รางวัลคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ สกลนคร ปี 2020

33

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2020

21

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2020

3

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2020

35

Project

โครงการวิจัย ปี 2020

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2020

6

Award

รางวัล ปี 2020

แนวโน้มรางวัลคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ สกลนคร

Research/Invention Award

รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 5 ปีล่าสุด

Year:

<< 20202019201820122009 >>
Publish Year Output Award 3
2020 inนายรุ่งทวี ผดากาล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,"Development of Fluidized Bed Dryer using Combined Energy", เหรีญทอง ในโครงการ “Thailand New Gen Inventors Award 2020” (I-New Gen Award 2020), การเกษตรและอาหาร , สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) , Feb 6 2020
2020 inนายรุ่งทวี ผดากาล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,"Development of Organic Fertilizer Granule Machine", เหรียญเงิน ในโครงการ “Thailand New Gen Inventors Award 2020” (I-New Gen Award 2020), การเกษตรและอาหาร , สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) , Feb 6 2020
2020 inดร.ศุภวุฒิ มาลัยกฤษณะชลี, รองศาสตราจารย์,inดร.อภินิติ โชติสังกาศ, รองศาสตราจารย์,inนายวัชรินทร์ วิทยกุล, รองศาสตราจารย์,inดร.ดุสิต ธนเพทาย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,inดร.สุสิทธิ์ ฉายประกายแก้ว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,inนายณรงค์ฤทธิ์ ว่องไว, อาจารย์,inนายวิทยา ศรีสมบูรณ์, อาจารย์,"Field Monitoring of Load Equivalent Factor for Thai Trucks and Performance of The Department of Highways Road Pavement", รางวัลการวิจัยแห่งชาติ : รางวัลผลงานวิจัย ประจําปีงบประมาณ 2564, , สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) , Nov 16 2020

Conference Award

รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 5 ปีล่าสุด