สาขาวิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ สกลนคร

1

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2024

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2024

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2024

0

Project

โครงการวิจัย ปี 2024

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2024

0

Award

รางวัล ปี 2024

Interest

Mechanical abrasive waterjet (AWJ) cuttin ภาษาอังกฤษ: electric wheelchair180? folding3d-printer8 WastedAbrasive waterjet (AWJ) cuttingAbrasive Waterjet Cuttingaccelerationadulterationair flow rateAl2O3Al2O3 nanoparticlesAllocationAnalytical Hierarchy Processand Process ChartAnt colony optimizationApplied MechanicsAutomationAWJ simulationBallbar DiagnosticsBending behavior of A1050PBenzenesulfonyl hydrazideBenzenesulphonyl hydrazidebiclyclebiomass pelletCNC machining centersCombine HarvesterCommunity EnterpriseComputational Fluid Dynamics, Turbulence models, Nanofluidscondensing unitContainer LoadingControl Chartcontrol systemCoordinate Measuring MachineDouble ball-barECRSFlatnessgeometrical errorsheat exchangerheat transferHeat transfer enhancementHeuristichigh precision mechanical partsLaminar ?owlaminar flowMathematical modelMixing modelmotornano?uidNanofluidnanofluidsporous mediapositional toleranceRiceRubber BlockSingle-phase modelthermal insulationturning radiusVehicle Routing Problemworking areaกระบวนการผลิตกระบวนการผลิตซ้ำการควบคุมน้ำหนักการจัดตารางการผลิตการทดลองการปรับปรุงประสิทธิภาพการวางผังโรงงานอย่างเป็นระบบการวางแผนการผลิตการสูญเสียข้าวแขนกลความเร่งเครื่องจักรแบบขนานเครื่องตากข้าวตัวแบบทางคณิตศาสตร์เทคนิคการตั้งคำถามแทรคเตอร์แผนผังก้างปลาแผนภูมิกระบวนการผลิตแผนภูมิคน-เครื่องจักรพริกพลังงานความร้อนร่วมมอเตอร์เมล็ดพันธุ์ข้าวยางแท่งรอบเวลาสั่งซื้อระบบควบคุมระบบอัตโนมัติรัศมีวงเลี้ยวลูกตุ้มกลับทางวีลแชร์ไฟฟ้าเวลามาตรฐานเวลาว่างเวลาเสร็จสิ้นรวมต่ำสุดสินค้าคงคลังสินค้าหลายผลิตภัณฑ์หลักการลดความสูญเปล่าอัตราการไหลของอากาศแฮบติค

Executives


Persons (สาขาวิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ สกลนคร)


Resource

นักวิจัยทั้งหมด 15 คน (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 7 คน, อาจารย์ 7 คน, วิศวกร 1 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 1 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0.00 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 39 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 17.13 ล้านบาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 5 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 4 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)
 • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 58 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 40 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 34 โครงการ, อื่นๆ 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 13 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 4 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 9 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 130 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 37 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 93 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 9 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 6 เรื่อง, สิทธิบัตร 3 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
 • Unknown 3 เรื่อง (Unknown 3 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 30 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 19 เรื่อง, 0 เชิงนโยบาย/บริหาร, เชิงสาธารณะ 9 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 2 เรื่อง)

รางวัล

Award

 • 22 รางวัล (เกียรติบัตร 6 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 9 รางวัล, ประชุมวิชาการ 7 รางวัล)