Person Image

  Education

  • วท.บ.(สาธารณสุขศาสตร์), มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ไทย, 2536
  • วศ.ม.(วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2544
  • Ph.D.(Urban Environmental Management), Asian Institute of Technology, ไทย, 2552

  Expertise Cloud

  black soldier flyblack soldier fly larvaeBlack solider fly larvaeCanna GeneralisCarbon footprintCementCement-like materialsClinkerizationcommunity-based monitoringcompostingContaminationMRC water quality indiceswastewaterwater quality indexwater resourcesyolk fatty acidก๊าซเรือนกระจกการจัดการมูลฝอยการจัดการสิ่งแวดล้อการจัดการสิ่งแวดล้อมการดำเนินการนำกลับมาใช้ใหม่การตรวจวัดโดยใช้ชุมชนเป็นฐานการติดตามและการบูรณาการการนำมูลฝอยกลับมาใช้ใหม่การบริหารจัดดการการบำบัดน้ำเสีย คุณภาพน้ำผิวดิน ไนเตรทและฟอสเฟต แหล่งน้ำหนองหาร การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศการผลิตสารเชื่อมประสานการพัฒนาอย่างยั่งยืนการเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำ ชลประทานการมีส่วนร่วมของประชาชนการรับกำลังอัดของมอร์ตาการวิเคราะห์กระแสการไหลของมวลวัสดุการแสวงหาทรัยพากรใหม่แก้มลิงหนองเลิงเปือยแก๊สชีวภาพไก่ไข่ขยะถุงพลาสติกขยะพลาสติกขยะมูลฝอยขยะมูลฝอยชุมชนขยะอินทรีย์ขยะอินทรีย์ชุมชนขยะอินทรีย์วขยะอุตสาหกรรมของเหลือทิ้งอุตสาหกรรมเกษตรความเข้มแสงความชื้นสัมพัทธ์ความพิงพอใจคาร์บอนฟุตพริ้นท์คุณภาพน้้าคุณภาพน้ำคุณภาพน้ำประปาเครื่องจักรกลอุปกรณ์อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์อาหารแคดเมียม,โคขุนโพนยางคำโครงการพัฒนาไฟฟ้าพลังน้ำโครงการไฟฟ้าพลังน้ำจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนหนองหารหลวง การจัดการสิ่งแวดล้อมเมือง การพัฒนาที่อยู่อาศัยตะกั่ว,ธนาคารขยะธนาคารขยะชุมชนนวัตกรรมนำกลับมาใช้ใหม่บ่อฝังกลบขยะปรอท,ประเมินผลปริมาณสัดส่วนปัจจัยกายภาพปัจจัยทางกายภาพปูนซีเมนต์สังเคราะห์ปูนซีเมเนต์สังเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนไพโรไลซิสมลพิษมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดินมีส่วนร่วมมูลค่าเพิ่มแมงกานแม่น้ำโขงสายประธานแมลงวันลายแมลงวันลาย ปุ๋ยอินทรีย์ อาหารสัตว์ โปรตีนสูงระบบจัดการข้อมูลระบบประปาขนาดเล็กรีไซเคิลวัตถุดิบตั้งต้นศักยภาพเกษตรกรเศรษฐกิจหมุนเวียนหนองหารหนอนแมลงวันลายหนอนแมลงวันลาย ขยะอินทรีย์ชุมชน อาหารสัตว์แหล่งน้ำหนองหารองค์ประกอบของขยะมูลฝอย.อายุการบ่มอุณหภูมิอุณหภูมิการเผาอุตสาหกรรมสีเขียว ระบบบำบัดน้ำเสีย การตรวจจับเวลาจริง กำลังไฟฟ้าสูงสุด

  Interest

  การจัดการขยะมูลฝอยและน้ำเสียชุมชน

  Administrative Profile

  • ธ.ค. 2558 - ธ.ค. 2562 คณบดี คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
  • ส.ค. 2558 - ก.พ. 2559 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารและวางแผน วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร (รักษาการแทน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้อง 2 ชั้น 1 อาคารศูนย์จัดการขยะอินทรีย์ชุมชนบ้านโนนศาลา
   • ห้อง 5 ชั้น 1 อาคารศูนย์การเรียนรู้วิสาหกิจชุมชนอำเภอเต่างอย (กลุ่มแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร
   • ห้อง 7-217/6 ชั้น 2 อาคาร7
   • ห้องฟาร์มเลี้ยงหนอนแมลงวันลาย ชั้น 1 อาคารฟาร์มเลี้ยงหนอนแมลงวันลาย
   • ห้องห้อง 22-103.2 ชั้น 1 อาคาร22
   • ห้องห้องปฏิบ้ติการวิศวกรรมขยะมูลฝอย ชั้น 1 อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3 (22)

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 0 โครงการ
  • ทุนนอก 2 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 14 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 10 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 16 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 9 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 7 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 25 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 8 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 17 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 1 เรื่อง (เชิงวิชาการ 1 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 2 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 1 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 1 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Assessment of factors influencing the performance of solid waste recycling programsSuttibak S., Nitivattananon V.2008Resources, Conservation and Recycling
  53(1-2),pp. 45-56
  122
  2Contamination of cadmium, lead, mercury and manganese in leachate from open dump, controlled dump and sanitary landfill sites in Rural Thailand: A case study in Sakon Nakhon ProvinceRuengruehan K., Junggoth R., Suttibak S., Sirikoon C., Sanphoti N.2021Nature Environment and Pollution Technology
  20(3),pp. 1257-1261
  1
  3Assessment of Nhong Han Lake, Sakon Nakhou, Thailand by using water quality indexSukthanapirat R., Suttibak S., Jaikaew P.2017GMSARN International Journal
  11(3),pp. 123-128
  1
  4Laying hen performance, feed economy, egg quality and yolk fatty acid profiles from laying hens fed live black soldier fly larvaeLokaewmanee K., Suttibak S., Sukthanapirat R., Sriyoha R., Chanasakhatana N., Baotong S., Trithalen U.2023Czech Journal of Animal Science
  68(4),pp. 169-177
  0