Person Image

Administration

Education

 • วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร, สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล, ไทย, 2541
 • วศ.ม.วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร, มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ไทย, 2545
 • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร), มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ไทย, 2554

Expertise Cloud

BAbananaCombine HarvesterDairy)GMPIn vitroLand PreparationLEDLossPastureRiceRice CultivationRice TransplanterTractorการเตรียมดินการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมการปลูกข้าวการปลูกข้าวแบบประณีตการออกแบบเครื่องจักรกลเกษตรของแข็งแขวนลอยทั้งหมดของแข็งแขวนลอยระเหยได้ข้าวไขมันแทรกความเข้มแสงความนุ่มของเนื้อความพึงพอใจ การขุดลอกแหล่งน้ำ หนองหาร จ.สกลนครความสูญเสียค่าพลังงานไฟฟ้าคุณภาพข้าวเครื่องเกี่ยวนวดเครื่องเกี่ยวนวดข้าวเครื่องจักรกลอุปกรณ์อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์อาหารเครื่องดำนาเครื่องสีข้าวเครื่องหมายทางพันธุกรรมเครื่อดำนาโคขุนโพนยางคำโคนม (Managementชั้นเลเยอร์ซีโอไลต์ต้นทุนการผลิตตู้ควบคุมการเจริญเติบโตแทรคเตอร์นวัตกรรมการหย่อนกล้าข้าวน้ำเสียชุมชนเนื้อโคแดดเดียว เครื่องอบแห้งเปลือกหอยแครงแปลงหญ้าอาหารสัตว์ผลิตภาพข้าวผักกาดหอมเรดโอ๊คไมโครเวฟโรงงานผลิตอาหารสัตว์โรงปลูกพืชอัจฉริยะวิธีการปัญญาประดิษฐ์วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตรหลอดแอลอีดีอิฐบล็อกไฮโดรโปนิกส์

Interest

วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร, การออกแบบเครื่องจักรกลเกษตร

Administrative Profile


Resource

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 1 หน่วย (หัวหน้าหน่วย 1 หน่วย, สมาชิก 0 หน่วย) ดังนี้คือ
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0.00 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 39 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 17.13 ล้านบาท

งานวิจัยในรอบ 5 ปี

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
 • ทุนใน 0 โครงการ
 • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
 • ทุนใน 3 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)
 • ทุนนอก 8 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 4 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 8 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 2 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 6 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 1 เรื่อง (สิทธิบัตร 1 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

รางวัลที่ได้รับ

Award

 • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)