ผลงานคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ สกลนคร ปี 2024

4

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2024

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2024

4

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2024

4

Project

โครงการวิจัย ปี 2024

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2024

0

Award

รางวัล ปี 2024

แนวโน้มผลงานของคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ สกลนคร

Journal

จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยในคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ สกลนคร
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยใน ม.ก. 5 ปีล่าสุด

จำนวนบทความของนักวิจัยทั้งหมด (115 คน)
ในคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ สกลนคร 5 ปีล่าสุด
 

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยในคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ สกลนคร
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2024

จำนวนบทความในแต่ละ Quartile ของนักวิจัยทั้งหมด (115 คน)
ในคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ สกลนคร ปี 2024

Publish Year International Journal 4
2024 exSeebunrueng, K., exTamuang, S., exJarujamrus, P., exSaengsuwan, S., inดร.ณภสินธุ์ พัฒนากุล, อาจารย์, exAreerob, Y., exSansuk, S., exSrijaranai, S., "Eco-friendly thermosensitive magnetic-molecularly-imprinted polymer adsorbent in dispersive solid-phase microextraction for gas chromatographic determination of organophosphorus pesticides in fruit samples", Food Chemistry, ปีที่ 430, มกราคม 2024
2024 inนายธนวัฒน์ ภัทรวรเมธ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exSangsuriyun, S., inนายเพิ่มพล กุดจอมศรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวศุษมา โชคเพิ่มพูน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Image classification of lotus in Nong Han Chaloem Phrakiat Lotus Park using convolutional neural networks", Artificial Intelligence in Agriculture, ปีที่ 11, มีนาคม 2024, หน้า 23-33
2024 exนายปฏิพัทธ์ สิทธิ์ประเสริฐ, inนางสาวอัจฉรา นามบุรี, อาจารย์, exศ.ดร.วรวัฒน์ เสงี่ยมวิบูล, "Vision-Based Fall Detection Using Convolution Neural Network and Long Short-Term Memory", ICIC Express Letters, ปีที่ 18, ฉบับที่ 3, มีนาคม 2024, หน้า 209-218
2024 exPhongsathon Janthasri, inดร.อัญชสา ประมวลเจริญกิจ, รองศาสตราจารย์, exProf. Sadik Kakak, inดร.ชัชพล ชังชู, รองศาสตราจารย์, inดร.ทวี งามวิไลกร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Energy consumption comparison of two cooling systems equipped with the heat exchangers in different agricultural postharvest storage conditions", Thermal Science and Engineering Progress, ปีที่ 48, ฉบับที่ -, กุมภาพันธ์ 2024, หน้า 1-24

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ สกลนครต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Copyrights

จำนวนลิขสิทธิ 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2024 >>
Publish Year International Copyrights 4
2024 inดร.ศศิน เทียนดี, อาจารย์, exนางสาวจณิสตา กาญจนอโนทัย, exนางสาวศศินา สิมาพันธ์, inนางสาวปรวี วงศ์สวัสดิ์สุริยะ, อาจารย์, inดร.ศศิธร สุชัยยะ, อาจารย์, "OMR-KL02: ระบบบริหารการจัดการการตรวจข้อสอบแบบปรนัย เวอร์ชัน 2.0", Kasetsart University, 2024
2024 inดร.ศศิน เทียนดี, อาจารย์, exนายณพิชญ์สิษฐ์ ทองไหลรวม, exนายศิวัช จันวิลัย, inนางสาวปรวี วงศ์สวัสดิ์สุริยะ, อาจารย์, inดร.ศศิธร สุชัยยะ, อาจารย์, "KUClass – Logic2Code: ระบบห้องเรียนออนไลน์สำหรับพัฒนาทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์", Kasetsart University, 2024
2024 inดร.ศศิน เทียนดี, อาจารย์, exนายเตชวัน ทิพย์สุวรรณ, exนายชัยพล โอบอ้อม, inนางสาวปรวี วงศ์สวัสดิ์สุริยะ, อาจารย์, inดร.ศศิธร สุชัยยะ, อาจารย์, "KUSupport: ระบบสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน", Kasetsart University, 2024
2024 inดร.ศศิน เทียนดี, อาจารย์, exนายธเนศ วงศ์หิรัณย์โชค, exนางสาวอาภัสรา ประเสริฐแก้วเพชร, exนางสาวปิยธิดา เสือเฒ่า , inนางสาวปรวี วงศ์สวัสดิ์สุริยะ, อาจารย์, inดร.ศศิธร สุชัยยะ, อาจารย์, "CompManSys-KL01: ระบบจัดการค่าตอบแทนบุคลากร", Kasetsart University, 2024

Petty Patent

จำนวนอนุสิทธิบัตร 4 ปีล่าสุด

Year:

<< 2023202220212019 >>

Patent

จำนวนสิทธิบัตร 2 ปีล่าสุด

Year:

<< 20192007 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=04&FacultyID=49]