47 คน, อาจารย์ 39 คน, ผู้ช่วยนักวิจัย 1 คน, นักวิทยาศาสตร์ 13 คน, นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 2 คน, วิศวกร 2 คน, เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 2 คน, พนักงานวิทยาศาสตร์ 2 คน, ช่างไฟฟ้า 3 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 4 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0.00 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 76 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 31.99 ล้านบาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 27 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 22 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 12 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 2 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 269 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 240 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 8 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 87 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 4 โครงการ, อื่นๆ 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 82 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 49 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 2 โครงการ, ผู้ประสานงาน 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 47 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 674 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 288 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 386 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 13 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 7 เรื่อง, สิทธิบัตร 6 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 69 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 50 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 2 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 10 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 7 เรื่อง)

รางวัล

Award

 • 64 รางวัล (เกียรติบัตร 24 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 17 รางวัล, ประชุมวิชาการ 23 รางวัล)