ผลงานคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ สกลนคร ปี 2021

20

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2021

15

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2021

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2021

17

Project

โครงการวิจัย ปี 2021

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2021

0

Award

รางวัล ปี 2021

แนวโน้มผลงานของคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ สกลนคร

Journal

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยในคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ สกลนครต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Journal 17
2021 inดร.นงค์ลักษณ์ เหลาพรม, อาจารย์, exPrathummang, S, inดร.ศรีวิภา ช่วงไชยยะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exNavanesan, S, exMunajat, M.B, exSuwannatrai, A.T, exIdris, Z.M, "Opisthorchis viverrini metacercarial infection in cyprinid fish in Nakhon Phanom Province, Northeastern Thailand", Tropical Biomedicine, ปีที่ 38, ฉบับที่ 2, มิถุนายน 2021, หน้า 25-30
2021 inดร.พีชานิกา ชอบจิตต์, อาจารย์, inดร.อนุศักดิ์ เกิดสิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.รุจิรัตน์ หาตรงจิตต์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ปาริชาติ บัวโรย, อาจารย์, inดร.รัชฎาภรณ์ อึ้งเจริญ, อาจารย์, "Genomic Characterization of Clinical Extensively Drug-Resistant Acinetobacter pittii Isolates", Microorganism, ปีที่ 9, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ 2021, หน้า 242-1-12
2021 exIndrajit Pal, inดร.ภูวดล โดยดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exTatsanawalai Utarasakul, inดร.ปิยนุช ใจแก้ว, อาจารย์, exKhamarrul Azahari Bin Razak, exGlenn Fernandez, exTailin Huang, exChian Siau Chen, "System approach for flood vulnerability and community resilience assessmentat the local level – a case study of Sakon Nakhon Province, Thailand", Kasetsart Journal of Social Sciences, ปีที่ 42, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2021, หน้า 107-116
2021 inนายอมรเดช นวลมณี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายณัฐชัย โปร่งมณี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วรรณภา ภักดี, อาจารย์, exPattarapong Singhan, "Compressive strengths of pavement recycling materials and new approach for cement content determination", Civil and Environmental Engineering, ปีที่ 17, ฉบับที่ 1, มกราคม 2021, หน้า 335-342
2021 inดร.ไกรวิชญ์ เรืองฤาหาร, อาจารย์, inดร.ศมณพร สุทธิบาก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.นิรวรรณ แสนโพธิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Using Natural Solids Waste as Permeable Reactive Barriers (PRBs) for Treatment of Turbidity and COD of Municipal Ashes-Leachate", International Journal of Advanced Research in Engineering and Technology (IJARET), ปีที่ 12, ฉบับที่ 1, มกราคม 2021, หน้า 925-930
2021 inดร.ไกรวิชญ์ เรืองฤาหาร, อาจารย์, ex่อ.ดร. ฤทธิรงค์ จังโกฏิ, inดร.ศมณพร สุทธิบาก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนายเจริญชัย ศิริคุณ, inดร.นิรวรรณ แสนโพธิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Contamination of Cadmium, Lead, Mercury, and Manganese in Leachate from open dump, controlled dump, and sanitary landfill sites in Rural Thailand: A Case Study in Sakon Nakhon Province", Nature Environment and Pollution Technology, ปีที่ 20, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม 2021, หน้า 1257-1261
2021 inดร.พีระ ลิ่วลม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Class-Association-Rules Pruning by the Profitability-of-Interestingness Measure: Case Study of an Imbalanced Class Ratio in a Breast Cancer Dataset", Journal of Advances in Information Technology, ปีที่ 12, ฉบับที่ 3, สิงหาคม 2021, หน้า 246-252
2021 inนางสาวอธิกา วงค์กวานกลม, อาจารย์, exผศ.ดร.พัชรพล โพธิ์ศรี, exรศ.ดร.พรนภา เกษมศิริ, exศ.ดร.วันชัย สะตะ, exTrinh Cao, exศ.ดรปริญญา จินดาประเสริฐ, "Strength, thermal conductivity and sound absorption of cellular lightweight high calcium fly ash geopolymer concrete", Engineering and Applied Science Research, ปีที่ 48, ฉบับที่ 4, กรกฎาคม - สิงหาคม 2021, หน้า 487-496
2021 inนายต่อศักดิ์ ประเสริฐสังข์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ภัทราวดี ประเสริฐสังข์, รองศาสตราจารย์, "Note on (i, j) ? mX ? ??Exterior Sets in Biminimal Structure Spaces", European Journal of Pure and Applied Mathematics, ปีที่ 14, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม 2021, หน้า 915-922
2021 inดร.วรัชญ์ ศรีวรรณรัตน์, อาจารย์, exPattasad Seangwong, exApirat Siritaratiwat, exNuwantha Fernando, exYuttana Dechgummar, exPirat Khunkitti, "Electromagnetic Torque Improvement of Doubly Salient Permanent Magnet Machine Using Pole Ratio Adjustment Technique", frontiers in energy research, ปีที่ 9, ฉบับที่ -, สิงหาคม 2021, หน้า 726164-726164
2021 inดร.พีระ ลิ่วลม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Alternative Rule Reasoning: Association Rule Tree Reasoning with a Constraining Rule Ascertained using a Reasoning Framework in 2D Interestingness Area", IAENG International Journal of Computer Science, ปีที่ 48, ฉบับที่ 3, กันยายน - พฤศจิกายน 2021, หน้า 619-633
2021 exNichari Bamphensin, inดร.พีชานิกา ชอบจิตต์, อาจารย์, inดร.รุจิรัตน์ หาตรงจิตต์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ปาริชาติ บัวโรย, อาจารย์, exNahuel Fittipaldi, exMarcelo Gottschalk, inดร.อนุศักดิ์ เกิดสิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Non-Penicillin-Susceptible Streptococcus suis Isolated from Humans", Pathogens, ปีที่ 10, ฉบับที่ 9, กันยายน 2021, หน้า 1-17
2021 inนางรุจิกาญจน์ ศิริวาลย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ณภสินธุ์ พัฒนากุล, อาจารย์, inดร.สุทธิเดช ปรีชารัมย์, อาจารย์, inดร.ลักษณาวดี ทรายขาว, อาจารย์, "Removal of 2,4-dichlorophenoxyacetic acid from waterby modified zeolite adsorbents", ScienceAsia, ปีที่ 47, ฉบับที่ 5, ตุลาคม 2021, หน้า 602-608
2021 exAunyarat Khanawapee, inดร.อนุศักดิ์ เกิดสิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พีชานิกา ชอบจิตต์, อาจารย์, inดร.ปาริชาติ บัวโรย, อาจารย์, inดร.รุจิรัตน์ หาตรงจิตต์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exYukihiro Akeda, exKazunori Tomono, exSuphachai Nuanualsuwan, exShigeyuki Hamada, "Distribution and Molecular Characterization of Escherichia coli Harboring mcr Genes Isolated from Slaughtered Pigs in Thailand", Microbial Drug Resistance, ปีที่ 27, ฉบับที่ 7, กรกฎาคม 2021, หน้า 971-979
2021 exSuleepon Poomchuchit, inดร.อนุศักดิ์ เกิดสิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พีชานิกา ชอบจิตต์, อาจารย์, inดร.ปาริชาติ บัวโรย, อาจารย์, inดร.รุจิรัตน์ หาตรงจิตต์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exYukihiro Akeda, exKazunori Tomono, exSuphachai Nuanualsuwan, exShigeyuki Hamada, "Fluoroquinolone resistance in non-typhoidal Salmonella enterica isolated from slaughtered pigs in Thailand", Journal of Medical Microbiology, ปีที่ 70, ฉบับที่ 7, กรกฎาคม 2021, หน้า 1-9
2021 inดร.พีชานิกา ชอบจิตต์, อาจารย์, exThidathip Wongsurawat, exPiroon Jenjaroenpun,, inดร.ปาริชาติ บัวโรย, อาจารย์, exWatcharaporn Kamjumphol, inดร.รุจิรัตน์ หาตรงจิตต์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อนุศักดิ์ เกิดสิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Draft Genome Sequence of Methicillin-Resistant Staphylococcus aureus Harboring Staphylococcal Cassette Chromosome mec Type IX, Isolated from a Fatal Bacteremic Pneumonia Case", Microbial Resource Announcements, ปีที่ 10, ฉบับที่ 30, กรกฎาคม 2021, หน้า e00616-1-2
2021 inดร.พีชานิกา ชอบจิตต์, อาจารย์, inดร.อนุศักดิ์ เกิดสิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exDan Takeuchi, inดร.รุจิรัตน์ หาตรงจิตต์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ปาริชาติ บัวโรย, อาจารย์, exYukihiro Akeda, exKazunori Tomono, exShigeyuki Hamada, "Whole Genome Analysis of Extensively Drug-Resistant Acinetobacter baumannii Clinical Isolates in Thailand", Infectious Disorders - Drug Targets, ปีที่ 21, ฉบับที่ 5, สิงหาคม 2021, หน้า 1-7
Publish Year National Journal 3
2021 inนายณัฐชัย โปร่งมณี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายอมรเดช นวลมณี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วรรณภา ภักดี, อาจารย์, inนายโกศล จันทรเสนา, อาจารย์, "Permeability Investigation of Compacted Bentonite-Treated Lateritic Soil Liner Using a Consolidation Test", วารสารนานาชาติคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ปีที่ 7, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2021, หน้า 1-5
2021 inดร.วรรณภา ภักดี, อาจารย์, "วิธีกำลังสองน้อยที่สุดสองขั้นแบบปรับปรุงสำหรับการประมาณค่าพารามิเตอร์ในตัวแบบการถดถอยไม่เชิงเส้นเมื่อความคลาดเคลื่อนมีสหสัมพันธ์", วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา, ปีที่ 26, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2021
2021 inนายวิทยา ศรีสมบูรณ์, อาจารย์, inนายณรงค์ฤทธิ์ ว่องไว, อาจารย์, inดร.ศุภวุฒิ มาลัยกฤษณะชลี, รองศาสตราจารย์, exโสภณ วีระวัฒนยิ่งยง, "การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารโครงการย่อยของทางหลวง", วิศวสารลาดกระบัง, ปีที่ 38, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม - กันยายน 2021, หน้า 11-23

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ สกลนครต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 4
2021 inดร.ศมณพร สุทธิบาก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.รฐานิษฐ์ สุขธนาภิรัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวณัฐปภัสร์ จันทร์สาขาธนา, inนายสมควร โพธารินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exรามินทร์ ศรีโยหะ, "Black Soldier Fly Rearing Technique for Organic Waste Treatment", The 10th International Conference on Environmental Engineering, Science and Management, 13 พฤษภาคม 2021, ขอนแก่น ประเทศไทย
2021 inดร.นิตยา เมืองนาค, อาจารย์, inดร.ชัยวัฒน์ ศิระวัฒนานนท์, อาจารย์, inดร.รฐานิษฐ์ สุขธนาภิรัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Comparative Study Considering Garbage Classification using In-Depth Learning Techniques", The 17th International Conference on Computing and Information Technology, 13 - 14 พฤษภาคม 2021, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2021 inดร.ชัยวัฒน์ ศิระวัฒนานนท์, อาจารย์, inดร.นิตยา เมืองนาค, อาจารย์, inดร.วรรณภา ภักดี, อาจารย์, "Designing of IoT-based Smart Waste Sorting System with Image-based Deep Learning Applications", The 18th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology (ECTI-CON 2021), 19 - 22 พฤษภาคม 2021, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2021 inนางสาววไลลักษณ์ วงษ์รื่น, อาจารย์, "Comparative Study Estimating and Detecting Chalkiness of Thai Hom Mali Brown Rice Grains Using Image Analysis and Four Segmentation Techniques", 2021 18th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology (ECTI-CON), 19 - 22 พฤษภาคม 2021, เชียงใหม่ ประเทศไทย
Publish Year National Conference 11
2021 inดร.นิตยา เมืองนาค, อาจารย์, inดร.รฐานิษฐ์ สุขธนาภิรัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ศมณพร สุทธิบาก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาววิภาดา ผลเจริญ, exศรายุทธ วงศ์กวานกลม, inนางสาวณัฐปภัสร์ จันทร์สาขาธนา, inดร.สมชาย เบ้าทอง, อาจารย์, "ระบบตรวจวัดคุณภาพน้ำหนองหารโดยใช้ชุมชนเป็นฐานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน", การประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติครั้งที่ 20, 12 - 13 พฤษภาคม 2021, ขอนแก่น ขอนแก่น ประเทศไทย
2021 inนางสาวณัฐปภัสร์ จันทร์สาขาธนา, inดร.ศมณพร สุทธิบาก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.รฐานิษฐ์ สุขธนาภิรัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exรามินทร์ ศรีโยหะ, inดร.สมชาย เบ้าทอง, อาจารย์, inนายสมควร โพธารินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายปฐมวงศ์ เถายะบุตร, inนางสาวอาภรณ์ ศรีมาตร, "ปัจจัยทางกายภาพต่อการเลี้ยงหนอนแมลงวันลายสำหรับการกำจัดขยะอินทรีย์", การประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 20, 12 - 14 พฤษภาคม 2021, ขอนแก่น ประเทศไทย
2021 inดร.วรัชญ์ ศรีวรรณรัตน์, อาจารย์, exPirat Khunkitti, exApirat Siritaratiwat, inดร.ณธกร ทัศนัส, อาจารย์, inดร.นภาพร พ่วงพรพิทักษ์, รองศาสตราจารย์, "Electromagnetic Force Improvement of the Double-PM Modular Linear Doubly Salient Machine by PMSizing", 18th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology (ECTI-CON 2021), 19 - 22 พฤษภาคม 2021, เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ ประเทศไทย
2021 exกุลชาติ บุญยอด, exธีรวัฒน์ สุวรรณเลิศเจริญ, inนายทศพล จตุระบุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.กอบเกียรติ ผ่องพุฒิ, รองศาสตราจารย์, "การหาปริมาณน้ำท่าในพื้นที่ลุ่มน้ำที่มีสถานีตรวจวัดไม่เพียงพอ โดยแบบจำลอง NRCS-CN ในพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา", การประชุมวิชาการด้านการชลประทานและการระบายน้ำแห่งชาติ ครั้งที่ 14, 30 กรกฎาคม 2021, ปากเกร็ด นนทบุรี ประเทศไทย
2021 exนิภาธร จงดี, inนายทศพล จตุระบุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exธีรวัฒน์ สุวรรณเลิศเจริญ, inดร.กอบเกียรติ ผ่องพุฒิ, รองศาสตราจารย์, "อิทธิพลของสภาวะโลกร้อนที่มีผลต่อการคายระเหยของข้าวในพื้นที่ชลประทานบริเวณภาคเหนือของประเทศไทย", การประชุมวิชาการด้านการชลประทานและการระบายน้ำแห่งชาติ ครั้งที่ 14, 30 กรกฎาคม 2021, ปากเกร็ด นนทบุรี ประเทศไทย
2021 exฉัตรชัย มีแสน, inนายทศพล จตุระบุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exธีรวัฒน์ สุวรรณเลิศเจริญ, inดร.กอบเกียรติ ผ่องพุฒิ, รองศาสตราจารย์, "การจัดการน้ำร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเกษตรกรในไร่สับปะรด ในตำบลหนองพันจันทร์ อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี", การประชุมวิชาการด้านการชลประทานและการระบายน้ำแห่งชาติ ครั้งที่ 14, 30 กรกฎาคม 2021, ปากเกร็ด นนทบุรี ประเทศไทย
2021 exนันท์นลิน ลีลาน้อย, exธีรวัฒน์ สุวรรณเลิศเจริญ, inนายทศพล จตุระบุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.กอบเกียรติ ผ่องพุฒิ, รองศาสตราจารย์, "การคาดการณ์ปริมาณน้ำท่าโดยแบบจำลอง NRCS-CN ในพื้นที่ลุ่มน้ำลำพระเพลิง", การประชุมวิชาการด้านการชลประทานและการระบายน้ำแห่งชาติ ครั้งที่ 14, 30 กรกฎาคม 2021, ปากเกร็ด นนทบุรี ประเทศไทย
2021 exสุพัตรา อั้นจุกฉุน, inนายทศพล จตุระบุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exธีรวัฒน์ สุวรรณเลิศเจริญ, inดร.กอบเกียรติ ผ่องพุฒิ, รองศาสตราจารย์, "การประเมินสมรรถนะของแบบจำลองรังสีดวงอาทิตย์ที่ใช้ในการประมาณค่าปริมาณการใช้น้ำของพืชอ้างอิง (ETo) ในพื้นที่ภาคกลางของประเทศไทย", การประชุมวิชาการด้านการชลประทานและการระบายน้ำแห่งชาติ ครั้งที่ 14, 30 กรกฎาคม 2021, ปากเกร็ด นนทบุรี ประเทศไทย
2021 exจักรพันธุ์ เชาว์มะเริง, inนายทศพล จตุระบุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exธีรวัฒน์ สุวรรณเลิศเจริญ, inดร.กอบเกียรติ ผ่องพุฒิ, รองศาสตราจารย์, "การจัดการน้ำร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเกษตรกรในแปลงนาในโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร", การประชุมวิชาการด้านการชลประทานและการระบายน้ำแห่งชาติ ครั้งที่ 14, 30 กรกฎาคม 2021, ปากเกร็ด นนทบุรี ประเทศไทย
2021 inนายศักดิ์ดา คำจันทร์, อาจารย์, exศิริพร ดำรงกุล, inนางวิเรขา คำจันทร์, อาจารย์, "การจัดเส้นทางการเดินรถที่เหมาะสม กรณีศึกษารถขนส่งสินค้าในจังหวัดสกลนคร", การประชุมวิชาการราชมงคลด้านเทคโนโลยีการผลิตและการจัดการ ครั้งที่ 6, 1 - 3 กันยายน 2021, อำเภอพุทธมณฑล นครปฐม ประเทศไทย
2021 inนางวิเรขา คำจันทร์, อาจารย์, exธัชกร อุ่นจิตร, inนายศักดิ์ดา คำจันทร์, อาจารย์, "การจัดสมดุลสายการผลิตของผลิตภัณฑ์ฐานของฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ กรณีศึกษา บริษัท ผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์", การประชุมวิชาการราชมงคลด้านเทคโนโลยีการผลิตและการจัดการ ครั้งที่ 6, 1 - 3 กันยายน 2021, อำเภอพุทธมณฑล นครปฐม ประเทศไทย

Petty Patent

จำนวนอนุสิทธิบัตร 2 ปีล่าสุด

Year:

<< 20202019 >>

Patent

จำนวนสิทธิบัตร 2 ปีล่าสุด

Year:

<< 20192007 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=04&FacultyID=49]