สาขาวิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ สกลนคร

0

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2023

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2023

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2023

1

Project

โครงการวิจัย ปี 2023

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2023

0

Award

รางวัล ปี 2023

Interest

accelerationBiogasBiogas feederBiogas PremixerBiogas storagebiomass pelletCNC machining centerscondensing unitcoordinate measuring machinedouble ball-barDust MiteElectrochemical promotionexhausted airFlatnessFluidFluid FlowGastroscopygeometrical errorsheat exchangerHeat exchangersheat recoveryHeat TransferHeat Transfer enhancementHeuristichigh precision mechanical partsHybrid engineHydroponicsIndirect internal reformingLab-on-a-ChipLaminar ?owlaminar flowLOCmathematical modelmixing modelmixing thermal conductivity modelmotorNano?uidNanofluidNanofluidsNumerical modelsNutrient solutionPDMSPDMS LOCPorous mediapositional toleranceRiceRubber BlockSheep BloodSingle-phase modelsugarcaneThermal conductivitythermal insulationTubulence flowTurbulentturning radiusTwo-phase modelVehicle Routing ProblemWaste-to-Energyworking areaกระบวนการผลิตกระบวนการผลิตซ้ำก๊าซชีวภาพการควบคุมน้ำหนักการจัดตารางการผลิตการถ่ายโอนความร้อนการทดลองการปรับปรุงประสิทธิภาพการวางแผนการผลิตการสูญเสียของไหลนาโนข้าวแขนกลความเร่งเครื่องจักรแบบขนานเครื่องตากข้าวเครื่องยนต์เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนตัวแบบทางคณิตศาสตร์เทคนิคการตั้งคำถามแทรคเตอร์แผนผังก้างปลาแผนภูมิคน-เครื่องจักรพริกพลังงานพลังงานความร้อนร่วมมอเตอร์เมล็ดพันธุ์ข้าวยางแท่งระบบควบคุมระบบปรับอากาศระบบอัตโนมัติรัศมีวงเลี้ยวลูกตุ้มกลับทางวีลแชร์ไฟฟ้าเวลามาตรฐานเวลาว่างเวลาเสร็จสิ้นรวมต่ำสุดหลักการลดความสูญเปล่าอัตราการไหลของอากาศแฮบติค

ExecutivesResource

นักวิจัยทั้งหมด 2 คน (อาจารย์ 1 คน, วิศวกร 1 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 1 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0.00 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 39 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 17.13 ล้านบาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 5 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 4 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 1 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 67 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 56 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 4 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 36 โครงการ, อื่นๆ 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 15 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 8 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 8 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 140 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 46 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 94 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 12 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 6 เรื่อง, สิทธิบัตร 6 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 31 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 20 เรื่อง, 0 เชิงนโยบาย/บริหาร, เชิงสาธารณะ 9 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 2 เรื่อง)

รางวัล

Award

 • 28 รางวัล (เกียรติบัตร 9 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 9 รางวัล, ประชุมวิชาการ 10 รางวัล)