สาขาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ สกลนคร

5

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2024

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2024

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2024

10

Project

โครงการวิจัย ปี 2024

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2024

0

Award

รางวัล ปี 2024

Interest

2activated carbonAdsorptionAg-loadedAlkaline solutionsAnodizationAntioxidantARGET ATRPBattery Management Systembeta-carotenebiogasbiosorbentBlended filmscarbapenemaseCarbarylCCTOcolor removalcorrelated errorsCupperdiscrete time surplus processDNADopeddyeingEscherichia coliFreundlichFreundlich and Langmuir isotherms.G_(alpha)-transformGas Adsorptiongenomegolden apple snail shellGroup classificationherbicideimmunogenic proteinsInternet of ThingsIronleast squares estimationlinuronmcrminimum initial capitalMultilocus sequence typing (MLST)multiplex PCRnanoparticlesnatural indigoNDMnonlinear regressionOpisthorchis viverriniOrgano-ZeoliteorigamiOXA-48-likeOXA48-likePain reliefparallel machinesparaquatPCRpesticidesPhenolicPhotocatalystphotocatalyticPNApolymer brushPolymethacrylic AcidPreparation TemperatureQPDMAEMAquantum dotreducing agentReducing agentsRegenerated CelluloseRGB portable photometerruin probabilityschedulingsilk fibroinStreptococcus suisSunlightsurfactantTetracyclineTiO2 nanotube arraystoxicwastewater treatmentzeoliteZeolite NaYzeolite Yการดูดซับการบำบัดน้ำเสียคณิตศาสตร์เคมีเคมีวิเคราะห์เคมีสิ่งแวดล้อมไคโตซานเซ็นเซอร์ดินลูกรังตัวหน่วงแปรผันตามเวลาเปลือกหอยเชอรี่ผลึกเหลวฟิสิกส์ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระโลหะหนักวัสดุดูดซับชีวภาพสมุนไพรสีย้อมอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง

Executives


Persons (สาขาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ สกลนคร)

Avata

นาย กีรติ มณีสาย, อาจารย์

keerati.ma@nontri.ku.ac.th, โทร. 0812604339

Avata

นาง อารยา ศรีโยธา

fseasp@csc.ku.ac.th, โทร. 042-725033

Avata

นางสาว ณัฐิกา ธนูทอง

fsentt@csc.ku.ac.th, โทร. 042725033


Resource

นักวิจัยทั้งหมด 42 คน (รองศาสตราจารย์ 3 คน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 15 คน, อาจารย์ 11 คน, ผู้ช่วยนักวิจัย 1 คน, นักวิทยาศาสตร์ 10 คน, พนักงานวิทยาศาสตร์ 2 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 1 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0.00 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 16 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 10.92 ล้านบาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 20 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 13 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 13 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 2 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 108 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 86 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 34 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 2 โครงการ)
 • ทุนนอก 26 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 9 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ประสานงาน 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 19 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 230 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 151 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 79 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 5 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 4 เรื่อง, สิทธิบัตร 1 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
 • Unknown 4 เรื่อง (Unknown 4 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 4 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 1 เรื่อง, 0 เชิงนโยบาย/บริหาร, เชิงสาธารณะ 1 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 2 เรื่อง)

รางวัล

Award

 • 29 รางวัล (เกียรติบัตร 13 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 7 รางวัล, ประชุมวิชาการ 9 รางวัล)