สาขาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ สกลนคร

3

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2021

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2021

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2021

2

Project

โครงการวิจัย ปี 2021

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2021

0

Award

รางวัล ปี 2021

Interest

Activated CarbonAdsorptionAg-loadedAnodizationARGET ATRPBiogasbiosorbentBlended filmsCarbarylCCTOcolor removalcorrelated errorsCupperdiscrete time surplus processDNADopeddyeingFreundlichFreundlich and Langmuir isotherms.Gas Adsorptiongolden apple snail shellGroup classificationherbicideimmunogenic proteinsIronleast squares estimationlinuronMCRMinimum Initial CapitalMultilocus sequence typing (MLST)multiplex PCRnanoparticlesnatural indigononlinear regressionorgano-zeoliteparallel machinesparaquatPCRPesticidesPNAPolymer brushpolymethacrylic acidPreparation TemperatureQPDMAEMAquantum dotRegenerated CelluloseRGB Portable Photometerruin probabilityschedulingSilk FibroinStreptococcus suisSurfactantTiO2 nanotube arraysToxicwastewater treatmentzeoliteZeolite NaYzeolite Yการดูดซับการบำบัดน้ำเสียการวิเคราะห์เชิงตัวเลขคณิตศาสตร์เคมีวิเคราะห์เคมีสิ่งแวดล้อมไคโตซานเซ็นเซอร์ตัวหน่วงแปรผันตามเวลาเปลือกหอยเชอรี่โปรติโอมิกส์ผลึกเหลวฟิสิกส์ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระฤทธิ์ทางชีวภาพโลหะหนักโลหะไอออนวัสดุ, รังสีวัสดุชีวภาพวัสดุดูดซับชีวภาพสมการเชิงอนุพันธุ์สมการน้ำตื้น (shallow water equations) การประมาณบุสสิเนส (Boussinesq approximation) กลุ่มลี (Lie group) ผลเฉลยยืนยง (Invariant solution)สมการผลต่างอิมพัลส์สมุนไพรสมุนไพรท้องถิ่นสารกำจัดแมลงและศัตรูพืช ซีโอไลต์ pesticides zeoliteสารกำจัดศัตรูพืชสารช่วยย้อมสารชีวโมเลกุลสารพฤกษเคมีสารลดแรงตึงผิวสารสำคัญสารสำคัญพฤกษเคมีสีครามสีย้อมสีย้อมไวแสงสูตรตำหรับยาหนึ่งมิติอนุพันธ์สไปโรไบฟลูออรีนอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งแอนโทไซยานินไอโซเทอร์มการดูดซับ

Executives


Persons (สาขาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ สกลนคร)


Resource

นักวิจัยทั้งหมด 10 คน (นักวิทยาศาสตร์ 10 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 1 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0.00 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 16 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 10.92 ล้านบาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 19 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 11 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 7 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 2 โครงการ)
 • ทุนนอก 1 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 81 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 73 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 17 โครงการ)
 • ทุนนอก 18 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 7 โครงการ, ผู้ประสานงาน 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 11 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 160 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 95 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 65 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 4 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 3 เรื่อง, สิทธิบัตร 1 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 4 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 1 เรื่อง, 0 เชิงนโยบาย/บริหาร, เชิงสาธารณะ 1 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 2 เรื่อง)

รางวัล

Award

 • 24 รางวัล (เกียรติบัตร 12 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 3 รางวัล, ประชุมวิชาการ 9 รางวัล)